Çalışma İzni Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Türk vatandaşı olmayanlar ve Türkiye’de çalışmak isteyenler için, çalışma izni başvuru sürecinde gereken belgeler çalışmak istedikleri sektöre göre değişiklik göstermektedir. İşverenler kendi iş sektörleriyle alakalı uygun belgeleri sağlamalıdırlar.

Çalışma izni için gerekli belgeler

İlk başvuru için işveren tarafından gönderilecek belgeler

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına (elektronik başvuru sırasında taranarak çevrimiçi gönderilen; Bakanlığa doğrudan müracaatta basılan) gönderilen bir çalışma izni başvuru formu
 • Geçen yıl vergi makamları tarafından onaylanmış (elektronik başvuru sırasında taranan ve çevrimiçi gönderilen) bir bilanço ve bir kar / zarar tablosu
 • Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren (elektronik başvuru sırasında taranan ve çevrimiçi gönderilen) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
 • Çevrimiçi başvuru yaparken, yetkili kişi için noter tasdikli bir vekaletname ve başvuranın şirketle olan iş sözleşmesi
 • Mühendislik, inşaat, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri alanlarında yabancı uzman istihdam etmek isteyen kurumlar için aynı pozisyonda çalışan Türk vatandaşlarının ücretleri ve yabancı uzman ile işveren arasındaki sözleşme

 

İlk kez başvuran yabancı kişiler tarafından gönderilecek belgeler

Yukarıdaki belgelere ek olarak, belirli alanlarda uzman olarak çalışma izni başvurusunda bulunan yabancılar aşağıdaki belgeleri sunmalıdır:

 • 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7 / p maddeleri uyarınca (elektronik başvuru esnasında taranarak çevrimiçi gönderilen) Yurtdışında Edinilen Derecelerin Eşdeğerliği Yönetmeliği uyarınca, yüksek öğrenimlerini Türkiye dışında gerçekleştiren adaylar için Denklik belgesi
 • Bakanlık için gerekli görülürse, mezuniyet derecesinin veya geçici belgenin tercüme edilmiş ve noter tasdikli bir örneği; Pilotlar için, orijin ülkelerinden alınan pilot lisansı (taranmış ve elektronik başvuru sırasında çevrimiçi gönderildi; ayrıca başvuru dosyası için basılacak)
 • Sertifikalı Turizm İşletmeleri için iş sözleşmesinin Türkçe ve başvuranın ana dilindeki kopyaları, Tavsiye Kararnamesi Türkçe’ye tercüme edilmiştir (elektronik başvuru sırasında taranır ve çevrimiçi gönderilir, doğrudan başvuru için basılır)
 • Yabancılar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yetki alanına giren eğitim hizmetlerinde istihdam edilebilmek için, aynı Bakanlıktan alınan Yeterlilik Sertifikası. (Elektronik başvuru sırasında taranır ve çevrimiçi gönderilir)
 • Münferit vizelerin işlenmesi ve yabancıların yasal olarak ikamet ettirilmesi ve istihdam edilmesi için çalışma yetkisi. İzinlerin geçerlilik süresi ve yerleşim veya uzatma maliyeti (mümkünse).

Kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapılan başvurular, bütün belgelerin eksiksiz ve eksiksiz olması koşuluyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca genellikle 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Başvurunun Türkiye dışında yapılması halinde, çalışma izni başvurusu sonucu, ilgili Türk misyonunu bilgilendirmek amacıyla Dışişleri Bakanlığı’na gönderilir. Önemli derecede önemli yatırımlar olarak kabul edilen doğrudan yabancı yatırımlarda “anahtar personel” için çalışma izni başvuruları, tüm belgelerin eksiksiz ve eksiksiz olması kaydıyla 15 gün içinde sonuçlandırılır.

Çalışma izni, ikili veya tek taraflı anlaşmalara aykırı herhangi bir madde bulunmaması koşuluyla, maksimum 1 yıllık bir süre için (iş sözleşmesinin süresi ve ekonomik koşullarına bağlı olarak) verilebilir. Çalışma izni, yabancı çalışanın aynı çalışma yerinde veya aynı girişim ve meslekte çalışmaya devam etmesi koşuluyla, 2 yıllık bir süre için uzatılabilir. 3 yıllık toplam çalışma süresinin sonunda çalışma izni 3 yıl uzatılabilir ve yabancı çalışan, istediği her çalışanın yanında çalışabilir.

