Bordro & Muhasebe

TÜRKİYE BORDRO REHBERİ

2019yılına ait aşağıdaki sabit parametreler, Türkiye’deki temel bordro muhasebesini temsil etmektedir. Çalışanlara uygulanacak indirimler ve diğer yardımlar olabilir. Aşağıdaki hesaplamalarda, günlük yemek, aile ve çocuk yardımları ve diğer muafiyetler hariçtir. Detaylı bilgi için lütfen muhasebecinize danışın. Aşağıdaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

2019 YILI BORDRO PARAMETRELERİ

I- Brüt Maaş:

Brüt maaş, Türkiye İş Kanununa göre çalışanlar tarafından kazanılan maaş tutarını belirtir.

 • Brüt Maaş = Net Maaş + Toplam Kesintiler (Sosyal Güvenlik Primi Çalışan Payı (işsizlik sigortası dahil) + gelir vergisi+ damga vergisi)

 

II- Net Maaş:

Çalışanlar tarafından gerçekte alınan maaş tutarıdır.

 • Net Maaş = Brüt Maaş – Toplam Kesintiler

 

III- İŞVEREN MALİYETİ:

Brüt maaşa ek olarak, işveren; işveren sosyal güvenlik payını ve işsizlik sigortası primlerini ödemelidir.

 • Çalışanın İşverene Toplam Maliyeti= brüt maaş+ sosyal güvenlik primi işveren ödeneği (işsizlik sigortası dahil)

IV-SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ VE İŞSİZLİK SİGORTASI:

Toplam sosyal güvenlik primi, Prime Tabi Kazancın (işsizlik sigortası dahil) %37.5’udur. Toplamın %15’i, çalışanın ödeneği olarak brüt maaştan düşürülür ve Prime tabi kazancın %22.5’u, işveren ödeneği olarak ek şekilde hesaplanır. (01/09/2013 tarihinden geçerli olmak üzere, kısa süreli sigorta dalı prim oranı, işin tehlikesinin ağırlığına bakmaksızın prime tabi kazancın %2’si olarak belirlenmiştir) – kısa Süreli Sigorta Dalı Priminde Düzeltmeye dair sütuna bakın–

Sigorta Dalları Çalışan Ödeneği (%) İşveren Ödeneği (%) Toplam Ödenek (%)
Kısa Süreli Sigorta Dalı Primi 2 2
Maluliyet, yaşlılık ve ölüm sigortası primi 9 11 20
Genel Sağlık Sigortası 5 7,5 12,5
İşsizlik Sigortası 1 2 3
Toplam 15 22,5 37,5

 

SOSYAL GÜVENLİK MİNİMUM VE MAKSİMUM ORANLARI

AYLIK (TL)

MİNİMUM (01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019)

2.558,00 TL

MAKSİMUM (01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019) – MiNiMUM (x) 7,5

19.185,00 TL

 

V- Gelir Vergisi:

Çalışanın Ücret Geliri, gelir vergisine tabidir ve işveren, çalışan adına bunu kesip vergi dairesine ödemekle sorumludur.

 • Gelir Vergisi Tabanı (Vergilendirilebilir Gelir) = Brüt Maaş- Sosyal Güvenlik Primi (Çalışan Payı)
 • Gelir Vergisi = Vergilendirilebilir Gelir * Gelir Vergisi Oranı  (%)

Gelir Vergisi (Kümülatif) (Ücret Geliri)(2019)

Oranlar

13 000 TL’ye kadar

%15

30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası için

%20

110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, fazlası için

%27

110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL, fazlası için

%35

VI- Damga Vergisi: (2019)

Damga vergisi brüt maaşa bağlıdır. Vergi oranı, 0,00759’dur.

 • Damga Vergisi = Brüt Maaş * Damga Vergisi Oranı

 

VII- ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ)

Ücretliler için 1 Ocak 2008’den geçerli olarak, vergisiz bir minimum geçim indirimi mevcuttur. Ödenecek gelir vergisi (vergilendirilecek gelir), gelir vergisinden asgari geçim indirimi düşüldükten sonra hesaplanır.

Hesaplama, çalışanın ücretine bakmaksızın asgari ücrete göre yapılır. Asgari geçim indirimini hesaplarken, çalışanın aile yapısı ve medeni durumu dikkate alınır.

Hesaplama: mükellef için %50, çalışmayan eş için %10, birinci bakmakla yükümlü olunan iki çocuğun her birisi için %7.5 ve izleyen bakmakla yükümlü olunan her çocuk için %5.

Lütfen Asgari Geçim İndirimi ve MLA oranlarının hesaplanmasına dair ilgili sütuna bakın

 • Ödenecek Gelir Vergisi = Gelir Vergisi – Asgari Geçim İndirimi

 

VIII – MALULİYET İNDİRİMİ

Çalışma kapasitesinin en az %80’ini kaybeden çalışan, 1. Derece malul işçi, en az %60’ını kaybeden 2. Derece malul işçi, en az %40’ını kaybeden 3. Derece malul işçi olarak kabul edilir. Gelir vergisini hesaplarken, aşağıdaki aylık indirimler, çalışanların vergilendirilebilir gelirine uygulanır.  (2019).

 • 1.Derece malul için: 1000,00  TL
 • 2.Derece malul için:530,00  TL
 • 3.Derece malul için: 240,00  TL

 

ASGARİ ÜCRET HESABI – ÇOCUKSUZ BEKAR ÇALIŞAN*

( 01.01.2019 – 31.12.2019 ARASINDAKİ DÖNEM )

BRÜT MAAŞ 2558,00TL
Sosyal Güvenlik Primi Çalışan ödeneği (14%) 358,12 TL
İşsizlik Sigortası Çalışan ödeneği (1%) 25,58 TL
Gelir vergisi tabanı 2174,30 TL
Gelir vergisi (15%) 326,15 TL
Asgari geçim indirimi (Bekar ve çocuksuz) 191,85 TL
Damga vergisi (0,00759) 19,42 TL
Toplam Kesintiler (Damga vergisi + Sosyal Güvenlik Primi Çalışan Ödeneği+ İşsizlik Sigortası Çalışan Ödeneği)

729,26 TL

NET MAAŞ

2020,59 TL

 

ÇALIŞANIN İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ

Brüt maaş 2558,00 TL
Sosyal Güvenlik Primi İşveren Ödeneği (15.5%)** 396,49 TL
İşsizlik sigortası (2%) 51,16 TL
TOPLAM MALİYET 3.005,65 TL

* Hesaplama, çocuksuz bekar çalışanlara uygulanır. Diğer hesaplamalar için Farklı Asgari Geçim İndirimi tutarları dikkate alınmalıdır.

** “Bu kanunun 4. Maddesinin birinci bendinin (a) alt bendindeki madde kapsamında sigortalıları istihdam eden özel sektör için, bu Maddenin birinci alt bendinin (a) maddesi uyarınca malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının primlerindeki işverenin beş puanına denk gelen tutar, Hazine tarafından karşılanacaktır.” SOSYAL SİGORTA VE EVRENSEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU (Kanun no:5510- Madde 8-ı)

 

BORDRO İŞLEVLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNDE YOĞUN DENEYİM, GİZLİ VE GÜVENİLİR HİZMETLER SUNUYORUZ


 

SORUMLULUK REDDİ

Potansiyel bir iş sözleşmesini yansıtan yukarıdaki şartlar yalnızca ek tartışmalar için bir temel olarak sunulmuştur ve yasal olarak bağlayıcı bir yükümlülüğü yoktur. Tüm tarafların dahil olduğu bir sözleşme son haliyle yazılı olarak yapılmadıkça yasal olarak bağlayıcı hiçbir yükümlülük oluşmayacak, olduğu ima edilmeyecek ya da olduğu sonucuna varılmayacaktır.

