Çalışma İzninin Reddi ve Redde İtiraz

Çalışma Bakanlığı bir çalışma izin başvurusunu değerlendirir­ken usule ve esasa ilişkin kararlar verir. Toplamda Bakanlığın çalış­ma izni başvurularında altı karar verdiği görülün dosyanın işlemden kaldırılması, dosya iade, ret, onay, çalışma izninin iptali ve çalışma iznin geçersiz sayılması. Yukarıda değinildiği gibi, eksik evrakın tamamlanmaması, harcın ödenmemesi ve süreye ilişkin kurallara uyulmaması durumlarında başvuru dosyası işlemden kaldırılır. Bakanlığın usule ilişkin verdiği kararlarda bir de dosya iade vardır. Dosya iade 4817 sayılı Kanunda ve Uygulama Yönetmeliğinde geçmeyen bir işlemdir. Fakat, idarenin genel işlemleri içerisinde her zaman uygulanabilir bir işlemdir. Uygulamada kapsam dışılık ve muafiyet durumlarında olduğu gibi çalışma iznin başvurusundan vazgeçilmesi halinde ve usule ilişkin ağır hatalarda dosya iade edilir. Esasa ilişkin olarak ise iki türlü karar verilir: ret ve onay.

Onay yukanda değinilen kriterlerin olumlu değerlendirilmesi ve reddi gerektiren sebeplerin olmaması durumunda verilir. Kanun çalışma izni veya çalışma izninin uzatılması isteminin reddedilece­ği durumları açıkça belirtmiştir:

. İş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler ve istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür değişiklik­lerinin çalışma izni verilmesine elverişli olmaması,

. Başvurulan iş için ülke içinde, dört haftalık süre içerisinde o işi yapacak aynı niteliğe sahip kişinin bulunması,

. Yabancının geçerli bir ikamet tezkeresinin bulunmaması,

. Bir işyeri, işletme veya meslek için izin talebi reddedilen ya­bancının aynı işyeri, işletme veya aynı meslek için izin talebi­nin reddedildiği tarihten itibaren bir yıl geçmeden yeniden izin talebinde bulunması,

Yabancının çalışmasının millî güvenlik, kamu düzeni, genel asayiş, kamu yararı, genel ahlâk ve genel sağlık için tehdit oluşturması.
Bu hükümler kesindir, en az bir tanesi ihlal edilmesi duru­munda çalışma izni verilemez. Birinci hükümde geçen çalışma izin başvurularının değerlendirilmesinde ülkenin istihdam durumunun dikkate alınması ikinci hüküm olan yabancının başvurduğu işi ya­pacak aynı niteliğe sahip Türk çalışanın bulunmaması kuralı ile sağlanacaktır. Somut olarak İŞKUR kayıtlarının online olarak ince­lenmesi ile belirlenmektedir. Fakat, bu kurala uyulmaması duru­munda “ülke içinden istihdam yerine yabancı istihdamını haklı kılacak gerekçelere” bakılır. Bu değerlendirme için her yabancı ve işveren ayrı ve özeldir. Yabancının niteliklerinin uygun olmaması durumunda başvuru kanunun ikinci hükmünden dolayı reddedilir. Kanunda açık bir şekilde yazdığı üzere, ikamet izni olmadan ça­lışma izni geçersiz sayılacaktır.

Çalışma izninin reddedileceği durumlar içerisinde Anayasada hak ve hürriyetlerin kısıtlanmasında yer alan genel sebeplerin var­lığı önemlidir. Son hükümde yer alan bu genel sebepler idarenin takdir yetkisini iyice genişletmiştir. Dolayısıyla, Bakanlık ciddi bir nedeni olmasa dahi çalışma izin başvurusu reddini bu afaki ve so­yut esaslara dayanarak reddedebilir. Fakat, değerlendirme kriterle­rine olan istisnaların çokluğu ve çalışma izni verilmesinin çokluğu ve sıklığı. Bakanlığın böyle takdir hakkına sahip olmadığı; yani, kriterlerin sağlanıp usule uyulması durumunda çalışma izni veril­mesi zorunluluğu varmış algısı yaratmaktadır.