Yabancı birey, Türkiye’de 8 yıllık yasal ve kesintisiz çalışma süresini tamamlamış olmak şartıyla, belirsiz bir süreli çalışma izni de alabilir.

1.YURTİÇİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER.

Yabancı personel için gereken belgeler;

 • İş Sözleşmesi (yabancı ve işveren tarafından imzalı)
 • Pasaport Kopyası (Yeminli tercüman tarafından çevrilmiş)
 • Diploma Kopyası (Yeminli tercüman tarafından çevrilmiş)
 • Uygunsa referans mektubu (Yeminli tercüman tarafından çevrilmiş)
 • En az 6 aylık Geçerli İkamet İzni’nin kopyası
 • Mevcut çalışma izninin orjinali (çalışma izni uzatma başvurusu için)

*1 Ocak 2015 itibariyle, pasaport geçerliliği çalışma izni bitiş tarihinden 60 gün uzun olmayan kişilerin Türkiye’ye girişine izin verilmemektedir.

İşveren tarafından gerekli dökümanlar ;

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adresli bir çalışma izni başvuru dilekçesi,
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adresli bir çalışma izni formu,
 • Kurumun geçmiş yıla ait Bilanço ve kar zarar tablosu
 • Organizasyonun güncel sermayesi ve iştirak yapısını içeren Türk Ticaret Sicili Gazetesi
 • Faaliyet belgesi
 • Online başvuru sistemini kullanmaya yetkili kişinin noter onaylı vekaletnamesi
 • Şirketin ödenmemiş vergi borcu olmadığına dair belge

Listenin üstünde yer alanların eksiksiz olduğu unutulmamalıdır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı değerlendirme sürecinde diğer gerekli belgeleri talep etme hakkına sahiptir. Destekleyen dökümanlar işverenin sektörüne veya işin doğasına göre değişiklik gösterebilmektedir.

2-YURTDIŞI BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER

 • Yabancı personel tarafından sağlanması gereken dökümanlar;
 • Pasaport
 • Çalışma izni başvuru formu
 • İş sözleşmesi veya resmi iş teklifi
 • Bir fotoğraf

Türkiye dış temsilciliklerinin takdir haklarına veya ikili anlaşmalara göre, diğer bazı destekleyici belgeler çalışma vizesi başvuru sürecinde istenebilmektedir.

İşverenden istenen belgeler ;

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adresli bir çalışma izni başvuru dilekçesi,
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adresli bir çalışma izni formu,
 • İş sözleşmesi (Yeminli tercüman tarafından çevrilmiş)
 • Yabancının pasaport kopyası (Yeminli tercüman tarafından çevrilmiş)
 • Yabancının diploma kopyası (Yeminli tercüman tarafından çevrilmiş)
 • Gerekirse, yabancının referans mektubu (Yeminli tercüman tarafından çevrilmiş)

For those who are not Turkish citizens and want to work in Turkey, the documents required during the application process vary according to the sector they want to work. Employers must provide appropriate documentations relevant to their business sector.

Documents to be sent by the employer for first application

 • Work permit application form sent to the Ministry of Labor and Social Security (sent online by screening during electronic application, printed in direct application to the Ministry)
 • Balance sheet and profit / loss statement approved by the tax authorities last year (scanned and sent online during electronic application)
 • The Turkish Trade Registry Gazette, which shows the latest capital and partnership structure (scanned and sent online during electronic application)
 • When applying online, a notarized power of attorney for the authorized person and the applicant’s employment contract with the company
 • The fees for Turkish citizens working in the same position for the institutions that want to employ foreign experts in the fields of engineering, construction, contracting and consultancy services and the contract between the foreign expert and employer.

Documents to be submitted by first time applying foreigners

In addition to the documents above, foreigners who have been granted expertise in specific areas must submit the following documents:

 • Equivalence Regulations Obtained Abroad, sent in accordance with Articles 3 and 7/p of the law no. 2547 (sent online by scanning during electronic application), for applicants who have completed their higher education outside Turkey,
 • If deemed necessary for the Ministry, a copy of the degree of graduation or transcript of the temporary document and certified by a notary; For pilots, a pilot license from the country of origin (scanned and submitted online during electronic application, to be printed for application file)
 • Copies of the labor contract in Turkish and the applicant’s mother tongue for Certified Tourism Companies have been translated into Recommendation Decree Turkish (scanned and sent online during electronic application, printed directly for submission)
 • In order to be employed in the education services that fall under the jurisdiction of the Ministry of National Education, proficiency certificates obtained from the same Ministry for foreigners. (Scanned and sent online during electronic application)
 • The authority to work individual visas and work for the legal residence and employment of foreigners. The validity period of the permits and the cost of settlement or extension (if possible).

