Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde istisnai Türk vatandaşlığı için satın alınması gereken gayrimenkulün değerinin yükseltilmesi görüşüldü. Kabine Toplantısı’nda istisnai Türk vatandaşlığına başvuru için satın alınacak gayrimenkulün değerinin 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarılması kararlaştırıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükumetinin yeni hayata geçirdiği yabancı yatırımcı programı sayesinde Türkiye’de 400.000$ gayrimenkul yatırımı yapan yabancılara veya 500.000$ sermaye ile şirket kuran/satın alan yabancılara veya 500.000$ devlet yatırım araçlarına veya Türkiye’de faaliyet gösteren devlet bankalarına üç yıl çekmemek şartı ile yatıran yabancılara Türkiye Vatandaşlığı veriyor.

Ayrıca 19.09.2018 tarihi itibari ile en az 50 Türk vatandaşı istihdamı yapmış ve istihdam yaratmaya devam edecek  yabancılara da aileleri ile beraber Türk vatandaşlığı hakkı verilecek.

Bizi diğerlerinden ayıran özelliklerimiz

Uzmanlarla çalışacaksınız

Yaklaşık dokuz yıldır binlerce müşterimizin Türkiye’ye girişte ilk tercihiyiz, Avukatlar, bilirkişiler ve uzman danışmanlardan oluşan 38 kişilik deneyimli personelle 7/24 hizmet vermekteyiz. Verdiğimiz hizmetlerin tamamı Türkiye’deki yabancılara yöneliktir ve yılların deneyimiyle oluşmuştur. Şimdilik İstanbul ve Ankara’dayız fakat kısa süre içinde İzmir ve Antalya şubelerimizi açıyoruz.
Vatandaşlık sürecinin kolaylaştırılmasında birçok önerimiz hükümet tarafından kabul edilmiştir.

Ücretsiz hizmetlerimizden faydalanacaksınız

Yabancı bir ülkedesiniz ve başkaca ihtiyaçlarınız olacak.
Şirketimiz size alacağınız gayrimenkullerinize mimarlık hizmeti dahil olmak üzere, elektrik, su telefon, kablo TV abonelikleri, çocuklarınızın Türk okullarına kayıtları, şirketinizin Türkiye’de kayıt edilmesi, banka hesabı açılması, diğer gayrimenkullerinizin kiralanması gibi birçok konuda ücretsiz hizmet vermektedir. Acil durumlar için kendi dilinizde konuşan müşteri temsilcinize 7/24 ulaşabileceksiniz

Mağdur olmayacaksınız

Yabancıların Türkiye’de yaşadığı sorunları biliyoruz ve siz bu sorunları yaşamadan müdahale ediyoruz. Türkiye’de iş yapan birçok yabancı şirket ve bu şirketlerde çalışan binlerce yabancı yıllardır hizmetlerimizden faydalanmaktadır. Bugüne kadar Türkiye’de eğitim görmüş, çalışmış, tedavi görmüş, şirket kurmuş, ticaret yapmış yabancıların neredeyse yarısı şirketimiz hizmetlerinden faydalanmıştır.
Müşterilerimizin %75 i bizim diğer hizmetlerimizi kullanmaya devam ediyor.

Başvuru Çeşitleri

Gayrimenkul yatırımı ile Türk vatandaşlığı başvurusu için gerekli şartlar

Bilindiği üzere ilgi (b) Yönetmelik ile ilgi (a) Yönetmeliğin 20. maddesinde değişiklik yapılarak anılan maddenin 2. fıkrasının b bendi ile “En az 400.000$ tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi konulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen” yabancı uyruklu gerçek kişiler için istisnai olarak Türk vatandaşlığının kazanılabilmesi mümkün kılınmıştır.