Bunlar dışında diğer kanunlarda yer alan yabancıların çalışa­mayacağı iş ve mesleklere dair hükümler çerçevesinde ve ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata aykırı davranıldığmın tespiti halin­de ve çalışma izninin iptalini gerektiren durumlarda çalışma izni veya çalışma izninin uzatılması istemi reddedilir. Ayrıca, meslek­ten men cezası almış olan ve akademik yeterliliği olmayan yaban­cıların başvurulan da reddedilecektir.

Bakanlığın verdiği çalışma izni talebinin reddi kararının iptal istemli davalarda idari yargı, 4817 sayılı Kanunun 14. maddesini uygulamasını gösteren Yönetmeliğin “ülke içinden istihdam yerine yabancı istihdamım haklı kılacak gerekçeleri” dikkate alır. Danış­tay istihdam ihtiyacının Türk vatandaşlarından ne oranda karşıla­nabileceğine ilişkin durumun idarece açıkça gösterilmemesini ret işleminin iptali sebebi saymaktadır. Yine, ikamet iznine ve çalışma iznin reddini gerektirecek durumlara ilişkin somut belgelerin idare­ce ortaya konulması gerekmektedir.

Çalışma izninin iptali idari işlemlerde iptalin hükümlerini taşır. Yani çalışma izni, iptal kararının ilgiliye tebliğ tarihine kadar geçerli olup, bu tarihten sonra hükümsüzdür. Yabancının, Kanunun öngör­düğü sınırlamalara, Türkiye’deki ulusal mevzuata, ilgili mercilerin mevzuat ve düzenlemelerine aykırı olarak çalışması ya da Kanunda belirtilen redde sebep olan hallerinden birinin varlığı ile yabancının ya da işvereninin, çalışma izni talep dilekçesinde eksik, sahte veya yanlış bilgi ve belge verdiğinin sonradan tespit edilmesi halinde Bakanlık verdiği çalışma iznini iptal eder. Bu durum iznin şartlarının gerçekleşmemesinin doğal bir sonucudur. Bunun dışında işveren de yasal yükümlülükleri yerine getirdiği takdirde her zaman çalışma iznini iptal etme hakkını saklı tutar. İptal edilmiş çalışma izinlerinin asıllarının kullanıcı tarafından, bildirim yapıldığı tarihten itibaren bir hafta içinde Bakanlığa iade edilmesi zorunludur.

Ayrıca, işyerinin değiştirilmesi durumunda çalışma izninin ip­tal edilmesi için başvuruda bulunulması gerektiği belirtilmişti. Çalışma izni süresi sona ermeden farklı bir işyerinde çalışmak üze­re yurtiçinden yapılacak yeni çalışma izin başvurularında süresi sona ermemiş çalışma amaçlı ikamet izni başvurularda kabul edile- çektir. Süresi sona ermeyen çalışma izninin iptali için işveren­den ilişik kesme belgesi ayrıca istenir. Önceki iznin iptal tarihi ile yeni İznin başlangıç tarihi arasında boşluk olmaması gerektiğinden, ikamet izninin daha önceki bir tarihte iptal edilmiş olması veya yabancının ayrılış tarihinin yeni verilecek izin tarihinden önce ol­ması halinde sunulan izni kabul edilmeyecektir.

Kanunun 16. Maddesine göre, çalışma izni, geçerlilik süresi­nin sona ermesi dışında;

a) Yabancının ikamet tezkeresinin herhangi bir nedenle geçersiz hale gelmesi ya da geçerlilik süresinin uzatılmaması,
b) Yabancının pasaportunun veya pasaport yerine geçen belgesi­nin geçerlilik süresinin uzatılmaması (İçişleri veya Dışişleri Bakanlıklarının uygun görüşlerinin bulunması hali hariç),
c) Yabancının mücbir sebepler dışında aralıksız olarak altı aydan fazla yurt dışında kalması,
hallerinde de geçerliliğini kaybeder. Çalışma izninin geçerlili­ğini kaybetmesi çalışma iznine esas oluşturan ikamet izni ve vize işlemlerinin geçersizliğinin ve çalışma süresine uyulmamasının doğal bir sonucudur. İznin geçerliliğini kaybetmesi her ne kadar başlı başına bir idari işlem olmasa da idarenin izni geçersiz sayma­sı sonucu bir işleme dönüşür. Ve çalışma izninin iptali kararlarıyla aynı hüküm ve sonuçları doğurur.