TURKISH PAYROLL GUIDE

for more details

The following fixed parameters of 2019 represent the basic payroll accounting in Turkey. There might be other benefits and allowances applicable to the employees. The below calculations exclude daily food, family and children allowances and other exemptions. Please consult your accountant for detailed information. The following information is for informational purposes only.

Our Payroll Services

-Service of preparing tally sheet which is the most important data in the process of preparing the payroll

 • Payroll monitor the dues of the employer to the employees by controlling the daily work hours and calculate accurately the earnings of the workers in accordance with applicable laws.

-Processing, calculating, controlling and accounting services for payroll records according to the legislation of the Tax and Social Security Institutions

 • Payroll serve to calculate and show the deduction the employer made from its revenue and amount of taxes paid to the government on behalf of the workers, the control and accounting of this procedure display the importance of this service.

– Service for preparing lists of normal, overtime, bonus and other payments for each employee

 • With the monitoring, regulation and calculations of the accounts on the monthly payroll. The reliability of the company is increased in case of an inspection.

-Service for hiring and dismissal of employee according to the legislation of the Social Security Institution

 • The worker planned to be recruited will be informed to the social security institutions with a recruitment declaration, and the recording of the tally from the first day of employment.

-Service for preparing Social Security affidavit

 • Payroll prepared with tally recorded during the month will be registered with the e-declaration in the social security institution system, within this, formal obligations on behalf of the personnel are ensured.

-Service for calculating notice, severance pay and other compensations and liabilities

 • Legal compensations of the personnel employed during its working period are calculated and are prepared to be paid.

-Service for preparing payments lists in electronic format

 • Personnel wages are distributed via banking transaction in accordance to the legislation.

-Service for preparing  and keeping personnel files

 • Materials presenting importance to the employers are kept and preserved in the personnel files such as ID photocopies, residence certificate, photos etc… and are made accessible to the employer when it is needed.

Ata İnstitutonal Consultancy provides the service throughout whole Turkey including İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Mugla, Bursa and Gaziantep. İf you have any questions, please feel free to contact us.

PAYROLL PARAMETERS FOR 2019

I- GROSS SALARY:

Gross Salary refers to the amount of salary which is earned by employees according to the Turkish Labor Law.

 • Gross Salary = Net Salary + Total Deductions (Social Security Premium Employee’s Share (including Unemployment Insurance) + Income Tax + Stamp Tax)

II- NET SALARY:

It is the amount of salary actually received by the employees.

 • Net Salary = Gross Salary – Total Deductions

III- EMPLOYER’S COST:

In addition to the gross salary, employer must pay the employee’s share of social security and unemployment insurance premiums.

 • Total Cost of Employee to Employer = Gross Salary + Social Security Premium Employer’s Allocation (including Unemployment Insurance)

IV-SOCIAL SECURITY PREMIUM AND UNEMPLOYMENT INSURANCE:

Total social security premium is the 37.5% (including unemployment insurance) of Earning Subjected to Premium Insurance. 15% of the total is deducted from the gross salary as employee’s allocation and 22.5% of the Earning Subjected to Premium Insurance is calculated additionally as the employer’s allocation. (Effective from 01/09/2013 Short term insurance branches premium rate is determined as 2% of the earnings subjected to premium insurance regardless of the gravity of danger of the work.) – See the post regarding the Amendment in the Short Term Insurance Branch Premium

Insurance Branches Employee’s Allocation (%) Employer’s Allocation (%) Total Allocation (%)
Short Term Insurance Branch Premium 2 2
Invalidity, Old Age and Death Insurance Premium 9 11 20
General Health Insurance 5 7,5 12,5
Unemployment Insurance 1 2 3
Total 15 22,5 37,5

 

SOCIAL SECURITY MINIMUM AND MAXIMUM RATES

MONTHLY (TL)

MINIMUM (01 Jan 2019 – 31 Dec 2019)

2.558,00

MAXIMUM (01 Jan 2019 – 31 Dec 2019) – MINIMUM (x) 7,5

19.185,00 TL

 

V- INCOME TAX:

Employee’s Wage Income is subjected to income tax and employer is responsible to deduct and pay the tax office on behalf of the employee.

 • Income Tax Base (Taxable Income) = Gross Salary – Social Security Premium (Employee’s Share)
 • Income Tax = Taxable income * Income Tax Rate (%)

Income Tax (Cumulative) (Wage Income)(2019)

Rates

Up to 13 000 TL

%15

Between 13 000 and 30 000 TL (For the 13 000 TL of the total amount, income tax is 1.950 TL) In excess

%20

Between 30 000 and 110.000 TL* (For the 30 000 TL of the total amount, income tax is 5.350 TL) In excess

%27

Over 110.000 TL (For the 110 000 TL of the total amount, income tax is 26 950 TL) In excess

%35

VI- STAMP TAX: (2019)

Stamp tax is based on gross salary. The rate of tax is 0,00759

 • Stamp Tax = Gross Salary * Stamp Tax Rate

VII- MINIMUM LIVING ALLOWANCE (MLA)

Effective from January 1st 2008, a tax-free minimum living allowance is available for wage earners. Income tax payment is calculated by deducting the MLA from the income tax.

The calculation is based on the minimum wage regardless the salary of the employee. In calculation of the minimum living allowance, the marital status and the family composition of the employee are taken into account.

Calculation: 50% for the taxpayer, 10% for the spouse provided that is unemployed, 7.5% for each of the first two dependent children, 10% for the third dependent child and 5% for each of the following dependent children.

Please see related post on Calculation of Minimum Living Allowance & MLA rates

 • Income Tax Payable = Income Tax – Minimum living Allowance

VIII – DISABILITY DEDUCTION

The employee who lost working capacity at minimum 80 % is regarded as 1st degree disabled, minimum 60 % is 2nd degree disabled, minimum 40 % is 3rd degree disabled worker. While calculating the income tax, the following monthly deductions are applicable to the taxable income of the employees (2019).

 • For the 1st degree disabled 1000 TL
 • For the 2nd degree disabled 530 TL
 • For the 3rd degree disabled 240 TL

MINIMUM WAGE CALCULATION – SINGLE EMPLOYEE WITH NO CHILDREN*

( PERIOD BETWEEN 01.01.2019 – 31.12.2019)

GROSS SALARY 2558,00 TL
Social Security Premium Employee’s allocation (14%) 358,12 TL
Unemployment insurance Employee’s allocation (1%) 25,58 TL
Income tax base 2174,30 TL
Income tax (15%) 326,15TL
Minimum living allowance (Single and no children) 191,85 TL
Income tax payable 106,55 TL
Stamp tax (0,00759) 19,42 TL
Total Deductions (Income tax payable +Stamp Tax + Social Security Premium Employee Allocation +Unemployment Insurance Employee Allocation)

729,26 TL

NET SALARY

2020,59 TL

 

TOTAL COST OF EMPLOYEE TO EMPLOYER

Gross salary 2558,00 TL
Social Security Premium Employer’s allocation (15.5%)** 396,49 TL
Unemployment Insurance (2%) 51,16 TL
TOTAL COST 3005,65 TL

* Calculation is applicable to single employees with no children. Different Minimum Living Allowance amounts should be considered for other calculations.

**”For the private sector employers who employ insurance holders under item (a) of paragraph one of Article 4 of this Law, the amount corresponding to five points of employer share in the premiums of invalidity, old – age and survivors insurances pursuant to item (a) of paragraph one of this Article shall be covered by the Treasury.” SOCIAL INSURANCE AND UNIVERSAL HEALTH INSURANCE LAW (law no:5510 – Article 8-ı )

WE OFFER EXTENSIVE EXPERIENCE, CONFIDENTIAL AND RELIABLE SERVICES IN THE OPERATION OF THE PAYROLL FUNCTIONS.