Bu kapsamda;

 • Söz konusu düzenlemeden yararlanmak amacıyla yapılan taşınmazın satış yoluyla edinimine yönelik başvurularda anılan maddede belirtilen tutarın tespiti için SPK tarafından kabul edilen, geçerli bir lisansa sahip değerleme uzmanı tarafından, değerleme standartlarına uygun olarak hazırlanmış, piyasa değerini gösterir taşınmaz değerleme raporu aranır.
 • Piyasa değerini gösterir taşınmaz değerleme raporunda yer alan meblağ esas alınarak taşınmaz/taşınmazların Amerikan Doları cinsinden değeri, işlemin yapıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının efektif satış kuru üzerinden hesaplanır.
 • Yönetmelik değişikliğinin yapıldığı 12.01.2017 tarihi ile bu talimatın yürürlük tarihi arasında olmak kaydıyla, aynı kişi tarafından değerleri toplamı ilgili maddede belirtilen veya üstündeki bir bedele karşılık gelen birden fazla taşınmaz edinilmesi halinde her bir taşınmazın satış tarihindeki resmi senedinde yer alan bedelin efektif satış kuruna göre hesaplanan değeri esas alınır.
 • Düzenlenecek resmi senette taşınmazı satın alan yabancı gerçek kişinin; “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesi kapsamında Türk Vatandaşlığının kazanılması amacıyla edindiği bu taşınmazı/taşınmazları 3 yıl süre ile satmayacağı taahhüdünde bulunduğu” ve “Taşınmazın siciline Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesi kapsamında edinim tarihinden itibaren üç yıl içerisinde satılmayacağı yönünde belirtme yapılmasını istediği” yönündeki beyanına yer verilerek beyanlar hanesine; “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesi kapsamında edinim tarihinden itibaren üç yıl içerisinde satılmayacağı taahhüdü vardır.” belirtmesi yapılır.
 • Yönetmeliğin yürürlük tarihi olan 12.01.2017 tarihi ile bu talimatın yürürlüğe girdiği tarih aralığında satın alınmış olan ve resmi senedinde yukarıdaki maddede belirtilen taahhüt ile beyanlar hanesinde 3 yıl satılmayacağı yönünde belirtme bulunmayan taşınmazların malikleri tarafından, söz konusu düzenlemeden yararlanmak istenildiğinin bildirilmesi halinde, ilgilinin tescil istem belgesi ile taahhüdü alınarak taşınmazın beyanlar hanesine “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesi kapsamında Edinim tarihinden itibaren üç yıl içerisinde satılmayacağı taahhüdü vardır.” Şeklinde belirtme yapılır.
 • Aynı tarih ve yevmiye numarası ile olmak kaydıyla, aynı kişi tarafından değerleri toplamı ilgili maddede belirtilen veya daha üst bir meblağa karşılık gelen birden fazla taşınmaza yönelik talepte bulunulmuş ise her bir taşınmazın beyanlar hanesine “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesi kapsamında edinim tarihinden itibaren üç yıl içerisinde satılmayacağı taahhüdü vardır” ibaresi ile belirtme yapılması gerekmektedir. İlgi (b) Yönetmelik değişikliğinin yapıldığı tarih olan 12.01.2017 tarihi ile bu talimatın yürürlüğe girdiği tarih aralığında edinilmiş olan taşınmaz/taşınmazlar için ise aynı yevmiye ile satın alınmış olması şartı aranılmayacaktır.
 • Anılan Yönetmelik hükmü kapsamında beyanlar hanesine işlenmiş olan belirtmede yer alan üç yıllık sürenin dolmasından sonra yapılacak terkin başvurularında söz konusu belirtmenin terkin edilmesi, Belirtmenin konulduğu tarihten itibaren 3 yıllık süre içerisinde malik tarafından terkininin talep edilmesi halinde ise kişinin Türk vatandaşlığını kazanıp kazanmadığı MERNİS kayıtlarından kontrol edilerek;

a- Malikin sistemde Türk vatandaşı olarak kayıtlı olması halinde talebin reddi ile üç yıllık sürenin sonuna kadar belirtmenin korunması,

b- Kayıtlı olmaması halinde ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden Şerhin terkin edilip edilmeyeceği hususu soru konusu yapılarak alınacak cevaba göre işlemlere yön verilmesi, Gerekmektedir.

 • Bu Şekilde edinilmiş taşınmazlar üzerinde haciz, tedbir v.s. Şerhlerinin tesisi ile sınırlı ayni hak edinimi mümkün bulunmakta olup üç yıllık süre içerisinde çeşitli nedenlerle malikin rızası dışında taşınmazın el değiştirmesi halinde durum Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ivedilikle bildirilir.
 • Bu Talimat kapsamındaki taleplerle ilgili olarak sunulan değerleme raporlarının işlemin yapıldığı yıla ait olması gerekmekte olup yıl sonunda yapılan ve devam eden başvurulara ilişkin işlemlerin başvuru yılında tamamlanmamış olması halinde sunulan raporlara Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerleme oranı uygulanır.
 • Bu Talimat kapsamındaki satış işlemlerine esas alınan taşınmaz değerleme raporundaki meblağ, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre belediyelerce edinim yılı için belirlenmiş olan emlak vergisine esas değerden düşük ise tapu harçları bu değer üzerinden tahsil edilir.
 • İşlemin tamamlanmasını müteakip belirtmeyi içeren tapu kayıt örneği ilgilisine verilir.

