اجازه اقامت کوتاه مدت چیست؟ نحوه دریافت

اجازه اقامت کوتاه مدت، نوعی مجوز میباشدکه توسط مقامات قانونیتأییدمی شود و به اتباع  این حق را میدهدکهبراییک مدت مشخص در ترکیهبمانند. اکثرمجوزهایکوتاه مدت برای اهداف گردشگری صادر می شود. این مجوزها کهبرای 1 سال داده میشوند، این مدت برای استانبول میتواند تا 2 سال دریافتگردد.

 

کدام اتباع میتوانند اجازه اقامت کوتاه مدت بگیرند؟

اتباعیکهبا توجه به اهداف ورود زیرشرایطاقامتیمناسبیدارندمیتواننددرخواست اقامت کوتاه مدت کنند.

 

 1. اتبا عیکهبرا یتحقیقا تعلمیمیآیند

اتباعیکهبرایتحقیقاتعلمیمتقاضی اجازه اقامت هستند، در صورت مشروط بودن به مطالعه، باید از موسسهیاسازمانهایمربوطه مجوز بگیرند. در صورت عدم وجود مجوز تحقیق، سند کتبی در مورد موضوع تحقیقبایدارائه شود.

 

 1. اتباعیکه اموال غیرمنقول در ترکیهدارند

برایدرخواست اجازه اقامت اتباعیکه اموال غیر منقول در کشورترکیهدارند، اموال غیر منقول بایداملاک و مستغلات باشد و برایدرخواست اجازه اقامت استفاده شود.  علاوه بر این، اعضایخانوادههمچنینمیتوانندبرای اجازه اقامت کوتاه مدت درخواستکنند در صورتیکهاعضایخانوادهداراییک حق مالکیتمشترک بر خانه داشته باشند.

 

 1. اتباعیکه روابط تجاریدارندیا تجارت خود را تأسیسمیکنند

در صورتیکهاتباعیکهدارای ارتباطات تجاریهستند و یا مشاغل خود را شروع میکنند اجازه اقامت را برایبیش از 3 ماه درخواستکنند، ممکن است نامه دعوت نامه یا اسناد مشابهی از شرکتهایمربوطهدرخواست شود.

 

 1. اتباعیکه در برنامهآموزش ضمن خدمت شرکتمیکنند

اتباعیکه در برنامهآموزش ضمن خدمت شرکتخواهندکرد، در صورت ارائهسندی از موسسهیاسازمانمربوطه، میتوانند اجازه اقامت کوتاه مدت را دریافتکنند.

 

 1. دانشجویانخارجیکهبابرنامه تبادل دانشجوهمراههستند

برایاین منظور از دانشجویانخارجیمتقاضی اجازه اقامت تقاضا می شود کهاطلاعات و مدارکیکهباید از موسسهمربوطه اخذ شود را ارائهدهند. مدت زمان اجازه اقامت نمیتواندبیش از مدت تحصیلیا اهداف مشابه باشد. در میاندانشجویانیکه در محدودهبرنامههای تبادل دانشجو قرار دارند (اراسموس ، مولانا ، فارابی و غیره). افرادیکه ظرف اولینتاریخ ثبت نام تا 3 ماه بعد از آن، درخواستبیمهدرمانیعمومیکرده اند، بیمهدرمانیخصوصیالزامینمیباشد. اما کسانیکه ظرف سه ماه از تاریخ ثبت نام برایبیمهدرمانیعمومی اقدام نکردهباشند، حق خود را به عنوان دارندهبیمهسلامتعمومی از دست داده و لازم است بیمهدرمانیخصوصی انجام دهند.

 

 1. اتباعیکه در دوره های زبان ترکیشرکتمیکنند

برایاین منظور به اتباعیکهمتقاضی اجازه اقامت هستند و در دوره زبان ترکی ثبت نام میکنندحداکثر دو بار اجازه اقامت کوتاه مدت داده می شود. علاوه بر این، دوره زبان ترکیمربوطهبایددارای مجوز از وزارت آموزشملیباشد.

 

 1. اتباعیکه به عنوان جهانگردمیآیند

اظهاراتاتباعیکهبرای اهداف گردشگریدرخواست اجازه اقامت میکنند در مورد برنامههای سفر (ماننداینکهکجا، چهزمانی و چه مدت در اینکشور اقامت دارند) ارزیابیمی شود. در صورت لزوم ممکن است از آنها خواسته شود کهاطلاعاتیااسنادی را ارائهدهند.

 

 1. اتباعیکه اهداف درمانیدارند

از اتباعیکه تحت معالجه قرار میگیرند، مشروط بر اینکهیکی از بیماریهاییکهتهدیدیبرایسلامت جامعه محسوب می شود را ندارند، از آنها درخواستمی شود نامه پذیرش را از بیمارستانهایدولتییاخصوصیدریافتکنند. تحویلبیمهدرمانیکه نشان دهنده‌یپرداخت تمام هزینههایدرمانیاست، الزامینمیباشد.

