Çalışma İzni

Çalışma izni danışmanlık hizmetimiz şirketimizin %100 uzmanı olduğu konuların başında gelmektedir, kurulduğumuz günden bu güne kadar ki sürede binlerce müşterimizin  çalışma izni başvurularını yapıp süreci başarılı ve şeffaf bir şekilde yönettik.

NEDEN BİZİ TERCİH ETMELİSİNİZ

Ata Kurumsal Danışmanlık Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş aracı kurum adayıdır, Kurallarımız ve prosedürlerimiz bellidir. Bu yüzden bizimle çalışanlar daima bir adım öndedir.

Şirket kültürüne sahibiz, çalışanlarımıza eşit davranır, onların kişisel/mesleki eğitimini geliştirmek için özel eğitimler veririz.

Bütün personellerimiz alanında uzman ve eğitimlidir, şirketimizde beş ayrı dil akıcı bir şekilde konuşulmakta ve yazılmaktadır.

Uyguladığımız her karar bir iş gerekçesine bağlıdır. İşimiz gereği daha fazla öğrenir ve bu öğrendiklerimizi müşterilerimiz için uygularız.

Açık ve Net Olarak belirlenmiş kurallarımız vardır. Kuralların dışına çıkmayız, Deneyimli personel ve departmanlar sayesinde hızlı karar alır ve uygularız.

İşi tanımı kurgulanmıştır, ne yapacağımız, görev ve sorumluluklarımızın bilincinde çalışırız, Büyük projeleri yönetme deneyimimiz ve gücümüz Vardır.

Danışmanlık & Rakamlar

0

Çalışma
izni

0

Kurumsal
Müşteri

0

Uluslararası
Referans

0

Problem

Kişilerin ve kurumların ihtiyaçlarını biliyoruz, işimizi büyük ciddiyet ile takip ediyoruz, bizimle çalışmak çok kolay.

Öncelikle biz  ret alacak çalışma izni başvurusunu yapmayız

 • Aranan Kriterler – Yabancı personel çalıştırmak için gerekli şartları yerine getirip getiremediğinizi kontrol ediyoruz. 
 • Sözleşme – Şartların uygunluğu durumunda size bizimle çalışmanızı teklif eden ayrıca size karşı sorumluluklarımızın yazdığı bir sözleşme gönderiyoruz.
 • Bilgi ve Belgeler – Sizden bir takım bilgi, belge ve vekalet isteyeceğiz, sonra vekaletiniz ile yapılabilen bütün işlemler şirketimiz tarafından yapılacaktır. 
 • Kontrol  – Artık her şey bizim kontrolümüzde, personelinizin asgari maaşı, sigorta işlemleri, geçici görevlendirmesi ve diğer her şeyi öğreneceksiniz. 
 • Onay – Çalışma izniniz onay aldı ama bitmedi, yabancı personelinizin Bordo ve SGK işlemleri ve diğer her konuda bilgilendirilmeye devam edeceksiniz. 

ATA KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZMET KRONOLOJİSİ

 • Başvuru yönteminin değerlendirilmesi ve onayı
 • Personel adayının görev unvanına göre asgari maaşının müşteriye bildirilmesi.
 • Personel adayı ile iletişime geçilip gerekli evrakların hazırlatılması sürecinin yönetimi
 • Yurt dışı başvurusu ise Konsolosluk online başvurularının yapılması
 • Çalışma Bakanlığına, çalışma izni başvurusunun yapılması
 • Çalışma izni başvurusu sürecinde istenebilecek ek evrakların tamamlanması
 • Çalışma Bakanlığında izinlerin erken çıkmasını sağlamak amacıyla dosya takibi yapılması.
 • Süreç boyunca oluşabilecek aksaklıkların çözümü için gerekli iletişimin sağlanması.
 • Çalışma İzni çıktıktan sonra Müşteriyi ve personeli bilgilendirmek.
 • İstenirse SGK işlemleri için ücretsiz danışmanlık.

Neden Bizi Tercih Etmelisiniz?

Güvenilirlik

İş ihtiyaçlarında öncelik güvenilirliktir. Müşteriler iş yapacağı şirkete önce güvenmek ister. Bu yüzden şirketimizin çekirdeğini “güven” oluşturur ve güven tanımı; karakterimizi, yeteneklerimizi, gücümüzü ve işimizin doğruluğunu ifade eder.

