Suriyeli işçilere çalışma izni nasıl alınır?

15.01.2016 Tarihi itibari ve bakanlar kurulu kararı ile Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeli işçi için artık çalışma izni alınabilecek.

AFAD Kart sahibi Suriyeli + Iraklı yabancılar ve İl emniyet müdürlüğü veya valilik tarafından verilmiş geçici koruma kartı sahibi Suriye, Irak, Afganistanlıları kapsayan bu düzenlemede sadece Tarım ve Hayvancılıkta çalışacak kişiler için valilik tarafından çalışma izni verilmekte, diğer tüm alanlarda çalışacak yabancılar için yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışma izni vermektedir.

Kartlarının üzerinde 98 ile başlayan geçici TC numaralı yabancılar da bu statüde değerlendirilmektedir.

Suriyeli işçiye ödenecek en az ücret asgari ücret olarak ve üstü olacaktır, diğer yabancılar için taban ücret asgari ücretin bir buçuk katıdır.

Dernek ve Vakıf ve Sivil toplum kuruluşları haricinde Suriyeli işçi çalıştırmak isteyen kişi veya kurumlar bir yabancı için on Türk çalıştırmak zorundadır. On kişiden az çalışan olan iş yerlerinde sadece bir Suriyeli işçiye çalışma izni alınabilir.

Suriyeli işçi çalıştırmak isteyenlerin Çalışma İzni Alma Zorunluluğu vardır. 

Suriyeli işçi çalışma izni olmaksızın Türkiye’de çalışamaz veya çalıştırılmaz. Çalışma izni olmaksızın çalışan Suriyeli işçiler ile bunları çalıştıranlar hakkında 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Konunun ilgili hükümleri uygulanır. http://www.calismaizni.gov.tr/html/kacak-yabanc%C4%B1-isci-calistirma-cezasi/

Suriyeli işçi çalıştırma izni nasıl alınır?

Gecici koruma sağlanan yabancılar, GKK kayıt tarihinden altı ay sonra çalışma izni almak için Bakanlığa başvuruda bulunabilirler.

Çalışma izni başvuruları, GKK sağlanan yabancıları çalıştıracak işveren tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden yapılır.

Bağımsız çalışma iznine başvurma hakkı olan geçici koruma sağlanan yabancılar kendi adına başvuru yapar.

Mevsimlik tarım veya hayvancılık işlerinde çalışacak geçici koruma sağlanan yabancılar, çalışma izni muafiyeti kapsamındadır. Çalışma izni muafiyeti başvuruları geçici koruma sağlanan il valiliğine yapılır.Bu başvurular, ilgili valilik tarafından Bakanlığa bildirilir.Bakanlıkça, mevsimlik tarım veya hayvancılık işlerinde çalışacak geçici koruma sağlanan yabancılara ilişkin il ve kota sınırlaması getirilebilir.

Değerlendirme

Çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde, 29/8/2003 tarihli ve 25214 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi uyarınca Bakanlıkça değerlendirme kriterleri belirlenir.

Kanunlarda yalnızca Türk vatandaşları tarafından icrasına izin verilen iş ve meslekler için yapılan başvurular değerlendirme yapılmaksızın işlemden kaldırılır.

Bakanlığa çalışma izin başvurusu için: sağlık meslek mensuplarının Sağlık Bakanlığından, eğitim meslek   mensuplarının ise Milli Eğitim Bakanlığından veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından ön izin almaları gerekir. Ön izin belgesi olmayan başvurular değerlendirme yapılmaksızın işlemden kaldırılır.

Çalışma İzni Verilecek İller

Geçici koruma sağlanan yabancılara çalışma iznine başvuru hakkı verilmesinde, Geçici Koruma Yönetmenliğinin 24 üncü maddesi uyarınca yabancının kalmasına izin verilen iller esas alınır. Yani Suriyeli işçi geçici kimlik kartını hangi ilden aldıysa o il de çalışmak zorundadır.