Sermaye Yatırımı ile Türk Vatandaşı Olma Şartları

12 Ocak 2017 tarihli 29946 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türk Vatandaşlığı Kanunu‘nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 500.000$ tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilen şahıslara İçişleri Bakanlığı’nın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlık verilebileceği hususu karar altına alınmıştır. Anılan yönetmeliğe istinaden yabancı gerçek kişilerin vatandaşlık başvuruları aşağıda yer alan usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilecektir.

 Başvuru ve Değerlendirme Süreci

1. 500.000$ tutarında sabit sermaye yatırımına istinaden vatandaşlık talebinde bulunacak yabancı gerçek kişiler aşağıda yer alan belgeler ile Ticaret Bakanlığı’na yazılı başvuruda bulunur.

Başvuru sahibi tarafından imzalanmış başvuru dilekçesi ekinde;

a. Eksiksiz olarak doldurulmuş yatırım bilgi formu
b. Pasaportun kimlik bilgilerini içeren sayfalarının fotokopisi
c. Başvuruya mesnet teşkil eden sabit sermaye yatırımını gerçekleştiren tüzel kişiliğe ait ortaklık yapısı ve sermaye tutarını gösterir ticaret sicil gazetesi kaydı
d. Sabit sermaye tutarını gösterir Yeminli Mali Müşavir(YMM) onaylı özel amaçlı rapor(Rapor kapsamında yönetmeliğin yayım tarihinden sonra yapılan sabit sermaye yatırımlarına ilişkin tespitler yer alacaktır. İleriki yıllarda yapılacak olan başvurularda başvuru tarihinden önceki azami 3 yıllık dönemde yapılan sabit sermaye yatırımları rapor kapsamında dikkate alınacaktır).
e. Aynı YMM Raporunda 500.000 ABD Doları tutarında doğrudan yabancı yatırımın şirket öz sermayesine aktarıldığının tespiti ve ilgili döviz tevdiat hesabı dekontunun sunulması

2. Başvuru, Ticaret Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından gerekli şartları taşıdığının tespit edilmesi durumunda bakanlık makamının onayına sunulur. Gerekli koşulları sağlamayan başvurular Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından reddedilir. Eksik bilgi ve belge ile yapılan başvurular için başvuru sahibine yapılacak olan yazılı bildirim tarihini takip eden 1 aylık sürede eksik bilgi ve belgeleri tamamlayamayan başvurular herhangi ilave bir işleme gerek kalmadan işlemden kaldırılır.

3. Bakanlık makamınca uygun bulunan başvurular gerekli işlemlerin yapılması için İçişleri Bakanlığı’na gönderilir.

Açıklamalar

a. Yabancı yatırımcının yatırımı gerçekleştiren şirkete belirli bir oranda ortak olması durumunda; şahsın yatırımı gerçekleştiren şirkete ortaklık payına tekabül eden oranın toplam yatırım tutarı ile çarpılması sonucunda ortaya çıkacak meblağın en az 500.000$ olması gerekmektedir.
b. Sabit sermaye yatırım tutarlarının tespit edilmesinde yönetmeliğin çıkarıldığı 12 Ocak 2017 tarihi dikkate alınacaktır. Bu tarihten önce gerçekleştirilen sabit sermaye yatırımları vatandaşlık başvurusu hakkı doğurmayacaktır.
c. İleriki yıllarda yapılacak başvurular için sabit sermaye harcamaları hesaplanırken geçmişe dönük azami 3 yıllık harcamalar dikkate alınacaktır.
d. Hali hazırda bulunan bir yatırıma ilave sabit sermaye yatırımı yapılması durumunda ilave yatırıma başlanılan tarihten itibaren sabit sermaye yatırımı tutarındaki artış dikkate alınacaktır.
e. Sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge ile başvuruda bulunduğu idare tarafından tespit edilen başvuru sahiplerinin vatandaşlık işlemlerine ilişkin süreci durdurulur, vatandaşlığı kazanmış kişilerin vatandaşlıktan çıkarılması için İçişleri Bakanlığı’na bildirimde bulunulur. Sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge ile başvuruda bulunan kişilerin ileri bir tarihte yapacakları başvurular ilgili kriterleri karşılaması durumunda dahi dikkate alınmaz.

