شرایط تابعیت ترکیه

چگونه تابعیت ترکیه را بدست آوریم؟ چه شرایطی وجود دارد ، چه مدارکی لازم است ، کجا درخواست می شود ، تا چه مدت درخواست های تابعیت ترکیه نهایی می شود؟ پرخواننده ترین مقاله ترکیه ، هزاران سوال و جواب در این مقاله.

چگونهمی توان شهروندیترکیه را دریافتکرد؟

اتباع میتوانندتابعیتترکیه را از دو طریقدریافتکنند.

از بدو تولد: بر اساس ریشهخانواده و یا محل تولد، می‌توانتابعیتترکیه را دریافتکرد.

 • تابعیت ترکیه از طریق شجره نامه

تولد فرزند در داخل یا خارج ترکیه، در صورت شهروند بودن مادر یاپدربا ازدواج / بدون ازدواج،کودک متولد شدهشهروندترکیه محسوب میگردد

 • محل تولد

نوزادیکه در ترکیه متولد شود اما، به دلیلوالدینخارجی، بعد از تولد نتواندشهروندکشورخاصی شود، و یافرزندیکهوالدینش مشخص نباشد، از بدو تولد شهروندترکیهخواهد شد

2-بعد از تولد : بااستفاده از تصمیم مرجع  درشرایطاستثنایی، ازدواج، فرزندخواندگی و باحق انتخاب، شهروندترکخواهد شد

 • به طور کلی به دست آوردن شهروندی ترکیه با تصمیم مرجع صالح

هر اتباعی اعم از بزرگسالان و کسانیکهدارای قدرت انتخاب هستند، در صورتیکهپنج سال بدون وقفه در ترکیه اقامت داشته باشد، بارفتارشتاییدکندکهخواستار اقامت در ترکیهمیباشد، در صورت پیدا نشدن بیماریکه باعث ایجادتهدیدباشد، به اندازهکافیبتواند زبان ترکی صحبت کند، دارایدرآمدیاشغلیباشدکهبتواندهزینهزندگیخودش و کسانیکه تحت حمایتشمی‌باشند را تامینکند، هیچگونهمانعی از نظر امنیتملی و نظم عمومینداشتهباشد، می‌تواندباتصمیمات مرجع مربوطهبرای اخذ شهروندیترکیهدرخواستکند.

 • اخذ شهروندی ترکیه به عنوان یک استثنا

اشخاصیکه در  ترکیهتأسیساتصنعتی را به ارمغانمیآورند و یاموفقیتهای خارق العادهای را در زمینههایعلمی، فناوری، اقتصادی، اجتماعی، ورزشی، فرهنگی، هنریپشت سر گذاشتهیا انجام خواهند داد، توسط وزیرانمربوطهدرخواستهای لازم صورت میگیرد.

خارجیانیکه مطابق قانون اتباع و حمایتبینالمللی اجازه اقامت دارند و خارجیانیکهدارایکارتفیروزهایهستند، همسرشان، فرزندنابالغ خود و همسرش و فرزندوابسته به والدین، افرادیهستندکهگرفتنشهروندیترکیهبرای آنها لازم می‌باشد. اتباعیکه به عنوان مهاجر پذیرفتهمیشوند، بطور استثنایی، میتواننشدباتصمیمشورایوزیران، شهروندانترکیه را دریافتکنند، مشروط بر اینکهشرایطینداشتهباشندکه از مسئلهامنیت و نظم عمومیجلوگیریکند.