ATA KURUMSAL

“A TURKISH PEO SOLUTION”

PAYROLL UMBRELLA

EMPLOYEES ARE SAFE UNDER OUR PAYROLL UMBRELLA
“Join our PEO services and gain efficiencies of Scale”

ATA Kurumsal provides payroll umbrella services that assist you manage HR service responsibilities such as payroll, benefits and employees’ compensation. By partnering with Ata Kurumsal, administer payroll for staff located in Turkey efficiently. Minimize your payroll and tax related risks, stay legally compliant.

For Details Contact Us 

DON’T BOTHER WITH FORMALITIES – PERMITS

By partnering with Ata Kurumsal, you do not need to bother for employment formalities including work visa-permits, social security registration…etc

For Details Contact Us 

STAY LEGALLY COMPLIANT

Our payroll umbrella services designed for your temporary posted workers, by partnering with Ata Kurumsal, you will be free from many payroll & tax associated risks.
Additionally our co-employer model, helps you to minimize many common risks deriving from Turkish Labor Law, OHS Law, Social Security Legislation and all other relevant Turkish legislation.

Employees, starting from their joining date begin to benefıt from Turkish Social Security System

For Details Contact Us 

COST EFFECTIVE – SHARING RESPONSIBILITES

Our Co-Employer model especially used by temporary posted workers. Under this model, as an International Company you do not need to be located in Turkey. You can seize the opportunity to expand into Turkey without waiting for months to set up a subsidiary, liaison office or company, ATA Kurumsal PEO services provides you cost effective, reliable and effective solutions for managing remotely your employees in Turkey.

For Details Contact Us

دليل كشف الرواتب التركي

لمزيد من التفاصيل

نعرض لكم العوامل الثابتة في بيانات الرواتب في تركيا وهي كالتالي لعام 2019م، وقد تكون هناك بدلات وفوائد أخرى تنطبق على الموظفين. ففي الحسابات أدناهـ سنستبعد الوجبات اليومية، بدلا الأسرة و الأطفال، والإعفاءات الأخرى. يرجى إستشارة المحاسب الخاص بكم لتفاصيل أكثر، المعلومات التالية هي للعلم والإستزادة فقط

لدينا خدمات الرواتب

.مراقبة جدول الرواتب مستحقات الموظفين من صاحب العمل والتي تحسب من خلال ساعات العمل اليومية والحساب الدقيق للإيرادات وفقا ً للقوانين المعمول بها-
خدمات تجهيز ,محاسبة ,مراقبة  وحساب سجل الرواتب وفقاً للتشريعات المعمول بها في دائرة الضرائب والضمان الاجتماعي-

حساب وتبيين الضرائب التي تحسب من راتب العامل والتي يجب أن تدفع من قبل صاحب العمل للحكومة, كذلك تفقد القوانين الجديدة وإعلام العملاء بالتطورات-
وهي خدمة تضمن إعداد قوائم المدفوعات لكل موظف بالدوام الكامل الجزئي والإضافي إضافة ً إلى المكافآت

مع رصد الحساب وتنظيم حسابات الرواتب الشهرية يتم زيادة اعتمادية وتوثيق حسابات الشركة في حالة إجراء التفتيش-
وهي خدمة لتسهيل توظيف وفصل الموظف بشكل نظامي وفقاً للتشريعات في مؤسسة الضمان الاجتماعي

تنظيم دخول العمال الذين سيتم تعيينهم وكذلك إبلاغ مؤسسات الضمان الاجتماعي لتسجيل رصيده من اليوم الأول للعمل-
خدمة لإعداد شهادة الضمان الاجتماعي

الرواتب أعدت من حصيلة شهر سوف يتم تسجيلهم بتصريحات إلكترونية في نظام مؤسسة الضمان الاجتماعي وبذلك ضمان للالتزامات الرسمية نيابة عن الموظفينbخدمة لحساب الإنذارات، مكافأة نهاية الخدمة والتعويضات الأخرى والمطلوبات-

 يتم احتساب وإعداد التعويضات القانونية للموظفين العاملين خلال فترة عملهم ليتم دفعها-
خدمة لإعداد المدفوعات في قوائم إلكترونية

 يتم توزيع أجور الموظفين عن طريق المعاملات المصرفية وفقا للتشريعات القانونية-
خدمة لإعداد وحفظ ملفات الموظفين

 وتحفظ المستندات المهمة لأصحاب العمل ويتم الحفاظ عليها في ملفات الموظفين مثل صورة عن الهوية، إذن الإقامة، والصور الشخصية إلخ … ويمكن لصاحب العمل  الوصول  إليها عند الحاجة

العوامل الثابتة لبيانات الرواتب في تركيا لعام 2019

(I)إجمالي الأجر

يصطلح بأجمالي الأجر على مبلغ الراتب الذي  يكسبه الموظف وفق القانون التركي

أجمالي الراتب = صافي الراتب+مجموع الخصومات من حصة الموظف (قسط التأمينات الإجتماعية(متضمناََ التأمين ضد العطالة)+ضريبة الدخل+ضريبة الدمغة).

(II)صافي الراتب:

هو المبلغ الفعلي من الراتب الذي يستلمه الموظفين.

*صافي الراتب= إجمالي الأجر ــ مجموع الحسومات .

(III)التكلفة على أصحاب العمل 

بالإضافة إلى إجمالي الأجر، على أصحاب العمل أن يدفعوا حصصهم للضمان الإجتماعي و التأمين ضد العطالة

*إجمالي تكلفة الموظفين على أصحاب العمل=إجمالي الأجر+حصة أصحاب العمل من التأمينات الإجتماعية (بالإضافة للتأمين ضد العطالة).

(IV)حصص التأمينات الإجتماعية و التأمين ضد العطالة 

مجموع الحصص للتأمينات الإجتماعية هو 37.5%(بالإضافة للتأمين ضد البطالة) المكتسبة من حصتها. 15% من مجموع الخصومات من أجمالي الإجر مثل حصص الموظفين وأيضاً 22.5% من حصتها المكتسبة التي تضاف على حصة صاحب العمل.(التي فعلت بتاريخ 2013/09/01م ويكون بعد تحديد فروع التأمين على المدى القصير بمعدل 2% من الدخل المكتسبة من الحصص بغض النظر عن مدى خطورة العمل. ـــ الرجاء الإطلاع على آخر تعديل لقسط فرع التأمين على الأجل القصيرـــ.

فروع التأمينات        حصص   الموظفين حصص أصحاب العمل (%) مجموع الحصص    (%)
حصة فرع التأمين على المدى القصير 2 2
حصة العجز،الشيخوخة أو التأمين على الحياة 9                                      11                                       20
التأمين الصحي العام 5 7,5 12,5
التأمين ضد العطالة 1 2 3
المجموع 15 22,5 37,5
شهريا (بالليرة التركية)
الضمان الإجتماعي بالحد الأدنى والحد الأعلى
2558,00
01/01/2019ـ31/12/2019 من الأدنى بالحد
19.185,00
(x)7,5 ــالأساسي 01/01/2019 ــ31/12/2019 من الأعلى بالحد

   ضريبة الدخل (V)

دخل أجور الموظفين التي تتبع ضريبة الدخل و صاحب العمل هو المسؤول عن خصم و الدفع لمكتب الضريبة عن الموظفين.

*ضريبة الدخل الأساسية(الخاضعة لضريبة الدخل)=إجمالي الأجر ــ حصة التأمينات الإجتماعية (حصة الموظفين) .