Applications made in accordance with the laws and regulations shall be finalized within 30 days by the Ministry of Labor and Social Security provided that all documents are complete. If the application is made outside Turkey, the result of the application for work will be sent to the Ministry of Foreign Affairs to inform the relevant Turkish mission. Work permits for “key personnel” in direct foreign investments considered significant investments at significant times are concluded within 15 days, provided that all documents are complete.

The work permit may be granted for a maximum period of 1 year (depending on the duration of the employment contract and economic conditions), provided that there are no substances contrary to the bilateral or unilateral agreement. The work permit may be extended for a period of 2 years provided that the foreign employee continues to work in the same workplace or in the same enterprise and profession. At the end of the 3-year total study period, the work permit can be extended for 3 years and the foreign employee can work with any employee which he/she wants.

A foreign individual may also obtain an indefinite period of work permit, provided that he/she has completed the legal and uninterrupted working period of 8 years in Turkey.
1. DOCUMENTS REQUIRED FOR THE DOMESTIC APPLICATION

Documents required for foreign employee;

 • Business Contract (signed by foreign and employer)
 • Passport Copy (translated by sworn translator)
 • Diploma Copy (Translated by sworn translator)
 • If appropriate, reference letter (translated by sworn translator)
 • Copy of the current Residence Permit for at least 6 months
 • Original work permit (for work permit extension application)

* As of 1 January 2015, passport validity is not allowed for entry to Turkey that is not longer than 60 days from the end date of the work permit.

Documents required by the employer;

 • A work permit application petition addressed to the Ministry of Labor and Social Security,
 • A work permit form at the Ministry of Labor and Social Security,
 • Balance sheet and profit and loss statement of the previous year
 • Turkish Trade Registry Gazette containing the current capital of the organization and its affiliate structure
 • Operating certificate
 • Notarized warrant of the person authorized to use online application system
 • Document that the company is not owed an unpaid tax

It should not be forgotten that the list above is complete, the Ministry of Labor and Social Security has the right to request other necessary documents in the evaluation process. Supporting documents may vary depending on the employer’s industry or the nature of the business.
2-DOCUMENTS REQUIRED IN ABROAD APPLICATIONS

Documents to be provided by foreign employee;

 • Passport
 • Work permit application form
 • Business contract or official job offer
 • A photo

Depending on the discretion of Turkish diplomatic representatives or bilateral agreements, some other supporting documents may be requested during the application process.

Documents requested by the employer;

 • A work permit application petition addressed to the Ministry of Labor and Social Security,
 • A work permit form at the Ministry of Labor and Social Security,
 • Business contract (translated by sworn translator)
 • Copy of foreign passport (translated by sworn translator)
 • Diploma copy of foreigner (translated by sworn translator)
 • If necessary, foreign reference letter (translated by sworn translator)

6 yorum

 • Telat

  mevcut çalışma iznini uzatmak için çalışan ve işverenden istenen belgeler nelerdir.Bu belgelerin orjinalleri gerekirmi.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, istenilen bilgi ve belgeleri yukarıda net bir şekilde anlatmaya çalıştık, sadece ıslak imzalı belgelerin orijinalleri gereklidir.

 • çalışmak izini çıkartmak istiyen yabancı arkadaşlarımız , kaç yaşında olmalı ??

 • solmaz

  merhaba, yuksek lisans örencisiyim çalışma izni almak için gerekli belgeler nedir ve nasıl başvuru yapabilirim?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, çalışma izni sahibi olmak için ilk önce iş bulmalısınız, yabancılar kendi adına çalışma izni alamaz (Turkuaz kart hariç) işvereniniz sizin adınıza çalışma izni alır. Yüksek lisans öğrencileri iş bulmaları durumunda çalışma izni sahibi olabilir.

Bir Cevap Yazın

how can we help you?

Our team knows English, Arabic, Russian and Francais languages.