از سوی دیگر؛ آیین نامه اجرای قانون تابعیت ترکیه به تاریخ 19.09.2018 با توجه به تغییر،

 • توسط وزارت اقتصاد، جاییکه حداقل 500.000 دلار آمریکا سرمایه گذاری ثابت کرده است
 • توسط وزارت محیطزیست و شهرسازی،(تابعیتاتباعیکه در ترکیهملکخریداریکرده اند) حداقل 250.000 (یکمیلیون) دلارآمریکا،خریداملاکغیر منقول و ثبت اسناد مشروط به بیاننفروختن در سه سال آینده،
 • توسط وزارت کار و تامین اجتماعی، جایی که حداقل برای 50 نفر اشتغال ایجاد کند،
 • توسط مقام نظارت و نظارت بر امور بانکی، حداقلسپرده به مبلغ 1.000.000 دلارآمریکا، مشروط به اینکه سه سال در بانکهای فعال ترکیهسرمایهگذاریکردهباشدکه
 • اتباعیکه توسط وزارت خزانه داریتعیینمیشوند ، که ابزار بدهیدولتیحداقل 250000 دلارامریکا، برای مدت 3 سال خریداریکرده اند، میتوانند به استثناباتصمیمشورایوزیرانکه در اینزمینهارزیابیمی شود، درخواستتابعیتترکیه را بدهند

با توجه به ماده 20 آیین نامه مربوط به اجرای قانون تابعیتترکیه، کهشرایط اخذ استثناییتابعیتترکیه را تنظیممیکند، مقرر شد، حقوق شهروندیاتباعیکه در ابزار بازار سرمایهسرمایهگذاریمیکنند، فراهم شود. 05.05.2017

 • بر این اساس، به اتباعیکهحداقل 1.5 میلیوندلار سهم مشارکت در صندوق سرمایهگذاریاملاک و مستغلات یا سهم مشارکت در صندوق سرمایهگذاریدریافتکرده و آن را به مدت سه سال در اختیار داشته باشندنیز حق شهروندیترکیه تعلق میگیرد

 

 • روند تابعیت اتباع که بایک تبعه ترکیه ازدواج کرده اند

اتباعیکهحداقل سه سال بایکشهروندترکیه ازدواج کرده اند و ازدواج آنها ادامه دارد میتوانندبرایگرفتنتابعیتترکیه اقدام کنند

 • پذیرش شهروندی ترکیه با فرزند خواندگی

یکخردسالکه توسط یکشهروندترکیهپذیرفتهشود،پساز تاریختصمیمگیریمیتواندشهروندیترکیه را دریافتکند، مشروط بر اینکهمانعیبرایامنیتملی و نظم عمومیایجادنکند.

 •  اخذ تابعیت ترکیه با حق انتخاب

کودکانیکه به دلیلوالدین خود که از تابعیتترکیهخاج شده و تابعیتترکیه را از دست داده اند، پس از رسیدن به سن قانونیمیتوانند ظرف سه سال در صورت درخواست، شهروندترکیهشوند.

 • اخذ مجدد تابعیت ترکیه

کسانیکه به دلیلوالدین خود که از تابعیتترکیهخاج شده و تابعیتترکیه را از دست داده اند، در صورت استفادهنکردن از زمان سه ساله خود برایدرخواستشهروندیترکیه،مشروط بر اینکهمانعیبرایامنیتملی و نظم عمومیایجادنکند، بدون شرط اقامت در اینکشور، میتوانندباتصمیموزیرتابعیتترکیه را به دست آورند

بروزرسانی(2017.10.20) کسانیکهتابعیتترکیه را از دست داده اند، اگرمانعیبرای اخلاق عمومینداشتهباشند، میتوانند بدون شرط اقامت در اینکشور، مجدداً تابعیتبگیرند.