4817 sayılı Kanuna göre Bakanlık, çalışma izni verilmesi ya da uzatılması talebinin reddedilmesi, çalışma izninin iptal edilmesi ya da çalışma izninin geçerliliğinin kaybedilmesine ilişkin karannı, yabancıya veya varsa işverenine 7201 sayılı Tebligat Kanunu hü­kümlerine göre tebliğ eder. Bakanlıkça verilecek kararlara karşı ilgililer tarafından tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde itiraz edilebilir. Bu, idari yargı için başvurulması gereken zorunlu bir idari yoldur. İtiraz Çalışma Genel Müdürlüğü ve Yabancıların Ça­lışma İzni Dairesi yetkililerinin oluşturduğu komisyon tarafından dosya üzerinden incelenerek karara bağlanır. İtirazın Bakanlıkça reddedilmesi halinde idari yargı yoluna başvurulabilir.

Çalışma izni başvurusunun reddi için idari yargıda iptal dava­sının yanında yürütmenin durdurulmasını istemek de mümkündür, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 27. maddesine göre, Danıştay ve idari mahkemeler telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. 2006 yılında Suriye uyruklu bir yabancının ça­lışma izni başvurusunun reddi üzerine Ankara 7. İdare Mahkeme­sinde açılan davada yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Bu karar dava sonuçlanıncaya kadar çalışma izin başvurusunun onayı hükmündedir.

Kanunda çalışma izninin reddi, iptali ve geçersiz sayılması iş­lemlerine karşı zorunlu bir idari yol olan idari itiraz yolunun var olduğu belirtilmiştir. Fakat, başvuru dosyasının işlemden kaldırıl­ması ve iade edilmesi kararlarına ilişkin itiraz açıkça belirtilmemiş­tir. Bu eksiklik idari yargılama hukukunun gene! esaslarına göre giderilebilir. Buna göre, idarenin her türlü İşlemlerine karşı dava yoluna gidilebilir, fakat idari işlem icrai nitelikte olmalı yani idare­nin tek yanlı olarak açıkladığı irade ile hukuki sonuçlar doğmalı- dır. Başvuru dosyasının işlemden kaldırılması ve iade edilmesi çalışma izninin geçersizliği sonucunu doğurduğundan icrai nitelik­tedir ve bu işlemlere ilişkin Kanunda bir hüküm olmasa da genel kurallar gereği bu işlemlere karşı idari dava yolu açıktır.

kaynak: http://calismaizni666.blogspot.com.tr

4.7 547 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
59 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
evrim dd
evrim dd
3 ay önce

merhabalar,
şirket ortağı olan birine uzatma başvurusunda bulundum . ancak 9a-9b-9e bentlerinden dolayı red geldi. bunu nasıl çözebilirim acaba?
şirketin faaliyeti bu nedenle durdu izinleri askıya alındı şirketin henüz bir cirosu da henüz oluşamadı. ayrıca şirket içinde de iki çalışanımız mevcut?

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
Reply to  evrim dd
3 ay önce

Merhaba, şirket ortakları için uzatma şartlarında

1- Şirketin bir yıl içinde bilançosunun hareketlenmiş olması
2- Son altı ay içinde 5 Türk vatandaşı istihdam istihdam edilmiş olması

Bu iki şartı sağlayamadığınız için maalesef ki çalışma iznini uzatma şansınız bulunmamaktadır.

Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

eda
eda
5 ay önce

Merhaba,
İşverenimiz 9-h bendi gereğince harcı zamanında yatırmadığı için yabancı çalıştırma izin uzatımı başvurusu reddildi bu durumda nasıl bir yol izlenebilir?

Engin
Engin
5 ay önce

Türkmenistan uyruklu, Türkiye’de bir üniversiteden mezun (bilgisayar öğretmenliği) yabancı için yapmış olduğumuz başvuru 9c, 9e, 9a maddeleri işaret edilerek reddedildi. Kendisini imalat yapan firmamıza ihracat pazarlama elemanı olarak (yabancı dilinden ötürü) istihdam etmek istiyoruz. Bu redde nasıl itiraz etmeliyiz? Ne gibi belgeler vermeliyiz?