Basit düşünmek

Asıl amacımız her zaman müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaktır dolayısıyla doğru noktalara odaklanarak karmaşık yapılardan, zorlu ve can sıkıcı süreçlerden uzak dururuz.

Saygılı Olmak

Muhatabımıza karşı saygılı olma konusunda çok hassasız. Pozisyon, unvan, yaş, cinsiyet ya da diğer hiçbir farklılık bizim için ayırıcı bir özellik değildir. Tavrımız her zaman profesyonel bir saygı ve nezaketten yanadır.

Müşterilerimizi Koruyoruz.

Çalışma izni almak isteyen müşterilerimizi en ince ayrıntısına kadar bilgilendirip, çalışma izni olumlu sonuçlanmayacak başvuruyu yapmıyoruz.  Böylelikle müşterilerimizin gereksiz masraf etmemelerini sağlıyoruz. İşte başarı oranlarımız..

Çalışma İzni Başvurusu
Uzatma Başvurusu
Çalışma İzni Transferi

(Our Company’s forefront service and with 100% expertise is work permit consultancy.) Since the day we were founded, we have managed thousands of our clients’ work permit applications successfully and transparently.

WHY CHOOSE US

Ata Institutional Consultancy is a candidate as an Authorised Intermediary Institution of the Ministry of Labor, our rules and our procedures are specific. That’s why the people who work with us are always one step ahead.

All of our personnel are expert and educated in this field, who are also proficient in five different languages.

We have clear and defined rules. We do not go beyond the rules, thanks to our experienced staff and departments, we make quick decisions and implement them.

We have a corporate culture, our employees are treated equally, and we provide special training to improve their personal / professional education.

Every decision we make is based on a business reason. Due to our business we learn and improve ourselves day by day and implement our knowledge for our clients.

The definition of our task is determined, we work in consciousness of what we will do, our objectives and responsibilities. We have the capability and experience of managing large projects.

Consultancy & Figures

0

Work
Permit

0

Corporate
Clients

0

International
References

0

Problem

We understand the needs of people and institutions, we follow our work with great seriousness, it is easy to work with us.

First of all we do not apply for Work Permit which will be rejected.

 • Required Criteria – We check if you meet the requirements for employing foreign personnel.
 • Contract – In case the condition are compliant, we send you a consultancy contract that offers you to work with us and also define our responsibilities against you.
 • Information and Documents – We will require some information, documents and power of attorney from your side in order to do all the procedures possible within the scope of the power of attorney.
 • Check – Now everything is under our control, you will be informed about your staff’s minimum wage, insurance procedure, temporary assignment and other detailed information.
 • Confirmation – Your work permit has been approved but that is not it, we will continue to inform you about the Payroll and SSI procedure and all other matters.

ATA INTITUTIONNAL CONSULTANCY SERVICE CHRONOLOGY

 • The Process of Evaluation and approval of the application
 • Notification of the minimum salary to the client according to the title of the candidate employee.
 • Management of the process of preparing the necessary documents by communicating with the candidate employee.
 • Making online Consular application for abroad application
 • Making a work permit application to the Ministry of Labor
 • Completion of additional documents required during the work permit application process
 • Doing the follow up of the application at the Ministry of Labor to ensure early approval of the permits.
 • Providing the necessary communication to solve the problems that may occur during the process.
 • Informing the Client and the staff after the work permit is issued.
 • Free consultation for SSI procedures if needed.

WHY CHOOSE US?

Reliability

Priority in business needs is reliability. Customers want to trust the company they will be doing business first. That’s why our company’s core is “trust” and the definition of trust; our character, our capabilities, our power, and the accuracy of our work.

Think Simple

Our main goal is always to make our customers’ lives easier, so we focus on the right spot, avoiding complicated structures, challenging and tedious processes.

Being Respectful

We are very sensitive about respecting our Client. No position, title, age, gender, or any other difference is a distinctive feature for us. Our attitude is always professional respect and courtesy.

We Protect our Clients.

We inform our clients who want to get a work permit about all the details concerning the laws, however we do not make an application for a work permit that will be rejected. In this way, we ensure that our customers do not have unnecessary expenses. Here are our success rates ..

Work Permit Application
Extension Application
Transfer of Work Permit

Наша констультационная служба по разрешению на рабочую визу специализирована на 100%, с основания нашей фирмы и по сей день мы многим нашим клиентам успешно подали  заявки на рабочую визу и благополечно справились с процессом.

Почему надо выбрать нас.

Ата Курумсал  представительное учреждение от Министерства Труда.Все правила и процедуры определены, поэтому наши сотрудники всегда впереди.