درخواست شهروندی ترکیه قدم به قدم چگونه صورت میگیرد؟

 •  درخواستهای مربوط به اخذ و از دست دادن تابعیت ترکیه
 • استانداری استان محل اقامت در داخل کشور(اداره کل جمعیت و شهروندی استان)
 • در خارج از کشور، کلیهسفارتخانه ها و کنسولگریهایجمهوریترکیه، شخصاً یاباوکالت نامه ی ویژهایبرایاستفاده از اینحق،صورت میگیرد

https://www.atakurumsal.com/vatandaslik-basvurusu-nasil-yapilir/

نمونه دادخواست و فرم های لازم برای درخواست اخذ شهروندی

 • تابعیت ترکیه از طریق ریشه و نسب

فرم درخواستVAT-1 موجود در وب سایت اداره کلجمعیت و امور شهروندی وزارت کشور https://www.nvi.gov.tr/hizmetlerimiz/vatandaslik-hizmetleri/vatandaslik-formlari

 • محل تولد

فرم درخواستVAT-2 موجود در وب سایت اداره کلجمعیت و امور شهروندی وزارت کشور  https://www.nvi.gov.tr/hizmetlerimiz/vatandaslik-hizmetleri/vatandaslik-formlari

 •  اخذ تابعیت ترکیه با تصمیم مقام مرجع

فرم درخواستVAT-3 موجود در وب سایت اداره کلجمعیت و امور شهروندی وزارت کشور https://www.nvi.gov.tr/hizmetlerimiz/vatandaslik-hizmetleri/vatandaslik-formlari

 • تابعیت استثنایی ترکیه

فرم درخواستVAT-4 موجود در وب سایت اداره کلجمعیت و امور شهروندی وزارت کشور  https://www.nvi.gov.tr/hizmetlerimiz/vatandaslik-hizmetleri/vatandaslik-formlari

 • اخذ شهروندی از طریق ازدواج

فرم درخواستVAT-6 موجود در وب سایت اداره کلجمعیت و امور شهروندی وزارت کشور  https://www.nvi.gov.tr/hizmetlerimiz/vatandaslik-hizmetleri/vatandaslik-formlari

 • اخذ شهروندی ترکیه از طریق فرزند خواندگی

فرم درخواستVAT-7 موجود در وب سایت اداره کلجمعیت و امور شهروندی وزارت کشور  https://www.nvi.gov.tr/hizmetlerimiz/vatandaslik-hizmetleri/vatandaslik-formlari

 • اخذ شهروندی ترکیه با حق انتخاب

فرم درخواستVAT-8 موجود در وب سایت اداره کلجمعیت و امور شهروندی وزارت کشور https://www.nvi.gov.tr/hizmetlerimiz/vatandaslik-hizmetleri/vatandaslik-formlari

 • اخذ مجدد تابعیت ترکیه

فرم درخواستVAT-5 موجود در وب سایت اداره کلجمعیت و امور شهروندی وزارت کشور https://www.nvi.gov.tr/hizmetlerimiz/vatandaslik-hizmetleri/vatandaslik-formlari

نحوه محاسبه مدت اقامت

اقامت براییکخارجی، زندگی در ترکیه طبق قوانینترکیهمیباشد. اعتبار و محاسبه مدت اقامت برایاتباعیکهمیخواهندتابعیتترکیه را کسبکنند؛

مدت زمان اقامت اتباع در ترکیه توسط برگه صادر شده توسط اداره مهاجرت،که نشان دهنده مدت زمان اقامت و تاریخهای ورود و خروج به ترکیه است،میباشد.

اتباعیکهمی‌خواهندشهروندیترکیه را دریافتکنند، در مدت زمان اقامت، میتواندکمتر از شش ماه در خارج از ترکیهباشد. مدت زمان سپری شده کمتر از شش ماه در خارج از ترکیه،در مدت اقامت تعیین شده ارزیابیمی شود.

به روز رسانی (2017.10.20) در قوانین اخذ شهروندیترکیهتغییراتیایجاد شد. اتباعیکهدرخواست اخذ شهروندیکرده‌اند، مدت زمان لازم برایدرخواست، میتواند 12 ماه در خارج از ترکیهسپریکنند.

درصورتیکهتبعه در مدت زمان اقامتشبیش از  12 ماه خارج از ترکیهسپریکند، و یا بدون داشتن اجازه اقامت معتبر بیش از 12 ماه در ترکیهباشد، مدت اقامت را قطع کرده و آن تاریخ را جزو مدت اقامت فرد محسوب نمیکنند.