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
Reply to  Engin
4 ay önce

Merhaba, öncelikle yabancı personel istihdam edebilmeniz için min. 5GSK’lı Türk personeliniz, 100.000TL ödenmiş sermayeniz ya da 800.000 TL üzeri brüt satışlarınız olması ve eleman statüsü için min. asgari ücretin 1,5 katı tutarında maaş belirtmeniz gerekmektedir. 6735 sayılı işgücü kanununa göre işyeriniz yabancı çalıştırma kriterlerini karşılamamakla birlikte yabancı personel istihdam gerekçeniz yetersiz görülmüştür. Size daha iyi hizmet sağlayabilmemiz için 444 7 284 nolu iletişim numaramızdan bizimle iletişe geçebilirsiniz.
Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

Yagut
5 ay önce

Merhabalar. Bana 9 a ret geldi. Şirketin faaliyet alani tasarim yazilim ve reklam. Bunlar yasak olmadigi halde neden red gelmis olabilir ve ne gibi yol izlemem gerekir. Şirket yetkilisi ben kendim. Limited sirket ve 100000 ödenmis sermayem var. Ve hic bir eksik belgem yok.

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
Reply to  Yagut
4 ay önce

Merhaba, Şirket sahibi yabancılar için SGK’lı 5 Türk istihdam şartı da aranmaktadır. 5 Türk personel çalışan yoksa ret verilmektedir.

Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

emin elmas
emin elmas
5 ay önce

Yukarıda bilgileri bulunan yabancı uyruklu kişi ile ilgili çalışma izin başvurunuz ve ekleri incelenmiştir.

Ancak; 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda, anılan Kanunun ‘Çalışma izni başvurusunun reddi’ başlıklı 9-a bendi, 9-e bendi, 9-a bendi gereğince söz konusu çalışma izin isteminiz uygun bulunmamıştır (Ret).

niçin ret geldi anlayamadık ?

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
Reply to  emin elmas
4 ay önce

Merhaba,

Mevzuata göre, başvurunuz 9-a bendinde belirtilen Uluslararası işgücü politikasına uygun olmayan ve 9-e bendinde Bakanlıkça belirlenen değerlendirme kriterlerini sağlamadığı için ret kararı verilmiştir.

Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

Gulova
Gulova
11 ay önce

Merhaba 9-H bendi gereği başvurumuz reddedildi işveren de süresi içinde Eksikliği tamamlayıp itiraz etti. Bakanlık ortalama ne kadar zamanda itirazları sonuçlandırıyor

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
Reply to  Gulova
10 ay önce

Merhaba, rette itiraz değerlendirmesi 30 gün kadar sürmektedir.

Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

mehmet
mehmet
Reply to  Gulova
5 ay önce

Mrb. Benim de bir çalışma izni uzatma müracatım içinde, ‘9-h bendi gereğince söz konusu çalışma izin isteminiz uygun bulunmamıştır (Ret).’ Açıklaması var sadece reddedilmiş detaylı red sebebini nerden nasıl öğranebilirim. tşk.

uğur
uğur
11 ay önce

Merhaba,

Suriye uyruklu bir işverenin çalışma izin başvurusu 9-a nedeniyle reddediliyor,aynı kişi geçmiş yıllarda birden fazla olumlu yanıt almışken bu sefer red edilmiş olması aceba kanunda bir değişiklik mi oldu,bunla ilgili tekrar başvuru yapsak olumlu olma ihtimali var mı ? Danışmanlık hizmeti alsak çözüle bilme ihtimali nedir?

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
Reply to  uğur
11 ay önce

Merhaba, ret sebebini öğrenmeden maalesef bir cevap verebilmemiz imkansız. 0312 296 60 00 dahili 18 den ret sebebini öğrenebilirsiniz.

Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

Ferid Ballı
Ferid Ballı
1 yıl önce

Merhaba,

İptal davasını şirket değil de işçi açamaz mı?

Ata Kurumsal
marta
Reply to  Ferid Ballı
1 yıl önce

Merhaba,
Çalışma izni ve çalışma izni redde itirazları sadece işveren üzerinden yapılabilmektedir.