* ضريبة الدخل=الدخل الخاضع للضريبة ( x )  معدل ضريبة الدخل  ( % ) .

ضريبة الدخل (تراكمياََ) (الدخل من الأجور)   (2019) م النسبة
   إذا كان المربح أقل من 13.000 ليرة تركية 15%
إذا كان مربح الشركة 30.000 ألف ليرة تركي تكون حسبان الضريبة كمبلغ 1.950 ليرة تركية لكل 13.000 وللمبلغ المتبقي (17.00)يدفع منها بالنسبة %20
إذا كان مربح الشركة 110.000 ألف ليرة تركي تكون حسبان الضريبة كمبلغ 5.350 ليرة تركية لكل 30.000 وللمبلغ المتبقي (80.000)يدفع منها بالنسبة %27
إذا كان مربح الشركة أعلى من 110.000 ألف ليرة تركي تكون حسبان الضريبة كمبلغ 26.950 ليرة تركية لكل 110.000 وللمبلغ المتبقي (80.000)يدفع منها بالنسبة %35

(VI)ضريبة الدمغة : لعام (2019م)

ضريبة الدمغة هو يركز على إجمالي الأجر. وتكون نسبة الضريبة هي 0,00759.

* ضريبة الدمغة = إجمالي الأجر( x ) نسبة ضريبة الدمغة .

(VII) بدل الحد الأدنى للمعيشة

قد فعل في 01/01/2008 ، فقد أعفى الحد الأدى للمعيشة من الضريبة للمستفيدين من الحد الأدنى للأجور، وتحسب على أساسها ضريبة الدخل بعد إقتطاع بدل الحد الأدنى للمعيشة من ضريبة الدخل .

ويكون الحساب على اساس الحد الأدنى بدون النظر إلى أجرة الموظف. ويحسب من ضمنها بدل الحد الأدنى للمعيشة، والحالة الإجتماعية و عناصر العائلة للموظف في الحسبان .

وتحسب : 50% لدافع الضريبة، 10%تقتدم للزوج العاطل عن العمل، 7.5% لكل من أول طفلين معالين،10% للطفل المعال الثالث و 5% لباقي الأطفال المعالين.

الرجاء الإطلاع المنشورة التابعة لحساب الحد الأدنى للمعيشة و نسبتها المئوية.

 ضريبة الدخل الواجبة الدفع: ضريبة الدخل ـــ بدل الحد الأدنى للمعيشة .

(VIII) استقطاعات العجز

الموظف الذي فقد القدرة على العمل كحد أدنى 80% ينظر له كعاجز من الدرجة الأولى، و الموظف الذي يعتبر عاجز من الدرجة الثانية يكون كحد أدنى 60%، و الحد الأدنى للعاجز من الدرجة الثالثة هي 40%، وفي احتساب ضريبة الدخل ستكون الاستقطاعات والحسومات الشهرية التالية تطبق عليهم ويعتبرون خاضعين لدخل الموظفين لعام 2019م.

*للعاجز من الدرجة الأولى 1000 ليرة تركية .

*للعاجز من الدرجة الثانية 530 ليرة تركية .

*للعاجز من الدرجة من الثالثة 240 ليرة تركية .

حساب الحد الأدنى للأجور ـــ للموظف الأعزب وليس لديه أطفال :

(للمدة ما بين 2019/01/01 ــــ 2019/12/31م)

tablo umberalla ayni 3

مجموع التكلفة للموظف على صاحب العمل

إجمالي الأجر                                                                                                    2558,00 ل.ت

حصة صاحب العمل من قسط الضمان الإجتماعي(15.5%)                                        396.49 ل.ت

التأمين ضد البطالة ( 2% )                                                                                  51,16 ل.ت

مجموع التكلفة                                                                                                   3005.65 ل.ت

*هذه الحسابات تطبق على الموظف الأعزب الذي ليس لديه أطفال، وينبغي الأخذ في الإعتبار بدل الحد الأدنى للمعيشة الإختلافات الأخرى من حالة إلى أخرى وكل لها حساباتها المختلفة .

** بالنسبة للقسم الخاص بأصحاب العمل الذين يوظفون حاملين التأمين الصحي بموجب الفقرة ( a ) من المادة ( 4 ) من هذا القانون، والمبلغ المقابل إلى خمسة نقاط من حصة العمل في المشاركة العجز، الشيخوخة و الناجين بسبب التأمين، هذا وفقاََ للبند ( a ) من الفقرة الأولى  من هذه المادة تكون مغطاة من التأمينات الإجتماعية والتأمينات الصحية العالمية (قانون رقم: 5510 ــ المادة 8ــ1).

ATA KURUMSAL

“A TURKISH PEO SOLUTION”

كشف رواتب المظلة

بكشف رواتب المظلة سنحفظ الموظفين في مأمن
“التحق بنا PEO خدماتنا وستكسب جدول الكفاءة “

نقدم لكم خدمات كشف رواتب المظلة والتي تساعدكم على إدارة خدمات ومسؤوليات الموارد البشرية منها كشف الرواتب، الأرباح و الموظفين والتعويضات ، بالمشاركة معنا ، لإدارة كشف رواتب لموظفين أكفاء متواجدين في تركيا، وسيكون ذلك بتخفيض الرواتب والمخاطر المعلقة بالضرائب بطرق قانونية ونظامية تماماّ

للتفاصيل تواصل معنا

لا تزعج نفسك بالتصاريح النظامية

بشراكتكم معنا فأنتم لن تحتاجون لإزعاج أنفسكم بالمعاملات الإجرائية بالإضافة إلى تأشيرة و إذن العمل ، وتسجيل الضمان الإجتماعي .. الخ

للتفاصيل تواصل معنا

البقاء بطريقة نظامية

كشفنا لخدمات رواتب المظلة مصممة لظروفكم أيا كانت ونشر الموظفين المؤقتين بالشراكة معنا، معنا ستكون معفي من العديد من الرواتب والمخاطر المتعلقة بالضرائب
بالاضافة إلى نماذج من مشاركة العمال ، تساعدكم لتقليص العديد من المخاطر الشائعة النابعة من نظام العمال، نظام الصحة والسلامة المهنية، نظام الضمان الإجتماعي و كل التشريعات ذات الصلة في النظام التركي.

الموظفين يبدأون في الإستفادة من نظام الضمان الإجتماعي التركي من تاريخ التحاقهم بالعمل

للتفاصيل تواصل معنا

التكلفة الفعلية ومشاركة المسؤولية

لدينا نموذج لعمل المشترك ويستعمل خصيصا للتوظيف المؤقت ،وبموجب هذا النموذج كشركة عالمية فأنت لن تكون في حاجة لتواجدك في تركيا ، بامكانك اغتنام و انتهاز الفرصة للتوسع في تركيا دون الانتظار عدة أشهر لإنشاء مكتب اتصال أو شركة تابعة، ATA KURUMSAL “PEO” نحن نقدم لكم خدمات التكلفة الفعلية والحقيقية و الحلول الفعالة لإدارة الموظفين التابعين لكم في تركيا عن بعد

للتفاصيل تواصل معنا

ТУРЕЦКИЙ ГИД ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТE

for more details

Ниже перечисленные параметры представляют основной раcчет заработной платы на 2019 год в Турции. Кроме этого, там могут быть и другие льготы и пособия применяемые к работникам. Расчеты указанные ниже исключают расходы на ежедневное питание, пособие по семье и детям и другие льготы. Для получения подробной консультации пожалуйста обратитесь к бухгалтеру. Следующая информация предназначена только для информационных целей.