اتباعیکه قصد خود را در رابطه با مستقر شدن در ترکیه را مشخص نمیکنند، چهباداشتن اجازه اقامت قانونیچه بدون اقامت قانونی؛ متقاضیانپناهندگی، پناهندگان، تحصیلات، جهانگردی، همراهیبرایتحصیلکودکاندارای اجازه اقامت، برای اهداف دیگریمانند درمان یادیپلماتیکیاکنسولیباشناسنامهکارکنانمأموریتخارجیکه اجازه مصونیتبرای اقامت در ترکیه را میدهند، نمیتواند اقامت معتبر یا اخذ تابعیتترکیه در نظر شود.

در صورتیکه شخص دلایل قابل قبول اقامت در ترکیهنداشتهباشدولی بعد از مدتیبادلایل قابل قبولیدرخواست اقامت کند،دورههایقبلیکهدارایدلایل قابل بود با در خواستجدیدش متصل شده و جزو دوره اقامتش در ترکیه محسوب می شود. این ماده در مورد کسانیکهدارای مجوز اقامت گردشگری در ترکیههستند، اعمال نخواهد شد.

 

درخواست اخذ شهروندی

با توجه به نوع کسبتابعیتترکیه، توسط اداره کلجمعیت و امور شهروندی،  باپرکردن فرم آماده شده، دادخواست صورت میگیرد.

به دادخواستاسنادیمانندعکس، گذرنامه، کپی اجازه اقامت یاکار، ازدواج، فرزندخواندگی، شناسنامه و در صورت وجود، گواهیوکالت، با توجه به نوع درخواست، گزارشبهداشتی و… اضافه می شود.

 

فرآیند در طول درخواستچیست؟ روند کاریکهمتقاضیباید انجام دهدچیست؟

باتصمیم مرجع صالح، صحت اسناد و اظهارات مربوط به درخواستهایدریافتتابعیتترکیه به طور کلی و از طریق ازدواج را می توان از مقامات امنیتی و سایرنهادهایضروریدرخواستکرد. بامتقاضیان و همسر آنها کهشهروندترکیهمیباشند مصاحبه می شود.

کسانیکه از بدو تولد و یا بعدا شهروندیترکیه را دریافتکردند، نتیجه اسناد دریافت شده از موسساتبرایبررسیپروندههایمتشکل از نتایج مصاحبه و وزارت کشوربرایبررسی مشاغل جمعیت و شهروندی به اداره کل ارسال می شود. کسانیکهبرایتابعیت اقدام میکنندمیتوانند مرحله درخواست را به صورت الکترونیکیپیگیریکنند.

 

پس از انجام درخواست، روند کارچگونه انجام می شود؟

درخواستیکهبرای به دست آوردنتابعیتترکیه انجام شده، توسط مقام اعمال شده به اداره كل امور جمعيت و شهروندي وزارت كشور منتقل می شود. اداره كل امور جمعيت و شهروندي وزارت كشور از تكميل كمبود آن اطمينان حاصل مي كند، پس از بررسي و تحقيقات لازم، درخواست را ارزيابي كرده و نتيجه مثبت يا منفي را به مراجع تقاضا ارسال مي كند. به متقاضیان در طی مراحل کار از طریقپیامکوتاهیاپستالکترونیکی اطلاع رسانیمی شود.

دریافتنتایجدرخواستشهروندیکشورترکیهچقدر طول میکشد؟

درخواست ها ممکن است در طییک بازه زمانی 6 ماهه تا 24 ماههباشد

نحوه تغییر نام و نام خانوادگی، نمونه درخواست ها و فرم ها

هر خارجیکهمتقاضیتابعیتترکیه است حق انتخاب نام و نام خانوادگیترکی را دارد. فرد خارجیمیتواندهنگامپرکردن فرم هایدرخواست، یعنی در حیندرخواست، از این حق استفادهکند، مشروط بر اینکهباالفبایترکیمطابقت داشته باشد. پس از اخذ تابعیت، چنیندرخواستهایی مورد توجه قرار نمیگیرند و ممکن است حکمدادگاه لازم باشد.