Başvuru detayları henüz belli olmamıştır.

Yabancıların yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı başvuru usül ve esasları belirlendi, buna göre vatandaşlık başvurusu yapılacak yabancının İkamet izni veya Turkuaz kartı olması zorunluluğu bulunmakta. Ayrıca yabancının eşi ve 18 yaşından küçük çocukları da isterse Türk vatandaşı olabilmektedir.

Vatandaşlık başvuru süreleri ikamet izni alınan il’e göre değişmekle beraber iki ay içerisinde sonuçlanacağı tahmin edilmektedir.

ATA Kurumsal Danışmanlık özel vekalet ile Türk vatandaşlığı başvurularınızı eksiksiz ve süratle yapabilecek donanıma, nitelikli işgücüne ve deneyime sahiptir.

Yönetmeliğin tam metni aşağıdaki gibidir.

YABANCI YATIRIMCILARIN İSTİSNAİ OLARAK TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Amaç ve Kapsam
MADDE 1- (1) Bu usul ve esaslar, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12’nci maddesinin (b) bendi ve anılan Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyan yabancıların istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanmalarına ilişkin iş ve işlemleri düzenlemektedir.

Tanımlar
MADDE 2- (1) Bu usul ve esaslarda yer alan,

a) Dış Temsilcilik: Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğini, Başkonsolosluğunu, Konsolosluğunu,
b) Genel Müdürlük: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü,
c) İl Müdürlüğü: İl nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünü, ç) Kanun: 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununu,
d) Kurum: Genel Müdürlük dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarını,
e) Ön Başvuru Formu: Türk vatandaşlığını kazanma başvurusunda bulunan kişinin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, hangi başvuru türünden başvurduğu bilgileri ile kişisel bilgilere erişim için açık rızasının yer aldığı formu,
f) Yetkili Bakanlık/Kurum: Yönetmeliğin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen ve başvuru sahibinin aranan şartları taşınıp taşınmadığını tespit edecek bakanlık/kurumu,
g) Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi,
ğ) Yönetmelik: 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği,
ifade eder.

Başvuru Makamı ve Usulü
MADDE 3- (1) Başvuru, il müdürlükleri, dış temsilciliklerimiz ya da Genel Müdürlüğe, bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekâletname ile yapılır.

(2) Kanununun 12’nci maddesinin (b) bendine göre Türk vatandaşlığını kazanmak için ön başvuruda bulunan yabancı tarafından ön başvuru formu doldurularak, formda belirtilen başvuru maddesine göre gerekli olan belgeler forma eklenerek başvuru makamına müracaat edilir.

 

Başvuru Makamınca Yapılacak İşlemler

MADDE 4- (1) Doğrudan Genel Müdürlüğe yapılan başvurularda, Genel Müdürlükçe ön başvuru formu kontrol edilir, varsa eksiklikler tamamlatılır ve Yönetmelikte aranan şartların tespiti amacıyla Yetkili Bakanlık/Kuruma gönderilir.

(2) İl müdürlüğüne/dış temsilciliklerimize yapılan başvurularda, il müdürlüğünce/dış temsilciliklerimizce ön başvuru formu kontrol edilir, varsa eksiklikler tamamlatılır ve Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlükçe Yönetmelikte aranan şartların tespiti amacıyla Yetkili Bakanlık/Kuruma iletilir.

 

Yetkili Bakanlık/Kurumca Yapılacak İşlemler

MADDE 5- (1) Yetkili Bakanlık/Kurumca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, yabancının Yönetmeliğin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasında aranan şartları yerine getirip getirmediği tespit edilir. Sonuç Genel Müdürlüğe bildirilir.

 

Genel Müdürlükçe Yapılacak İşlemler

MADDE 6- (1) Yetkili Bakanlık/Kurumca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Yönetmeliğin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasında aranan şartları yerine getirdiği tespit edilen yabancı ve ailesi hakkında yerleşim yerinin bulunduğu il müdürlüğü/dış temsilcilikten, Kanunun 12’nci maddesine göre müracaat alınarak Yönetmeliğin 20’nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen belgelerden oluşan vatandaşlık dosyasının oluşturularak Genel Müdürlüğe gönderilmesi istenir.