Наши Услуги по Заработной Плате

— Услуги по ведению табеля, который является основой в подготовке начислений по заработной плате

 • Мы проконтролируем и рассчитаем взносы работодателя работнику путем контроля ежедневных рабочих часов и точно расчитаем доходы работника в соответствии с действующим законодательством.

-Услуги по процессу, расчету, учету и регистрации платежных ведомостей в соответствии с законодательством Учреждения налогового и социального обеспечения.

 • Наши услуги помогут рассчитать и показать расходы работодателя сделанных из своих доходов и суммы уплаченных налогов правительству от имени работников, контроля и учета этого процесса

– Услуга по подготовке перечня  по нормальной продолжительности рабочего времени , сверхурочной, премии и другие выплаты для каждого сотрудника

 • С помощью мониторинга, регулирования и расчетов счетов на ежемесячной заработной платы. Надежность компании увеличивается в случае инспекции.

-Для приема и увольнения работника в соответствии с законодательством Учреждения социального обеспечения

 • Работник, который в последующем принят на работу будет и зарегистрирован в Учреждении Социального обеспечения и начало табельного листа с первого рабочего дня

-Услуги по подготовке деклараций для Учреждении Социального обеспечения

 • Расчет заработной платы подготовлен с бирке, записанной в течение месяца будет зарегистрирован в электронной декларации в системе институтов социального обеспечения, в рамках этого, формальные обязательства от имени персонала обеспечиваются.

-Услуги  по расчету уведомления, выплата выходного пособия и других компенсаций и обязательств

 • Подготовка компенсационных выплат персоналу в ходе его рабочей деятельности, которая должна быть рассчитана и выплачена.

-Услуги по подготовке таблицы по оплатам в электронном формате

 • Зарплаты работников будут перечисляться на их счета банков в соответсвтвии с законодательством Турции.

-Услуга по подготовке и хранению документов персоналов

 • Материалы, представляющие важность для работодателей будут храняться в  архиве, такие как удостоверение личности, свидетельство о фотокопий жительства, фотографии и т.д. … и сделаны доступными для работодателя, когда это необходимо.

АТА КУРУМСАЛ ДАНЫШМАНЛЫК предоставляет услуги по всей Турции, включая Стамбул, Анкара, Анталья, Измир, Мугла, Бурса и Газиантеп. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, обращаться к нам.

Параметры заработной платы на 2019 год

I- БРУТТО-ЗАРПЛАТА :

Оклад до удержания налогов представляет собой сумму заработной платы, которая была заработана работником в соответсвии с законодательством Министерства Труда Турции.

 • Брутто- зарплата= Чистый оклад + Общие вычеты (Социальное страхование (включая страхование по безработице)+ Подоходный налог + Гербовый сбор)

II- НЕТТО-ЗАРПЛАТА:

Это сумма заработной платы, которую работник получает на руки.

 • Чистый оклад = Брутто- зарплата – Общие вычеты

III- ЗАТРАТЫ РАБОТОДАТЕЛЯ:

В добавок к брутто-зарплате, работодатель должен заплатить взнос по безработице и взнос по обязательной накопительной пенсии.

 • Общая стоимость работника работодателю = Брyтто-зарплата + Социальное страхование (включая страхование по безработице)

IV-ВЫПЛАТА ПО СОЦ. СТРАХОВАНИЮ И БЕЗРАБОТИЦЕ:

Общая выплата по соц страховке состовляет 37,5 %. 15% вычитается от общей суммы брутто-зарплаты в качестве ассигнований для работников и 22,5% Начисление С учетом премии рассчитывается дополнительно как распределение работодателя.) – See the post regarding the Amendment in the Short Term Insurance Branch Premium

Типы страховок Ассигнования работника (%) Ассигнования работодателя (%) Общие ассигнования (%)
Краткосрочное страхование 2 2
Страховые начисления в связи с инвалидностью, выхода на пенсию и смертью 9 11 20
Общее медицинское страхование 5 7,5 12,5
Страхование по безработице 1 2 3
Общее 15 22,5 37,5

 

Минимальная и максимальная зарплата для начисления Социального страхования

Месяц

(TL)

Минимальное (01 января – 31 декабря 2019)  

2558,00

Максимальное (01 января – 31 декабря 2019)   – МИНИМУМ (x) 7,5

19.185,00

 

V- ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ :

Заработная плата рабочего облагается подоходным налогом и работодатель в свою очередь обязан оплтатить налоговые вычеты в налоговую службу.

 • Минимальный подоходный налог = Брутто – зарплата – Социальные вычеты
 • Подоходный налог = Налогооблагаемая прибыль * ставка по налогу на прибыль (%)

Подоходный налог  (Заработная плата )(2019)

Ставка

Свыше 12 600 TL

%15

Между 12 600  и  30 000 TL (Для зарплаты в размере  12 600 TL, подоходный налог состовляет 1.950 TL)

%20

Между 30 000  и 110.000 TL* (Для зарплаты в размере  30 000 TL, подоходный налог состовляет 5.350 TL)

%27

Свыше 110.000 TL (Для зарплаты в размере  110 000 TL общей суммы, подоходный налог состовляет 26 950 TL)

%35

VI- ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА (2019)

Госпошлина зависит от Брутто- зарплаты. Ставка налога состовляет 0,00759

 • Госпошлина= Брутто-зарплата * Ставка госпошлины

VII- ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

Начиная с 1 января 2008 года, всем работникам предоставлено пособие необлагаемый налогом минимальный прожиточный пособие для работников.

Расчет производится на основе минимальной заработной платы, независимо от зарплаты работника. При расчете минимального прожиточного пособия, семейное положение и состав семьи работника принимаются во внимание.

Расчет: 50% для налогоплательщика, 10% для супруга/ги при условии, что на данный момент безработный/ная работы, 7,5% для каждого из первых двух детей-иждивенцев, 10% для третьего ребенка-иждивенца и 5% для каждого из последующих детей-иждивенцев.

Для подробной информации в Расчетах прожиточного минимума смотрите этот пост

 • Налог на прибыль к уплате = налог на прибыль – Минимальная пособие на проживаниe

VIII – ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ЗАРПЛАТЫ ИНВАЛИДОВ

Сотрудник, который потерял работоспособность при минимум 80% рассматривается как 1-й степень инвалидности, минимум 60% 2-й степени инвалидности, минимум 40% 3-й степени инвалидности. При расчете налога на прибыль, следующие ежемесячные вычеты применяются к налогооблагаемому доходу работников (2019 г.).

 • Для 1 ой степени инвалидности 1000 TL
 • Для 2 ой степени инвалидности 530TL
 • Для 3 ой степени инвалидности 240 TL

РАСЧЕТ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ –  ОДИН РАБОТНИК БЕЗ ДЕТЕЙ*

(ПЕРИОД МЕЖДУ 01.01.2019 – 31.12.2019)

БРУТТО -ЗАРПЛАТА 2558,00TL
Социально-страховые отчисления работника (14%) 358,12 TL
Отчисления на страховку по безработице  (1%) 25,58 TL
Налоговая база на прибыль 2174,30TL
Подоходный налог (15%) 326,15TL
Подоходный налог к уплате 191,85 TL
Гербовый Сбор (0,00759) 19,42 TL
Общая сумма вычетов (Подоходный налог к уплате + Гербовый Сбор + Социально-страховые отчисления работника + Отчисления на страховку по безработице)

729,26TL

Нетто – Зарплата

2020,59 TL

 

ОБЩИЕ РАСХОДЫ СОТРУДНИКА РАБОТОДАТЕЛЮ

Брутто-Зарпалата 2558,00 TL
Социально-страховые отчисления работодателя (15.5%)** 396,49 TL
Страховка по безработице (2%) 51,16 TL
Общая стоимость 2005,65 TL

* Расчет применим к отдельным работникам, не имеющих детей. Различные суммы прожиточного минимума должны быть применимы для расчета.