شرایط اخذ شهروندی ترکیه برایاتباع کهریشه ترکدارندچیست؟

اتباعیکه از بدو تولد شهروندترکیهمیشوند و بعداً شهروندایالتدیگریمیشوند و کودکانیکه بسته به آنها تابعیتترکیه را از دست میدهند ، میتوانند مجدداً درخواستتابعیتترکیهکنند. کسانیکه در اینوضعیت قرار دارند حق دارند بدون توجه به شرایط اقامت اقدام کنند. از تاریخ  2010.12.31 هیچ مورد متفاوتیبرایکسانیکهدارایریشهترکهستند، و از بدو تولد شهروندانخارجی بوده اند، وجود ندارد.

چگونه می توان یکشهروندترکباهویتهای باقیمانده از امپراتوری عثمانی را دریافت کرد؟

اتباعیکهمیخواهندباادعای صدور شناسنامه به نام وی در زمان امپراتوریعثمانیتابعیتترکیه را بدست آورند، باید آن را بااسنادیحاویهویتمانندبرگه تولد و شناسنامه ثابت کند. همچنین؛ کسانیکه به هر دلیلیتابعیتترکیه خود را از دست داده اند، و افرادیکه به دلیل عدم توانایی در گزارشگیری به طور کلی و محلی به ثبت نرسیده اند، میتوانندتابعیتترکیه را مجددا به دست آورند.

توصیههایی از دید کارشناسان، برایاتباع کهدرخواست اخذ شهروندی ترکیه را دارند.

شهروندجمهوریترکیه بودن یکامتیاز است. بنابراین، کلیهاتباعیکهدرخواستتابعیتترکیه را میدهند؛

 • آنها نباید در شرایطی قرار بگیرندکهمانعی از نظر امنیتملی و نظم عمومیباشد
 • آنها باید توجه کنند، اسنادیکهارائهمیدهند و اطلاعاتیکهارائهمیدهندواقعیباشد
 • برایگرفتنتابعیتترکیه، نبایداطلاعات و اسنادی را بیش از حد اغراق آمیز و غیرواقعیست را ارائهدهند
 • اتباعیکه به دلیل ازدواج بایکشهروندترکیهمتقاضیتابعیتترکیهمیشوند، داشتنفرزند در ازدواج و ادامه ازدواج با حسن نیتبرای آنها یکمزیتمیباشد. ازدواج نباید به منظور کسبتابعیت انجام شود
 • غیر از مقامات ذیربط و ذی صلاح، به آنها توصیهمی شود به اطلاعات و توصیههای شخص سوم و موسسه ها اعتبار نکنند
Assign Corporate Consultancy
4.7
Based on 506 reviews
powered by Google
Baghdady İpl
Baghdady İpl
18:04 03 Jun 17
شركة متميزة للحصول على تصريح العمل في تركيا
Baghdad Shpo
Baghdad Shpo
18:02 03 Jun 17
حصلنا على اذن الاقامة في اسطنبول بهذه الشركة .. انصحكم به
Halil Aldola
Halil Aldola
16:24 28 May 17
حصلت على تصريح اقامة .. شركة جيدة
rihab Ismail
rihab Ismail
18:25 24 May 17
خدمة استشارية للمستثمرين الاجانب .. شكرا لكم في مساعدتي في افتتاح مكتب .. خدمة جيدة
Rakan Abd
Rakan Abd
19:26 22 May 17
انصح به في الحصول على الجنسية التركية . شركة متميزة
Tüm Değerlendirmeleri Oku
4.7 61 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x