Весь персонал образованный и профессиональный, в нашей компании говорят и пишут на пягь языках.

У нас установлены всем ясные и понятные правила.вне правил не выходим.С помощью наших специалистов мы можем быстро принять и выполнить решение.

У нас есть корпоративная кульгура,  ко исеьу персоналу отношение на одном  уровне, для поднятия их профессионального опыта мы проводим специальное обучение.

Каждое решение, которое мы принимаем связано с бизнес соображением.

Описание работы разработано, мы в курсе своих обязанностей и ответственности.у нас есть опыт и способность с работой в больших проектах.

Консалтинг и статистика

0

Разрешение
на работу

0

Корпоративный
клиент

0

Международные
ссылки

0

Проблемы

Мы знаем потребности людей и учреждений, с большой серьезностью следим за работой. С нами работать очень легко.

В первую очередь, мы не подаем на разрешение на работу, которое будет отказано Министерством Труда.

 • НУЖНЫЕ КРИТЕРИИ-Мы проверяем, что вы выполнили требования и условия по привлечению иностранного персонала.
 • СОГЛАШЕНИЕ – В случае соответствия мы вышлем вам договор, который предлагает вам работать с нами, а также наши обязанности перед  вами.
 • ИМФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТЫ – Мы потребуем от вас некоторую информацию, документы и доверенность, а затем все транзакции, которые могут быть сделаны с вашим доверенным лицом, будут выполняться нашей компанией.
 • КОНТРОЛЬ – Теперь все под нашим контролем, вы узнаете о минимальной заработной плате своего персонала, страховании, временном назначении и всем остал
 • УТВЕРЖДЕНИЯ – Ваше разрешение на работу было одобрено, но процедура еще не окончена, вы будете получать информацию о работе Бордо и SGK вашего иностранного персонала и всего остального..

ATA КУРУМСАЛ  КОНСУЛЬТАЦИЯ СЕРВИСНАЯ ХРОНОЛОГИЯ.

 • Oценка и утверждение метода заявки.
 • Уведомление минимальной зарплаты клиенту в соответствии занимаемой должности на работе.
 • Свяжеься с персоналом чтобы подготовить нужные документы.
 • Заявление из-за границы подавать в Консульство через онлайн.
 • Подача заявления о разрешении на работу в Министерство труда.
 • Заполнение дополнительных документов, требуемых в течение периода действия разрешения на работу.
 • Контролирование документов для обеспечения раннего выезда разрешений в Министерство труда.
 •  Обеспечение связи, необходимой для решения проблем, которые могут возникнуть во время процесса.
 • Информирование Клиента и персонала после получения разрешения на работу.
 • Бесплатная консультация по делам SSК при желании.

Почему вы должны предпочесть нас?

НАДЕЖНОСТЬ

Приоритет в бизнес-потребностях надежность. Клиенты хотят доверять компании, с которой они будут заниматься в первую очередь. Вот почему основа  нашей компании – это «доверие» и определение доверия; нашего характера, наших способностей, нашей силы и точности нашей работы.

ПРОСТОЕ МЫШЛЕНИЕ

Наша главная цель – сделать жизнь наших клиентов проще, поэтому мы сосредоточимся на правильном месте, избегая сложных структур, сложных и утомительных процессов.

БЫТЬ ВЕЖЛИВЫМИ

Мы очень чувствительны к нашей работе. Никакая позиция, название, возраст, пол или любое другое различие не является для нас особенностью. Наше отношение всегда – профессиональное уважение и вежливость.

Мы защищаем наших клиентов.

Наших клиентов, которые хотят получить разрешение на работу, мы оповещаем о всех деталях процедуры. Мы не подаем  заявку, которая не приведет к положительному разрешению на работу.

Work Permit Application
Extension Application
Transfer of Work Permit

شركتنا في طليعة الخدمة ومع 100٪ من الخبرة هي استشارة تصريح العمل.) منذ اليوم كنا تأسست، تمكنا الآلاف من عملائنا طلبات عمل العمل بنجاح وشفافية

لماذا يجب أن تختار لنا

شركة أتا كورمسال الاستشارية هو مرشح للوساطة التي أذن بها وزارة العمل ، وقواعدنا وإجراءاتنا محددة. هذا هو السبب في أن الناس الذين يعملون معنا هي دائما خطوة واحدة إلى الأمام