Düşünceleriniz bizim için önemli. Bizden aldığınız hizmetten memnun musunuz? lütfen memnuniyetiniz oranında yıldız verip yorum yapın.Tıklayınız

Assign Corporate Consultancy
4.7
Based on 517 reviews
powered by Google
ebrar zeynep
ebrar zeynep
01:19 04 May 21
Çifte vatandaşım (Turk-Alman).Eğitim hayatım hep Türkiye'de geçti.Buna rağmen YÖS' e girebilir miyim? Yurt dışında... okuma zorunluluğu var mı?Devamını Oku
Mali Norkulova
Mali Norkulova
12:40 03 May 21
Merhaba ben 1 sınıf lisans yabancı öğrenciyim çalışma izni alabiliyor muyum hafta da kaç saati geçmeyecek şekilde ve... hangi işlerde çalışabilirimDevamını Oku
yasemin Öztürk
yasemin Öztürk
05:19 18 Apr 21
Selamlar Esim yabanci 2 yillik oturma izni aldi ve amerikadan emekli. Turkiyede vergisiz araba almak icin hangi... belgeler gerekli ve hangi vergilerden muaf? Cok tesekkurler cevabiniz icin.Devamını Oku
O Potyyew
O Potyyew
07:44 03 Apr 21
Merhabalar! İyi günler, Tokat Gaziosmanpaşa üniversitesi, Gıda mühendisi 1.sınıf yabancı öğrencisiyim. Ben devlet... bursun dan veya Üniversite bursun dan yararlana biliyoruz mu? Hangisi iyi geleceğıni de söylerseniz efendim! Cevap verirseniz mutlu olurum.Devamını Oku
Selma Ceylan
Selma Ceylan
10:41 24 Mar 21
Çalışma izni danışmanlık firması, ne sorarsanız sorun ücretsiz cevap veriyorlar, dünyanın bir çok ülkesinde yaşadım ve... çalıştım bir çok firma ile çalıştım böyle bir firma ile ilk defa karşılaşıyorum. Soner beye ve marta hanıma ilgi ve alakaları için teşekkür ederim, profesyonellik budur.Devamını Oku
Hakan Doğan
Hakan Doğan
17:23 23 Feb 21
Merhaba eşime ikametkah izni çıkarıyorum. Elimde başvuru formu var. Başvuru formunda tek giriş vize harç bedeli... yazıyor orda fiyat yazmıyor ama bize dediler orda göç idaresinde 758 TL ücret ödeyecez bu doğrumuDevamını Oku
Sıla Zeybek
Sıla Zeybek
13:15 14 Feb 21
Merhaba , erkek arkadasım Fransız vatandasi.Vizesiz 6 aylik periyodda 3 ay kalma izni vardi .Koronadan dolayi Fransa'ya... girisler kapali.Su anda yasal olmayan bir yolla mi burda kaliyor bulunuyor.Bu bir sorun yaratir mi , ne yapmak gerekiyorDevamını Oku
Maya Atayeva
Maya Atayeva
16:54 05 Feb 21
Merhaba ben oturum izni uzatmak istiyorum. İkametim Sivas’ta ordan almıştık oturumu şimdi eşim Antalyada çalışyor biz... Sivas’a gitmeden uzatabilirmiyiz oturumu. Burda ücreti varmıdır ve ne kadar? Cevabınız için teşekkür ederimDevamını Oku
Yakup Dundar
Yakup Dundar
07:29 01 Feb 21
Merhaba, ben yabancı işçi çalıştırmak istiyorum meslek olarak ise (büyükbaş hayvan) çobanlık. Yabancı uyruklu... kisi(Afgan) hem kimliği hem de oturma izni mevcut ise ayrıca çalıştırma izni almaya gerek var mi? Çalıştırma izni almaya gerek yok ise şikayet oldugun da jandarma personeline hangi ilgili madde veya evrağı göstermem gerekiyor. Ayri ca ikamet adresi olarak köydeki diğer evimi kiracı olarak göstererek ikamet problemini halletmem mümkün mu. Şimdiden cok tesekkur ederim.Devamını Oku
Bobur Orinbekov
Bobur Orinbekov
19:51 08 Oct 20