Kamu düzeni, kamu güvenliği ya da kamu sağlığı yönüyle çalışma izni verilmesinde sakınca görüldüğünün İçişleri Bakanlığınca bildirildi illerde çalışma izni verilmesi, Bakanlıkça durdurulur. Bu illerde, verilmiş çalışma izinleri uzatılmaz. Ancak, yabancının bu ilde kalma hakkı devam ediyorsa, önceden verilen ve geçerliliği devam eden çalışma izinleri, sona erdiği tarihe kadar uzatılır.

İstihdam Kotası

Çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde, iş yerinde çalışan Türk vatandaşı sayısı üzerinden sektör ve illere açık iş ve işe yerleştirmeler dikkate alınarak Bakanlıkça, geçici koruma sağlanan yabancı istihdamı kotası değişen oranlarda uygulanabilir. Üçüncü fıkra hükmü saklı kalmak üzere, çalışma iznine başvurulan iş yerinde çalışan geçici koruma sağlanan yabancı sayısı, iş yerinde çalışan Türk vatandaşı sayısının yüzde onunu geçemez. Bu demek oluyor ki iş yerinizde 100 kişi çalışıyorsa sadece 10 Suriyeli işçi çalıştırabilirsiniz.

Toplam çalışan sayısı ondan az olan iş yerlerinde en fazla bir geçici koruma sağlanan yabancının çalışmasına izin verilebilir.

İşveren tarafından; iş yerinin kayıtlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden, çalışma izni başvurusu tarihinden önceki dört haftalık süre içerisinde yabancının çalıştırılacağı işi yapacak aynı nitelikte Türk vatandaşı bulunamadığının belgelendirildiği başvurularda istihdam kotası uygulanmayabilir.

Çalışma İzni Verilmesi ve Bildirimi

Başvurusu olumlu değerlendirilen yabancılara Bakanlık tarafından çalışma izni verilir ve bu durum İçişleri Bakanlığı ile işverene bildirilir.

Mevsimlik tarım veya hayvancılık işlerinde çalışması uygun görülen geçici koruma sağlanan yabancılara verilen çalışma izni muafiyetleri ilgili valiliğe bildirilir.

Suriyeli işçilere verilecek ücret

Geçici koruma sağlanan Suriyeli işçiye asgari ücretin altında ücret ödenemez. Suriyeli işçi nin  Dernek, Vakıf ve Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Çalışması 4/11/2014 tarihli ve 5253 sayılı Dernek Kanunu uyarınca kamu yararına çalışan dernek statüsüne sahip dernekler ile 30/7/2003 tarihli ve 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun uyarınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, insani yardım hizmeti faaliyetlerinde geçici koruma sağlanan yabancıları çalıştırmak üzere Bakanlığa başvurabilirler.

Yukarıdaki kapsamında yer almayan dernekler, dernek şube veya temsilcilikleri, federasyonlar, konfederasyonlar ve yabancı dernekler ile merkezleri yurt dışında bulunan dernek ve vakıf dışındaki kâr amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye’deki şube veya temsilcilikleri geçici koruma sağlanan Suriyeli işçi çalıştırmak üzere Bakanlığa başvurabilirler. Ancak, başvuru yapan kuruluşlara ilişkin İçişleri Bakanlığının uygun görüşü aranır. Uygun görüş alınamayan kuruluşlara ait başvurular değerlendirme yapılmaksızın işlemden kaldırılır.

Mesleki Eğitim

Türkiye İş Kurumu tarafından aktif iş gücü hizmetleri kapsamında düzenlenen kurs ve programlar kapsamında bir iş yerinde mesleki eğitim ve işbaşı eğitimi görecekler ile bu kişilerin eğitim süresinin sonunda aynı iş yerinde çalıştırılması için Bakanlığa başvuruda bulunabilirler.

Bu madde kapsamında yapılacak başvurularda, Bakanlıkça iş yeri istihdam kotası farklı uygulanabilir.

Yönetmelik kapsamında geçici koruması sonlandırılan veya iptal edilen Suriyeli işçi lerin almış olduğu çalışma izinleri iptal edilir.

The English .