АТА КУРУМСАЛАТА КУРУМСАЛ

“РЕШЕНИЕ ПО РАСЧЕТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И КАДРОВОМУ АДМИНИСТРИРОВАНИЮ В ТУРЦИИ”

Услуги аутсорсинга расчета заработной платы и кадрового администрирования в Турции

Пользуясь нашими услугами в сфере расчета заработной платы (Пайролл) и кадрового администрирования работники будут тщательно защищены.
Присоединяйтесь к нашим профессиональным услугам и повысьте эффективность вашего масштаба.

Ата Курумсал предлагает услуги аутсорсинга расчета заработной платы и кадрового администрирования, которые помогут Вам справиться с обязанностями Отдела Кадров такими как начисление заработной платы, льгот и выплаты компенсации сотрудникам. Сотрудничая с Ата Курумсал, вы сведете к минимуму риски по заработной плате и налогами, соблюдая все правовые нормы.

Для подробной информации, свяжитесь с нами.

Не заморачивайтесь с формальностями – разрешениями.

Сотрудничая с Ата Курумсал, вам не стоит беспокоиться по поводу рабочей визы, разрешения, социальной страховки и т.д.

Для подробной информации, свяжитесь с нами.

Соблюдение правовых норм.

Ата Курумсал оказывает спектр пайролл услуг для временных работников, так благодоря партнерству с Ата Курумсал , вы будете освобождены от многих проблем и снизите риски связанные с начислением заработной оплаты и налогов.
Кроме того, наша команда позволит Вам вести работу в соответствии с Законом о Труде в Турции, Законом об Охране труда, Законодатеьстве о социальном обеспечении и многих других соответствующих турецкому законодательству.

Работники, с первого рабочего дня могут могут воспользоваться страховкой турецкой системы государственного социального страхования.

Для подробной информации, свяжитесь с нами.

Выгодная сделка и совместная ответственность

Наша модель пайролл системы и кадрового администрирования для временных работников не требует открытия офиса в Турции. Вы сможете воспользоваться возможностью расширить рынок в Турции без открытия дочернего предприятия.

Для подробной информации, свяжитесь с нами.

GUIDE DE LA PAIE TURQUE

pour plus de détails

Les paramètres fixes suivants de 2019 représentent la comptabilité de la paie basique en Turquie. Il est possible qu’il y ait d’autres bénéfices et allocations applicables aux employés. Les calculs suivants excluent la nourriture quotidienne, les allocations familials et des enfants et d’autres exemptions. S’il vous plaît consultez votre comptable pour plus d’informations. Les données suivantes sont destinées à des fins d’information seulement.

Nos Service de Portage Salariale

-Service de préparation de la feuille de pointage qui est la donnée la plus importante dans le processus de préparation de la paye

 • La paie surveille les cotisations de l’employeur aux employés en contrôlant les heures de travail quotidiennes et calcule précisément les gains des travailleurs conformément aux lois applicables.

-Services de traitement, de calcul, de contrôle et de comptabilité pour les dossiers de paie conformément à la législation des Institutions Fiscales et de la Sécurité Sociale

 • La rémunération sert à calculer et à montrer la déduction faite par l’employeur de ses revenus et le montant des impôts payés au gouvernement pour le compte des travailleurs, le contrôle et la comptabilité de cette procédure montrent l’importance de ce service.

– Service de préparation des listes des heures normales, des heures supplémentaires, des primes et autres paiements pour chaque salarié

 • Avec le suivi, la régulation et le calcul des comptes sur la masse salariale mensuelle. La fiabilité de l’entreprise est accrue en cas d’inspection.

-Service d’embauche et de congédiement de salarié selon la législation de l’Institution de Sécurité Sociale

 • Le travailleur prévu pour être recruté sera informé aux institutions de sécurité sociale avec une déclaration de recrutement et l’enregistrement du comptage dès le premier jour d’emploi.

-Service pour la préparation de l’affidavit de la sécurité sociale

 • La masse salariale préparée avec le compte enregistré au cours du mois sera enregistrée avec la déclaration électronique dans le système des institutions de sécurité sociale, dans ce cas, les obligations formelles au nom du personnel sont assurées.

-Service de calcul de préavis, indemnités de départ et autres indemnités et dettes

 • Les indemnités légales du personnel employé pendant sa période de travail sont calculées et sont prêtes à être payées.

-Service pour la préparation de listes de paiements en format électronique

 • Les salaires du personnel sont distribués par transaction bancaire conformément à la législation.

-Service pour la préparation et la tenue des dossiers du personnel

 • Les documents présentant de l’importance pour les employeurs sont conservés dans les dossiers du personnel tels que les photocopies d’identité, le certificat de résidence, les photos, etc., et sont mis à la disposition de l’employeur lorsque cela est nécessaire.

PARAMÈTRES DE PAIE POUR 2019

I-LE REVENU BRUT:

Le revenu brut est la quantité du salaire que les employés gagnent conformément à la Loi Turque du Travail.

 • Revenu Brut= Revenu Net + Déductions totales (Prime de la Sécurité Social part d’Employé {y compris Assurance de chômage} + Impôt sur le Revenu + Timbre fiscal)

II-LE REVENU NET:

C’est la quantité du salaire que les employés vraiment reçoivent.

 • Revenu Net= Revenu Brut – Déductions totales

III-LE COÛT D’EMPLOYEUR:

III- LE COÛT D’EMPLOYEUR
En plus du revenu brut, l’employeur doit payer la part de la sécurité sociale d’employé et les primes de l’assurance de chômage.

 • Coût total d’employé au employeur = Revenu Brut + Prime de la Sécurité Social allocation d’Employeur (y compris l’assurance de chômage)

IV-LA PRIME DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET L’ASSURANCE DE CHÔMAGE:

La prime totale de la sécurité sociale est le 37.5% (y compris l’assurance de chômage) du Revenu Soumis à la Prime de l’assurance. 15% du total est déduit du revenu brut comme allocation d’employé et 22.5% du Revenu Soumis à la Prime de l’assurance est calculé comme l’allocation supplémentaire d’employeur. (En vigueur depuis le 01/09/2013 le taux de la prime des branches d’assurance à court terme est déterminé comme le 2% du Revenu Soumis à la prime de l’assurance en dépit de la gravité du danger du travail.) – Visitez le post concernant la Modification du Taux de la Prime des Branches d’Assurance à court terme

Branches d’assurance Allocation d’Employé (%) Allocation d’Employeur (%) Allocation Totale (%)
Prime de la Branche de l’assurance à court terme 2 2
Prime d’Assurance d’Invalidité, Vieille âge et Mort 9 11 20
Assurance Maladie Générale 5 7,5 12,5
Assurance de Chômage 1 2 3
Total 15 22,5 37,5

 

LES TAUX MINIMAUX ET MAXIMAUX DE  LA SÉCURITÉ SOCIALE

MENSUELLEMENT (TL)

Minimum (01 Jan 2019 – 31 Déc 2019)

2558,00

Maximum (01 Jan 2019 – 31 Déc 209) – Minimum (x) 7,5

19.185,00

 

V- IMPÔT SUR LE REVENU:

Le revenu salarial de l’employé est soumis à l’impôt sur le revenu et l’employeur est responsable de retenir et payer le bureau des impôts pour le compte de l’employé.