 

شرط معتبر بیمهدرمانیبرایاتباعیکههزینه اقامت، غذا و نوشیدنییابهداشت آنها که تحت پوششنهادهایعمومی و سازمانهایمربوطه در طول دوره درمان است، الزامینمیباشد. در صورت لزوم اطلاعات در مورد درمان شخص مربوطه، از بیمارستانمربوطهیا نهاد و سازماندولتیمی توان سندی را درخواستکرد.

 

 1. مقامات دولتیخارجیکهبا اهداف آموزش و تحقیقاتآمده اند

کارمندانخارجیکه جهت آموزش، تحقیق و دلایلدیگریمانندکارآموزی به کشورترکیهآمده اند، حداکثر اجازه اقامت یکساله را دریافتمیکنند.

 

 • شهروندانجمهوریترکقبرسشمالی

 

شهروندانجمهوریترکقبرسشمالیمیتوانندحداکثر اجازه اقامت 5 ساله را دریافتکنند.

 • اتباعیکه در صورت از دست دادنشرایط اجازه اقامت خانواده به اجازه اقامت کوتاه مدت منتقل خواهد شد.
 • اتباعیکه از آموزشعالیفارغ‌التحصیل شده اند، ارسال در خواست از زمان فارغ التحصیلی تا 6 ماه بعد از آن.
 • اتباعیکه در کشورترکیهکارنمیکندولی در محدودهمبلغیکهشورایوزیران مشخص میکنندسرمایهگذاریکنند، شخص مورد نظر، همسرش و فرزنداننابالغ و یافرزندانوابسته آنها.
 • اتباعیکه بر طبق تصمیم و در خواست مرجع تصمیمادارییاقضایی، باید در کشورترکیهبمانند.

 

کدام اسناد برایدرخواست اجازه اقامت کوتاه مدت مورد نیاز است؟

 

اسنادیکهارائه آنها برایاتباعیکهبا 14 هدف مختلف فوق وارد کشورترکیه شده اند ضروری است:

 • فرم درخواست اجازه اقامت
 • اصل و فتوکپیگذرنامهیا سند سفر
 • چهار قطعه عکس
 • بیان نامه ایکهوی در طول اقامت خود از لحاظ مالیکافی و به موقع است (دفترچهبانکیکه نشان دهدحداقل 500 یورو-دلارپسانداز در ماه دارد)
 • بیمهدرمانی معتبر (یکی از موارد زیرکافیتلقیمی شود):

 

 • سند دوگانه تحت پوشش توافق نامه هایتأمیناجتماعیکه نشان میدهد شخص مورد نظر میتواند از خدمات درمانی در کشورترکیه بهره مند شود
 • سند دریافت شده از موسسهتأمیناجتماعی
 • سندیدرموردتقاضایارائه شده به موسسهتأمیناجتماعیبرای تحت پوشش قرار گرفتنبیمهعمومی
 • بیمهخصوصی مطابق بابخشنامه وزارت امور خزانه داریمورخ 06.06.2014 و شماره 9/2014

 

علاوه بر این ، ارائه اسناد اثبات کننده هدف ورود الزامی است. به عنوان مثال ممکن است دعوت نامه از ارتباطات تجارییا راه اندازی ارتباط تجاری از شما خواسته شود. یابرایکسانیکه اجازه اقامت کوتاه مدت میخواهند، باید اسناد رسمیارائه شود که نشان دهد صاحب ملکغیر منقول در کشورترکیههستند. همچنینبرایاتباعیکه در برنامههایآموزش ضمن خدمت و موسساتعمومییاسازمانهاییکهآموزشمیبینندبرگهای در خواستمیشودکه مدت زمان آموزش و محل آن را نشان دهد.

 

چند سال می توان اجازه اقامت کوتاه مدت صادر کرد؟

 

مدت زمان اقامت برایشهروندانترکقبرسجمهوریترکیهکه در ترکیهکارنمی‌کنند، ولیکن در محدودهشورایوزیرانسرماگذاریخواهندکرد، برای خود شخص، همسر او و فرزندنابالغ و یافرزندوابسته اتباع حداکثر 5 سال اجازه اقامت کوتاه  داده خواهد شود.

اجازه اقامت کوتاه مدت برایمتقاضیاندیگر در اولیندرخواستحداکثر 2 سال میباشد.

 

دلایل رد، لغو یا عدم تمدید اجازه اقامت کوتاه مدت چیست؟

 

 • عدم تحقق یکیاچند شرط لازم برای اجازه اقامت کوتاه مدت
 • تشخیصاینکه اجازه اقامت برای موارد دیگریغیر از آنچهبرای آن صادر شده استفاده شده است
 • وجود یکممنوعیت مجاز برای خروج یا ورود به کشور
 • تخلف از نظر مدت اقامت در خارج از کشور

در این موارد، اجازه اقامت کوتاه مدت اعطا نمی شود، در صورت اعطا لغو می شود ومنقضی شده تمدیدنمی شود.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x