اخذ اجازه اقامت

مشتریانگرامی، برای اخذ اجازه اقامت در ترکیه قبل از دریافت خدمات مشاوره ایاگر قادر به انجام شرایط لازم هستید، سعیکنیداینکار را خود انجام دهید، درخواست مجوز اقامت را میتوانید از طریق وب سایت اداره مهاجرت به راحتی انجام دهید. بااین حال، در صورت انجام درخواستنادرست و تهیه اسناد نادرستمیتواند باعث خسارتزمانی و مالی شما شود.

لطفا توجه داشته باشید: اتباعیکه در ترکیهبا اجازه اقامت زندگیمیکنند، اجازه کارکردنندارند. اما اجازه اقامت برایاتباعیکهدرخواست اجازه کارمیدهند آسان تر است. میتوان در کشورترکیهبرایاتباعیکه در ترکیهدارایملکهستندیاملکخریداریکرده اند، فقط یک بار اقامت دو سالهدریافتکرد، همچنینمیتواناجازه اقامت برایخانوادههایاتباعیکه در ترکیهکارمی‌کنند، دریافتکرد.

کدام اتباع باید اجازه اقامت بگیرند؟

کسانیکه به منظور سرمایهگذاری به ترکیهآمده اند
کسانیکه به منظور درمان به ترکیهآمده اند
خانوادههایکارمندانخارجی
کسانیکه به طور مداوم در ترکیهزندگیخواهندکرد
کسانیکهباشهروندانترک ازدواج کرده اند
کسانیکهمیخواهند اجازه کاردریافتکنند

کارکردنبا ما بسیار آسان است

زمان محدود است و روند اداری شما را خسته میکند :

  • با ما تماس بگیرید 444 7 284 – ما شما را برایدرخواست آماده میکنیم
  • اجازه دهیدمدارک لازم را با توجه به اجازه اقامت به شما اعلام کنیم
  • بیاییددرخواست شما را انجام دهیم و وقت ملاقات را  بگیریم
  • بایکپروندهکامل به قرار ملاقاتبروید
  • در صورت تغییرقوانینپس از گرفتن اجازه اقامت، شما را  مطلع کنیم
  • در صورت درخواست، مراحل تمدیداقامتتان را با هم انجام دهیم

2018 جولای – آماردرخواستهای ما

چگونهکارمیکنیم و چراباید ما را انتخاب کنید؟

قابل اطمینان بودن

در نیازهایکاری، اولویت اول قابل اطمینان بودن است. در ابتدامشتریانمیخواهند به شرکتیکهبا آن کارمیکنند اعتماد کنند. بنابراین، هسته اصلیشرکت ما “اعتماد” و تعریف اعتماد است. شخصیت ما و تواناییهای ما، بیانگر قدرت و دقت کار ماست.

ساده فکرکردن

هدف اصلی ما همیشهتسهیلزندگیمشتریان است، بنابراینباتمرکز بر نکات مناسب از ساختارهایپیچیده، فرایندهایدشوار و آزاردهنده دور میمانیم.

احترام گذاشتن

ما در مورد احترام به شخص مورد نظر بسیار حساس هستیم. موقعیت، عنوان، سن، جنسیتیا هر تفاوت دیگریبرای ما یکویژگیمتمایزنیست. نگرش ما همیشه احترام و ادب حرفه ایمیباشد.

آیا می خواهید در مورد قیمت ها و سایر موارد ما اطلاعاتی دریافت کنید؟