Türk vatandaşlığı hakkında merak edilen soruların cevapları

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı programının 250 Bin dolar olarak güncellenmesiyle beraber çağrı merkezlerimize en çok sorulan soruların cevaplarını sizler için hazırladık, lütfen aşağıda cevaplarını belirttiğimiz soruların cevaplarına aksi cevap veren kişi ve kuruluşların vaatlerine aldanmayın.

Soru: Yeni düzenlemeye göre 250 Bin dolara sadece bir tane mi gayrimenkul almak gerekiyorsa yoksa birden fazla olabilir mi, cevap evet ise farklı tapu dairelerinden alınmış tapuların işlemleri nereden yapılmalıdır?

Cevap: Evet, bir veya birden fazla tapuların toplamı 250 Bin dolar ve üzeri olmalıdır. Birden fazla Tapu Müdürlüğünün yetki alanına giren taşınmazların söz konusu olduğu talepler, yetki alanı dışı tapu işlemlerine ilişkin mevzuat kapsamında başvurunun yapıldığı tapu müdürlüğünce yapılmaktadır.

 

Soru: Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı düzenlemesi çıkmadan önce alınmış 250 Bin dolara tekabül eden tapularım var, vatandaşlık başvurusunda bulunabilir mi?

Cevap: Hayır, Vatandaşlık başvurusunda bulunabilmek için 12.01.2017-18.09.2018 tarihleri arasında satın alınmış taşınmazlar için taşınmazın değerinin en az 1.000.000;

19.09.2018 tarihi ve sonrası için ise taşınmazın değerinin en az 250.000 Amerikan Doları tutarında olması gerekmektedir.

 

Soru: Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yaparak Türk vatandaşı olmak istiyorum, alacağım evin bedeli 200 Bin dolar civarında, bunu tapuda 250 Bin dolar gösterip vatandaşlık başvurunda bulunabilir miyim?

Cevap: Hayır, Gayrimenkulün fiyatı belirlenirken Serbest Piyasa Kurulu (SPK) kapsamında faaliyet gösteren değerleme kuruluşunca onaylanmış, piyasa değerini gösterir taşınmaz değerleme raporu aranır. Türk Vatandaşlığı başvurusu sırasında sunulan değerleme raporunun düzenlenme tarihinin başvuru tarihinden en fazla üç ay öncesine ait olması gerekir. Söz konusu değerleme raporu işlem tamamlanıncaya kadar geçerli sayılacaktır. Edinim süreci tamamlanmış taşınmazlar için talepte bulunulmuş ise taşınmazın/taşınmazların edinim tarihi esas alınarak düzenlenmiş taşınmaz değerleme raporu istenir.

 

Soru: Gayrimenkul yatırım miktarı dolar olarak belirtiliyor fakat tapu dairelerine Türk lirası üzerinden işlem yapılıyor, bu durumda hesaplama nasıl yapılmaktadır, ayrıca hala bazı resmi kurumların web sitelerinde yatırım miktarı 1 milyon dolar belirtilmektedir fakat haberlerde 250 Bin dolar olduğu söylenmekte hangisi doğru?

Cevap: Bilindiği üzere; En az 1.000.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi konulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen” hükmündeki “En az 1.000.000 Amerikan Doları” ibaresi “250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası” şeklinde değiştirilmiştir. Aynı Kararda “efektif satış kuru” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya çapraz döviz kuru” ibaresi de eklenmiştir.  Tapu müdürlükleri Türk Lirası esas alınarak resmi senet düzenlendiğinden 250.000 Amerikan Doları değerinin tespiti efektif satış kuru üzerinden yapmaktadır.

 

Soru: Ben gayrimenkulümü kanun çıktıktan sonra 250 Bin dolara aldım fakat ekspertiz değeri daha fazla çıkıyor, vatandaşlık başvurusunda bulunabilir miyim?

Cevap: Hayır, Tapuda yer alan satış bedeli, değerleme raporunda yer alan bedelden düşük olamaz. Taşınmazın/taşınmazların Amerikan Doları cinsinden değeri, işlemin yapıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın efektif satış kuru esas alınarak hesaplanır. (İşlem tarihinde henüz ilan edilmemiş ise bir önceki günün efektif satış kuru esas alınır.) Edinim süresi tamamlanmış taşınmazlar için de resmi senette ve değerleme raporunda yer alan bedelin Türk vatandaşlığı yönetmeliğinde belirlenen tutarların üzerinde olması gerekir.

 

Soru: Bir tanıdığım 250 Bin dolar değerinde ki gayrimenkulünü bana devredecek, bu şekilde vatandaşlık başvurusu yapabilir miyim?

Cevap: Türk vatandaşlığı için yapılacak yeni başvurularda satış bedeli transferinin bankalar aracılığıyla gerçekleştirilmesi; bedelin alıcı hesabından çıktığının ve satıcı hesabına yatırıldığının bankalar tarafından onaylanmış dekontlar ile teşvik edilmesi gerekmektedir.

 

Soru: Daha önceden alınmış gayrimenkullerimiz var bu gayrimenkulleri eşime devir etsem onun üzerinden ailecek Türkiye vatandaşı olunabilir mi?

Cevap: Hayır, bu kapsamda edinime konu taşınmazların, kişinin eşi veya çocukları da dahil herhangi bir yabancı gerçek kişi adına kayıtlı olmaması; kişinin kendisi, eşi veya çocukları tarafından 12.01.2017 tarihinden sonra devredilmiş taşınmazlardan olmaması gerekmektedir.

 

Soru: Banka kredisi ile 250 bin dolarlık bir gayrimenkul aldım, tapunun üzerinde banka tarafından konulmuş ipotek var, bu tapu ile vatandaşlık başvurusunda bulunulabilir mi?

Cevap: Edinilecek taşınmazın ipoteğe konu olması ya da ipotekli olarak satın alınması hallerinde aranan değerin tespitinde ipotek bedeli düşülmek suretiyle kalan kısım dikkate alınmaktadır.

 

Soru: 250 Bin dolarlık gayrimenkulün tapu dairesinden satışını üzerine aldım fakat bilmediğim için tapuya şerh koydurmadım bu durumda ne yapmalıyım?

Cevap: Edinim süreci tamamlanmış taşınmazlar üzerinde bir talep söz konusu ise diğer bir anlatım ile; 12.01.2017 tarihinden sonra edinilmiş ve resmi senetlerinde şerh hükmü bulunmayan taşınmazların üzerine, yatırımcı tarafından ilgili beyanın tescili talep edilmiş ise başvurulan tapu müdürlüğünce tescil istem belgesi düzenlenerek ilgili taşınmazların beyanlar hanesine gerekli belirtme yapılmaktadır.

 

Soru: Yeni düzenlemeye göre 250 Bin dolara sadece bir tane mi gayrimenkul almak gerekiyorsa yoksa birden fazla olabilir mi, cevap evet ise farklı tapu dairelerinden alınmış tapuların işlemleri nereden yapılmalıdır?

Cevap: Evet, bir veya birden fazla tapuların toplamı 250 Bin dolar ve üzeri olmalıdır. Birden fazla Tapu Müdürlüğünün yetki alanına giren taşınmazların söz konusu olduğu talepler, yetki alanı dışı tapu işlemlerine ilişkin mevzuat kapsamında başvurunun yapıldığı tapu müdürlüğünce karşılanır.