كل من موظفينا خبير ومتعلم في هذا المجال، يتم التحدث بخمس لغات مختلفة وكتابة في شركتنا بطلاقة

لدينا قواعد واضحة ومحددة. نحن لا نخرج من القواعد، ونحن سريعة لاتخاذ القرارات بفضل موظفينا ذوي الخبرة والإدارات

لدينا ثقافة الشركات، ويتم التعامل مع موظفينا على قدم المساواة، ونحن نقدم تدريبا خاصا لتحسين تعليمهم الشخصي / المهني

يعتمد كل قرار نتخذه على سبب تجاري. عملنا يتعلم المزيد عن ما نحتاجه ونطبق ما نتعلمه لعملائنا

إن تعريف العمل منظم، ونحن نعمل في وعي ما سنفعله، واجباتنا ومسؤولياتنا، خبرتنا في إدارة المشاريع الكبيرة وقوتنا

الإستشارة والأرقام

0

Work
Permit

0

Corporate
Clients

0

International
References

0

Problem

ونحن نعلم احتياجات الناس والمؤسسات، ونحن نتابع عملنا بجدية كبيرة، فمن السهل العمل معنا

أولا نحن لا تنطبق للحصول على تصريح عمل سوف تحصل على رفض

المعايير المطلوب البحث فيها – نتحقق مما إذا كنت تستوفي متطلبات توظيف موظفين أجانب

العقد – في حالة الامتثال، نرسل لك عقدا يقدم لك العمل معنا، وكذلك مسؤولياتنا تجاهك

المعلومات والوثائق – سوف نطلب بعض المعلومات والوثائق والوكالة منك، وبعد ذلك سوف نقوم بجميع المعاملات التي يمكن القيام بها مع الوكالة التي اعطيته لنا من قبل شركتنا

التحكم – الآن بعد أن كل شيء تحت سيطرتنا، سوف تتعلم عن الحد الأدنى للأجور الموظفين الخاص بك، وعمليات التأمين، والتعيين المؤقت وكل شيء آخر

تأكيد – تمت الموافقة على تصريح العمل الخاص بك، ولكن سوف تستمر في أن تكون على علم معاملات رواتب الموظفين الأجانب و التأمين الصحي العام الخاص بك وجميع المسائل الأخرى

شركة أتا كورمسال الاستشارية خدمات معلومات التقويم

تقييم وموافقة طريقة التطبيق –

إخطار الحد الأدنى للراتب للعميل وفقا لعنوان المرشح –

إدارة عملية إعداد الوثائق اللازمة عن طريق التواصل مع المرشح –

تطبيق من الخارج تطبيق القنصلية على الانترنت –

تقديم طلب تصريح عمل إلى وزارة العمل –

استكمال الوثائق الإضافية المطلوبة خلال فترة طلب تصريح العمل –

إزالة الملفات لضمان المغادرة المبكرة للتصاريح في وزارة العمل –

توفير الاتصالات اللازمة لحل المشاكل التي قد تحدث أثناء العملية –

إبلاغ العميل والموظفين بعد إصدار تصريح العمل –

استشارة مجانية لمعاملات التأمين الصحي العام إذا رغبت في ذلك –

لماذا يجب أن تفضل لنا؟

الموثوقية

الأولوية في احتياجات العمل هو الموثوقية. العملاء يريدون الثقة في الشركة أنها سوف تقوم بأعمال تجارية أولا. هذا هو السبب شركتنا الأساسية هي “الثقة” وتعريفها من الثقة. وطابعنا، وقدراتنا، وقوتنا، ودقة عملنا

التفكير البسيط

هدفنا الرئيسي هو دائما لجعل حياة عملائنا أسهل، لذلك نحن نركز على المكان الصحيح، وتجنب الهياكل المعقدة، وعمليات صعبة ومزعجة

تكون محترمة

نحن حساسون جدا بشأن احترام حسابي. أي موقف أو عنوان أو العمر أو الجنس أو أي فرق آخر هو سمة مميزة بالنسبة لنا. موقفنا هو دائما الاحترام المهني والمجاملة

Work Permit Application
Extension Application
Transfer of Work Permit

نحن نحمي عملائنا

نحن لا ننصح عملائنا الذين يرغبون في الحصول على تصريح عمل حتى أرقى التفاصيل ولا تنطبق على تصريح عمل لن يؤدي إلى نتيجة إيجابية. وبهذه الطريقة، علينا أن نضمن أن عملائنا لا تتكبد نفقات لا لزوم لها. وهنا معدلات نجاحنا