ATA Kurumsal Danışmanlık Manifestosu

ATA Kurumsal Danışmanlık manifestosu şirketimizin aile anayasasının değiştirilemez maddesi olarak  koruma altına alınmıştır,

Tarafsızlık ve Devlete bağlılık

ATA Kurumsal Danışmanlık  personeli, siyasi partiye üye olamaz, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamaz; görevini yerine getirirken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamaz; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamaz ve bu eylemlere katılamaz.

ATA Kurumsal Danışmanlık personeli, her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, ülkenin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamaz. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamaz, bunlara yardım edemez.

Davranış ve işbirliği

ATA Kurumsal Danışmanlık personeli sıfatının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduğunu, hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarıyla göstermek zorundadır. ATA Kurumsal Danışmanlık A.Ş. nin diğer personelleri ve iş ortakları ile işbirliği içinde çalışması esastır.

Görev ve sorumluluk

ATA Kurumsal Danışmanlık personeli belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmak veya yapılmasını sağlamak ve işlerin takip, kontrol ve sonuçlandırılmasından görevli ve sorumludur.

Kişisel sorumluluk ve zarar

ATA Kurumsal personeli, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek, kendilerine teslim edilen şirket malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadır. ATA Kurumsal Danışmanlık personelinin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu şirketin zarara uğratılması halinde zarar, ilgili tarafından rayiç bedel üzerinden ödenir. Zararların ödettirilmesinde Şirket Yönetim Kurulu kararı uygulanır.

Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve iadesi

ATA Kurumsal personeli, görevi ile ilgili resmi belge, araç ve gereçleri, yetki verilen mahaller dışına çıkaramaz, amaçları dışında ve hususi işlerinde kullanamaz.

ATA Kurumsal personeli, görevi gereği kendilerine teslim edilen resmi belge, araç ve gereçleri görevleri sona erdiği zaman iade etmek zorundadır. Bu zorunluluk ATA Kurumsal Danışmanlık personeli mirasçılarını da kapsar.

Hediye alma, menfaat sağlama yasağı

ATA Kurumsal personeli, ilgililerden, doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye isteyemez ve görevleri sırasında olmasa dahi hediye kabul edemez, menfaat sağlayamaz veya borç para isteyemez veya alamaz.

Basına bilgi veya demeç verme yasağı

ATA Kurumsal personeli, görevleri ve sorumluluk alanları ile ilgili olarak basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremez.

Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı

ATA Kurumsal  personeli hizmetlerini aksatacak şekilde toplu olarak görevine gelmemesi veya görevine gelip de hizmetlerin ve işlerin yavaşlatılması veya aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunamaz.

 

Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı

ATA Kurumsal  personeli kazanç getirici başka bir iş yapamaz.

ATA Kurumsal personeli görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren altı ay süreyle, ATA Kurumsal Danışmanlık A.Ş. nin yürüttüğü hizmetlerle ilgili faaliyet gösteremez ve özel hukuk hükümlerine tâbi tüzel kişilerde ya da bunların iştiraklerinde görev alamaz ya da bu tür işlere ortak olamaz ve bu kişilerden ya da iştiraklerden gelir sağlayacak ya da sağlayabilecek doğrudan ya da dolaylı ilişkiye giremezler.

 

Bilgileri açıklama ve kullanma yasağı

ATA Kurumsal personeli, görev ve sorumluluk alanlarına giren konular ve şirket hizmetleri ile ilgili bilgileri görevinden ayrılmış olsalar dahi açıklayamaz ve yapılan çalışmaları kendilerinin veya üçüncü kişilerin yararına kullanamaz.

ATA Kurumsal personeli, Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenen gizlilik sözleşmesine riayet eder.

Dayandırılan kanun maddesi : https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4857&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

 

İlginizi çekebilir:  https://www.atakurumsal.com/kullanim-kosullari-sartlari/