 • Base de l’impôt sur le revenu (revenu imposable) = Salaire brut – Prime de sécurité sociale (Part de l’employé)
 • Impôt sur le revenu = Revenu imposable * le taux d’imposition (%)

Impôt sur le revenu (cumulatif) (taux de rémunération) (2019) 

Taux

Jusqu’à 13.000TL

%15

Entre 13.000 et 30.000TL (Pour les 13.000TL de la quantité totale l’impôt sur le revenu est 1.950TL) en excès

%20

Entre 30.000 et 110000TL* (Pour les 30.000TL de la quantité totale l’impôt sur le revenu est 5.350TL) en excès

%27

Plus de 110.000TL (Pour les 110.000TL de la quantité totale l’impôt sur le revenu est 26.950TL) en excès

%35

VI- TIMBRE FISCAL (2019):

Le timbre fiscal est basé sur le salaire brut. Le taux d’imposition est 0,00759

 • Timbre fiscal = Revenu Brut * Taux d’Imposition du timbre fiscal

VII- MINIMUM VITAL

En vigueur depuis le 1er Janvier 2008, un minimum vital non imposable est disponible pour les salariés. Le paiement de l’impôt sur le revenu est calculé en déduisant le Minimum Vital de l’impôt sur le revenu.

Le calcul est basé sur le salaire minimum, indépendamment du salaire de l’employé. Pendant le calcul de l’allocation du minimum vital, l’état civil et de la composition familiale de l’employé sont pris en compte.

Calcul : 50% pour le contribuable, 10% pour le conjoint fourni qu’il est au chômage, 7,5% pour chacun des deux premiers enfants dépendants, 10% pour le troisième enfant dépendant et 5% pour chacun des enfants dépendants suivantes.

S’il vous plaît lisez l’article pertinent sur le Minimum Vital er ces taux

 • Impôt sur le revenu à payer = impôt sur le revenu – Minimum Vital

VIII – DÉDUCTION POUR L’INVALIDITÉ

L’employé qui a perdu la capacité de travail au minimum de 80% est considéré comme travailleur invalide de 1er degré, au minimum de 60% est invalide de 2ème degré et au minimum de 40% est invalide de 3ème degré. Pendant le calcul de l’impôt sur le revenu, les déductions mensuelles suivantes sont applicables au revenu imposable des employés (2014).

 • Pour l’invalide de 1er degré 1000 TL
 • Pour l’invalide de 2ème degré 530 TL
 • Pour l’invalide de 3ème degré 240 TL

CALCUL DU SALAIRE DU MINIMUM VITAL – EMPLOYÉ CÉLIBATAIRE SANS ENFANTS*

(PÉRIODE ENTRE 01.01.2019 – 31.12.2019)

SALAIRE BRUT 2558,00 TL
Prime de la Sécurité Sociale Allocation d’Employé (14%) 358,12 TL
Assurance de chômage Allocation d’Employé (1%) 25,58 TL
Base de l’impôt sur le revenu 2174,30 TL
Impôt sur le revenu (15%) 326,15 TL
Minimum Vital (Célibataire et sans enfants) 191,85 TL
Timbre Fiscal (0,00759) 19,42 TL
Déductions Totales (Impôt sur le revenu payable +Timbre Fiscal + Prime de la Sécurité Sociale Allocation d’Employé + Assurance de chômage Allocation d’Employé)

729,26TL

SALAIRE NET

2020,59 TL

 

COÛT TOTAL D’EMPLOYÉ AU EMPLOYEUR

Salaire Brut 2558,00 TL
Prime de la Sécurité Sociale Allocation d’Employeur (15.5%)** 396,49 TL
Assurance de chômage (2%) 51,16 TL
COÛT TOTAL 3005,65 TL

* Le calcul est applicable aux employés célibataires sans enfants. Différentes quantités du Minimum Vital doivent être considérées pour autres types des calculs.

**« Dans le secteur privé, pour les employeurs qui emploient porteurs d’assurances sous la section (a) du paragraphe 1 d’Article 4 de cette Loi, la quantité correspondante aux cinq points de la part d’employeur dans les primes d’invalidité, l’assurances de grand âge et des survivants conformément à la section (a) du paragraphe 1 de cet Article doivent être couverts par le Trésor. »
LOI SUR L’ASSURANCE SOCIALE ET L’ASSURANCE MALADIE UNIVERSELLE (Loi no : 5510 – Article 8- i))

ATA KURUMSAL

“UNE SOLUTION PROFESSIONNELLE D’UNE ORGANIZATION PATRONALE TURQUE ”

PARAPLUIE SALARIAL (PAYROLL UMBRELLA)

LES EMPLOYÉS SONT SÛRS SOUS NOTRE PARAPLUIE SALARIAL.
“Joignez-vous à nos services d’organisation patronale et gagnez de l’éfficience d’échelle”

ATA Kurumsal fournit des services de parapluie salarial qui vous aident à gérer les responsabilités des services de RH comme la paie, les avantages et la rémunération des employés. En s’associant avec ATA Kurumsal vous administrez efficacement la paie du personnel situé en Turquie. Réduisez au maximum les risques liés à la paie et les impôts, restez légalement conciliants.

Pour détails contactez-nous

NE VOUS ENNUYEZ PAS AVEC DES FORMALITÉS – PERMIS

En s’associant avec ATA Kurumsal il n’est pas nécessaire de vous vous ennuyiez avec les formalités d’emploi y compris permis et visas de travail, enregistrement à la sécurité social etc…

Pour détails contactez-nous

RESTEZ LÉGALEMENT CONCILIANTS

Nos services de parapluie salarial sont dessinés pour vos travailleurs détachés temporaires, en partenariat avec ATA Kurumsal vous serez libres de plusieurs risques liés à la paie et les impôts. De plus, notre modèle de co-employeur vous aide à réduire au maximum beaucoup des risques communs résultants de la Loi Turque du Travail, la Loi sur La Santé et Sécurité Professionnelle, la Législation de Sécurité Sociale et de toutes les autres lois turques pertinentes. Les employés, à partir de leur premier jour commencent à bénéficier du Système Turc de Sécurité Sociale.

Pour détails contactez-nous

SOLUTION RENTABLE – PARTAGE DES RESPONSABILITÉS

Notre modèle de co-employeur est en particulier utilisé pour les travailleurs détachés temporaires. Sous ce modèle, comme Entreprise Internationale vous ne devez pas être situés en Turquie. Vous pouvez saisir l’opportunité de développer en Turquie sans attendre pendant des mois pour mettre en place une filiale, un bureau ou une société de liaison. Les services professionnels de l’organisation patronal ATA Kurumsal vous fournissent des solutions rentables, fiables et efficaces pour la gestion à distance de vos employés en Turquie.