(2) İl müdürlüğü/dış temsilcilikten gelen vatandaşlık dosyası üzerine Genel Müdürlükçe gerekli işlem yapılarak sonuç il müdürlüğü/dış temsilcilik aracılığıyla ilgililerine tebliğ edilir.

 

Sorumluluk ve Türk Vatandaşlığının İptali

MADDE 7- (1) Yönetmeliğin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasında aranan şartları taşıdığı tespit edilen yabancıların bu şartları Yönetmelikte öngörülen süre boyunca taşımaya devam etmeleri gerekmekte olup, bu hususun tespiti Yetkili Bakanlık/Kurumca yapılır.

Genel Müdürlükçe bu kişinin Türk vatandaşlığı, Kanunun 31’inci maddesi uyarınca iptal edilir.

Hizmetlerimiz

Ata Kurumsal Danışmanlık A.Ş. Türk Standartları Enstitüsü tarafından Danışmanlık hizmetleri kapsamında ‘yeterlilik belgesi‘ sahibi yasal bir danışmanlık firmasıdır. 

 • Başlangıç

  Üstelik sadece dört ayda ve servet beyanı yapmak zorunda da değilsiniz.

  Tüm yatırımların süre şartı sadece üç yıldır. Üç yıl sonra yapılan yatırımları yasal getirisi ile aynen geri almak şartı ile Türk vatandaşı olabilirsiniz aynı zamanda eşiniz ve 18 yaşından küçük çocuklarınız da Türk vatandaşı olacak 18 yaşından büyük ailenizde ömür boyu Türkiye’de daimi yaşama hakkına sahip olacak.

  Programa dahil olmak için Türkiye’de yaşamak zorunda değilsiniz, üç yıl sonra paranızı yasal faizi ile geri alabilirsiniz, Gayrimenkullerinizi elinizden çıkarabilirsiniz, Türk vatandaşlığınız ömrünüz boyunca devam edecek, Eşiniz ve 18 yaşından küçük çocuklarınız da Türk vatandaşı olacak. Ayrıca mevcut vatandaşı olduğunuz ülkenin vatandaşlığından da çıkmak zorunda değilsiniz.

 • 2

  Yatırım yapacak yabancıların Türkiye vatandaşı olması için danışmanlık hizmetlerimizden faydalanın.

  Yatırım yapacağınız gayrimenkulü ister siz belirleyin isterseniz bizim size önerdiğimiz gayrimenkule yatırım yapın hiç fark etmez bizden danışmanlık hizmeti almanız durumunda Türkiye vatandaşlığı kazanımı için yapılması gereken tüm yasal işlemleri vekaletiniz dahilinde biz gerçekleştireceğiz.

 • 3

  İhtiyacınız Olanı Bulalım

  ATA Kurumsal danışmanlık, ideal gayrimenkulü bulmanız için opsiyonel Emlak Arama servisini sunmaktadır, emlak aramalarından gayrimenkulün satın alınmasına kadar tüm yasal işlemlerin tamamlanması için süreç boyunca yardımcı olacak uzmanlara sahiptir.

 • Son Aşama

  Satın Alma Süreci

  Yatırım yapacağınız gayrimenkulü ister siz belirleyin isterseniz bizim size önerdiğimiz gayrimenkule yatırım yapın hiç fark etmez bizden danışmanlık hizmeti almanız durumunda Türkiye vatandaşlığı kazanımı için yapılması gereken tüm yasal işlemleri vekaletiniz dahilinde biz gerçekleştireceğiz.

321

Vatandaşlık

127

Şirket Kuruluşu

34

Sermaye Yatırımı

2700

Memnun Müşteri

Ücretsiz kitabımızı edinin

Telefon

 • +90 (532) 441 60 99

İstanbul Ofis

 • Beyoğlu İş Merkezi
  İstiklal Caddesi No: 187/133 Kat: 1
  Beyoğlu / Taksim / İstanbul

Ankara Ofis

 • Next Level Loft Office
  Kızılırmak Mahallesi No: 4/27 Kat: 9
  Çankaya / Ankara

İletişim formu

Yanda yer alan formu doldurmanız durumunda sizinle en kısa sürede iletişime geçeceğiz.