Merhaba ben Özbekistan vatandaşiyim, şuanda turkiyadayim ve oturma iznim vardi ama zamani dolmuştu, ama süresi bitmiş... olsada oturma iznimdeki TC girildi, ve ben ameliyat oldum devlet hastanesinde, ücretli olarak tâbi ki, sonradan, bir kaç ay geçdi aradan, tekrar ameliyat olmamı söylediler, ama ben param olmadiğını soyledim hastane mudurune, sonra biz yardimcı oluruz dediler, ameliyat oldum çiktim, eve gittim, 2 hafta sonra geldim rapor almaya ameliyat olduğum hakkında ki , sonra işte eski oturma iznim deki teceyi girdilar ve borcun var dediler anlamadim odemen lazim dediler, şuanda öyle kaldım, ben şuanda ulkeme gidecem bilet alıp bir sorun çikarmi çikmazmi diye düşünüyorum lütfen bilgi verir misiniz..Devamını Oku
Nihat Heydarov
Nihat Heydarov
17:53 21 Sep 20
Merhaba benim ikamet iznim(ogrenci) ayin 27 si bitiyor ancak Turkiyedeki universitelere yuksek lisans basvurusu yaptim... ve mulakatlara falan girmem lazim o yuzden ulkede kalmam lazim daha. Ancak ikamet iznimi uzatmaya basvurursam ve randevu alirsam ulkeme donemeyecegim randevuya kadar.Istanbulda da randevular cok gec veriliyor bildiginiz gibi.Benim ozel bir izin falan ala bilme ihtimalim var mi?Veya ne yapa bilirim bu konuda ceza yememek icin.Cunki ulkeme simdi donemem cunki burda daha yapilmasi gereken islerim var.Ve onlari hall edip gitmek istiyorum.Ne yapa bilirim bu konuda?Devamını Oku
nihat hayyo
nihat hayyo
10:31 21 Sep 20
Merhaba hocamUn kimligi tasiyordum okul icin iraka geri donmem gerekiyordu bu arada ailem istanbul yasiyor emniyete... geldim kapaticam dedim gidiyorum ben dedim aldilar elimden kimligi tama dedi bir kagita imza at dedi attim kagita yazan 30 gun icin ikamet izni talebinde bulunmayanlar ve hakkinda sinir disi karari alinarak hakklarinda (0-100 tehdit kodu yurda giris yasagi) ve ikinci kagitta V-74 tehdit kodu kaldirildigi anlasilmistirSimdi ben vize alip gelebilirmiyim yani yasak yokmuDevamını Oku
YUSUF BAHÇELİ
YUSUF BAHÇELİ
19:32 16 Sep 20
Merhaba öncelikle benim bi sorum olacaktı ben Azerbaycan vatandaşıyım(Ahıska Türküyüm). 17 yaşımda Türkiye’ye... üniversite okumak için geldim 2020 yılında T.C vatandaşı oldum şu an 21 yaşındayım. 22 yaşımdan önce vatandaş olduğum için askerlik yapmam gerektiğini söylediler ne yapmam gerekiyor askerlik yapacakmiyim ?Devamını Oku
Kim Kayya
Kim Kayya
14:11 08 Aug 20
Merhabalar ben kirgizistan vatandaşiyim ve iki çocuklarim eski eşimden velayetleri bende peki,şuan 4 senelik resmi... olarak tc turk vatandaşi ile evliyim 3 aylik hamileyim ve tc kimlikli 3.5 yaşindaki ortak kizimiz var,aramiz bozuk olduģun için eşimle ayriyiz ama boşanma davamizda yok ve aile vize almam için de kocam gitmeyeni söyledi,geçen senede turistlik kisa donemli 1 yillik oturma izin almiştim ve suresi bitmişti ancak ben yurt dişindaydim tahliye uçakla gelmiştik.Goç idaresine gittiģimde bu konuyu anlattiģimda çalişma izin ve aile oturma alabileceģimi anlattilar peki eşim katilmiyorsa ,TC TURK VATANDAŞINDAN RESMI NIKAHI OLUP OLMASA BILE TC TURK VATANDAŞ ÇOCUGU VAR DIYE ALAMAZMIYIM OTURMA IZIN DIĢER IKI ÇOCUKLARIMDA EĢITIM ALMALIDIR OKULDA ....LÜTFEN BANA YARDAMCI OLUÑDevamını Oku
Diğer Değerlendirmeler
59
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x