Pour détails contactez-nous

İletişim Formu

Yanda yer alan formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  Fiyatlarımız ve diğer konularda bilgi almak ister misiniz?

  ebrar zeynep
  ebrar zeynep
  01:19 04 May 21
  Çifte vatandaşım (Turk-Alman).Eğitim hayatım hep Türkiye'de geçti.Buna rağmen YÖS' e girebilir miyim? Yurt dışında... okuma zorunluluğu var mı?Devamını Oku
  Mali Norkulova
  Mali Norkulova
  12:40 03 May 21
  Merhaba ben 1 sınıf lisans yabancı öğrenciyim çalışma izni alabiliyor muyum hafta da kaç saati geçmeyecek şekilde ve... hangi işlerde çalışabilirimDevamını Oku
  yasemin Öztürk
  yasemin Öztürk
  05:19 18 Apr 21
  Selamlar Esim yabanci 2 yillik oturma izni aldi ve amerikadan emekli. Turkiyede vergisiz araba almak icin hangi... belgeler gerekli ve hangi vergilerden muaf? Cok tesekkurler cevabiniz icin.Devamını Oku
  O Potyyew
  O Potyyew
  07:44 03 Apr 21
  Merhabalar! İyi günler, Tokat Gaziosmanpaşa üniversitesi, Gıda mühendisi 1.sınıf yabancı öğrencisiyim. Ben devlet... bursun dan veya Üniversite bursun dan yararlana biliyoruz mu? Hangisi iyi geleceğıni de söylerseniz efendim! Cevap verirseniz mutlu olurum.Devamını Oku
  Selma Ceylan
  Selma Ceylan
  10:41 24 Mar 21
  Çalışma izni danışmanlık firması, ne sorarsanız sorun ücretsiz cevap veriyorlar, dünyanın bir çok ülkesinde yaşadım ve... çalıştım bir çok firma ile çalıştım böyle bir firma ile ilk defa karşılaşıyorum. Soner beye ve marta hanıma ilgi ve alakaları için teşekkür ederim, profesyonellik budur.Devamını Oku
  Hakan Doğan
  Hakan Doğan
  17:23 23 Feb 21
  Merhaba eşime ikametkah izni çıkarıyorum. Elimde başvuru formu var. Başvuru formunda tek giriş vize harç bedeli... yazıyor orda fiyat yazmıyor ama bize dediler orda göç idaresinde 758 TL ücret ödeyecez bu doğrumuDevamını Oku
  Sıla Zeybek
  Sıla Zeybek
  13:15 14 Feb 21
  Merhaba , erkek arkadasım Fransız vatandasi.Vizesiz 6 aylik periyodda 3 ay kalma izni vardi .Koronadan dolayi Fransa'ya... girisler kapali.Su anda yasal olmayan bir yolla mi burda kaliyor bulunuyor.Bu bir sorun yaratir mi , ne yapmak gerekiyorDevamını Oku
  Maya Atayeva
  Maya Atayeva
  16:54 05 Feb 21
  Merhaba ben oturum izni uzatmak istiyorum. İkametim Sivas’ta ordan almıştık oturumu şimdi eşim Antalyada çalışyor biz... Sivas’a gitmeden uzatabilirmiyiz oturumu. Burda ücreti varmıdır ve ne kadar? Cevabınız için teşekkür ederimDevamını Oku
  Yakup Dundar
  Yakup Dundar
  07:29 01 Feb 21
  Merhaba, ben yabancı işçi çalıştırmak istiyorum meslek olarak ise (büyükbaş hayvan) çobanlık. Yabancı uyruklu... kisi(Afgan) hem kimliği hem de oturma izni mevcut ise ayrıca çalıştırma izni almaya gerek var mi? Çalıştırma izni almaya gerek yok ise şikayet oldugun da jandarma personeline hangi ilgili madde veya evrağı göstermem gerekiyor. Ayri ca ikamet adresi olarak köydeki diğer evimi kiracı olarak göstererek ikamet problemini halletmem mümkün mu. Şimdiden cok tesekkur ederim.Devamını Oku
  Bobur Orinbekov
  Bobur Orinbekov
  19:51 08 Oct 20
  Merhaba ben Özbekistan vatandaşiyim, şuanda turkiyadayim ve oturma iznim vardi ama zamani dolmuştu, ama süresi bitmiş... olsada oturma iznimdeki TC girildi, ve ben ameliyat oldum devlet hastanesinde, ücretli olarak tâbi ki, sonradan, bir kaç ay geçdi aradan, tekrar ameliyat olmamı söylediler, ama ben param olmadiğını soyledim hastane mudurune, sonra biz yardimcı oluruz dediler, ameliyat oldum çiktim, eve gittim, 2 hafta sonra geldim rapor almaya ameliyat olduğum hakkında ki , sonra işte eski oturma iznim deki teceyi girdilar ve borcun var dediler anlamadim odemen lazim dediler, şuanda öyle kaldım, ben şuanda ulkeme gidecem bilet alıp bir sorun çikarmi çikmazmi diye düşünüyorum lütfen bilgi verir misiniz..Devamını Oku
  Nihat Heydarov
  Nihat Heydarov
  17:53 21 Sep 20
  Merhaba benim ikamet iznim(ogrenci) ayin 27 si bitiyor ancak Turkiyedeki universitelere yuksek lisans basvurusu yaptim... ve mulakatlara falan girmem lazim o yuzden ulkede kalmam lazim daha. Ancak ikamet iznimi uzatmaya basvurursam ve randevu alirsam ulkeme donemeyecegim randevuya kadar.Istanbulda da randevular cok gec veriliyor bildiginiz gibi.Benim ozel bir izin falan ala bilme ihtimalim var mi?Veya ne yapa bilirim bu konuda ceza yememek icin.Cunki ulkeme simdi donemem cunki burda daha yapilmasi gereken islerim var.Ve onlari hall edip gitmek istiyorum.Ne yapa bilirim bu konuda?Devamını Oku
  nihat hayyo
  nihat hayyo
  10:31 21 Sep 20
  Merhaba hocamUn kimligi tasiyordum okul icin iraka geri donmem gerekiyordu bu arada ailem istanbul yasiyor emniyete... geldim kapaticam dedim gidiyorum ben dedim aldilar elimden kimligi tama dedi bir kagita imza at dedi attim kagita yazan 30 gun icin ikamet izni talebinde bulunmayanlar ve hakkinda sinir disi karari alinarak hakklarinda (0-100 tehdit kodu yurda giris yasagi) ve ikinci kagitta V-74 tehdit kodu kaldirildigi anlasilmistirSimdi ben vize alip gelebilirmiyim yani yasak yokmuDevamını Oku
  YUSUF BAHÇELİ
  YUSUF BAHÇELİ
  19:32 16 Sep 20
  Merhaba öncelikle benim bi sorum olacaktı ben Azerbaycan vatandaşıyım(Ahıska Türküyüm). 17 yaşımda Türkiye’ye... üniversite okumak için geldim 2020 yılında T.C vatandaşı oldum şu an 21 yaşındayım. 22 yaşımdan önce vatandaş olduğum için askerlik yapmam gerektiğini söylediler ne yapmam gerekiyor askerlik yapacakmiyim ?Devamını Oku
  Kim Kayya
  Kim Kayya
  14:11 08 Aug 20
  Merhabalar ben kirgizistan vatandaşiyim ve iki çocuklarim eski eşimden velayetleri bende peki,şuan 4 senelik resmi... olarak tc turk vatandaşi ile evliyim 3 aylik hamileyim ve tc kimlikli 3.5 yaşindaki ortak kizimiz var,aramiz bozuk olduģun için eşimle ayriyiz ama boşanma davamizda yok ve aile vize almam için de kocam gitmeyeni söyledi,geçen senede turistlik kisa donemli 1 yillik oturma izin almiştim ve suresi bitmişti ancak ben yurt dişindaydim tahliye uçakla gelmiştik.Goç idaresine gittiģimde bu konuyu anlattiģimda çalişma izin ve aile oturma alabileceģimi anlattilar peki eşim katilmiyorsa ,TC TURK VATANDAŞINDAN RESMI NIKAHI OLUP OLMASA BILE TC TURK VATANDAŞ ÇOCUGU VAR DIYE ALAMAZMIYIM OTURMA IZIN DIĢER IKI ÇOCUKLARIMDA EĢITIM ALMALIDIR OKULDA ....LÜTFEN BANA YARDAMCI OLUÑDevamını Oku
  Diğer Değerlendirmeler
  4.8 201 votes
  Article Rating
  Subscribe
  Bildir
  guest
  0 Yorum
  Inline Feedbacks
  View all comments
  0
  Would love your thoughts, please comment.x
  ()
  x