 

As of 15.01.2016 and with the decision of the Council of Ministers, the Foreigners in Temporary Protection Status will be granted  work permit.

This regulation, which includes AFAD Card holder foreigners and Temporary Protection Cards issued by the Provincial Directorate of Security or Governorship, permits the governor to work only for those who will work in Agriculture and Livestock, and gives permission to the Ministry of Labor and Social Security for foreigners who will work in all other areas.

Foreigners with a temporary TC number starting with 98 on their cards are also evaluated in this status.

The minimum wage to be paid to the conserving foreigner will be at least the minimum wage and the minimum wage for other foreigners is one and a half of minimum wage.

Apart from associations, foundations and non-governmental organizations, persons or institutions who want to employ foreigners with Temporary Protection Cards are obliged to employ ten Turks for a foreigner. Workers with fewer than ten persons may only be allowed a foreigner with a temporary protection card.

Obligation to Have Work Permit

Foreigners with delayed protection can not work or work in Turkey without a work permit. Relevant provisions of the Law on Work Permits for Foreigners No 4817 dated 27/2/2003 apply to the foreigners who are provided temporary protection without work permit and those who employ them. https://www.atakurumsal.com/yabanci-calisma-izni/

How to apply for Work Permit and Work Permit Exemption for Foreigners with Temporary Protection Card?

Foreigners with temportary protection may apply to the Ministry for permission to work after six months from the date of registration of GKK.

Work permit applications are made through the e-Government by the employer who will run the GKK provided foreigners.

Foreigners with temporary protection who have the right to apply for an independent work permit apply on their behalf.

Foreigners provided temporary protection for seasonal agriculture or animal husbandry are exempt from work permit. Work permit exemptions apply to the governor of the province where provisional protection is provided. Such applications shall be reported to the Ministry by the relevant governor. The provincial and quota restrictions may be imposed on alienated temporary protection provided for temporary seasonal agricultural or livestock operations.

 

Evaluation

In the evaluation of the work permit applications, the Ministry’s evaluation criteria are determined in accordance with Article 13 of the Implementing Regulation of the Law on Work Permits for Foreigners, published in the Official Gazette No. 25214 dated 29/8/2003.

Applications made for jobs and professions permitted only by Turkish nationals in law are removed from the transaction without evaluation.

For the application for permission to work in the Ministry: health professionals must obtain preliminary permission from the Ministry of Health and education professionals from the Ministry of National Education or the Council of Higher Education. Applications without a preliminary permit shall be removed from the transaction without evaluation.

The Provinces to Give Work Permit

In accordance with Article 24 of the Directive on Temporary Protection, the foreigner is allowed to remain in the possession of a temporary worker who has been given the right to apply for a work permit with temporary protection.

The Ministry of Internal Affairs has been informed that permission to work in public order, public safety or public health is given. In these cases, the granted work permits are not extended. However, if the foreigner’s right to remain in this country continues, the previously granted and valid work permits will be extended until the end date.

Employment quota

In the evaluation of the work permit applications, the number of Turkish nationals working in the workplace can be applied at varying rates in terms of the quota of foreign employment provided temporary protection, taking into consideration the vacancies and employment placements in the sector and the province. Without prejudice to the provision of the third paragraph, the number of foreigners who are provided temporary protection for work at the place of work may not exceed 10 per cent of the number of Turkish citizens working at the workplace.

Workplaces with a total number of employees less than ten can be allowed to work with a foreigner who is provided with the most temporary protection.

By the employer; The employment quota may not be applied from the Provincial Directorate of Labor and Employment Institution where the workplace is registered and the applicant has been certified that the foreigner can not find a Turkish citizen with the same qualifications in the four weeks prior to the date of the work permit application.

Work Permit and Declaration

The applicant is granted work permit by the Ministry for foreigners who are evaluated as positive, and this is reported to the Ministry of Interior and the employer.

 

Work permit exemptions granted to foreigners who are granted temporary protection, which is deemed appropriate for their work in seasonal agriculture or animal husbandry, are reported to the relevant governor.

The fee to be paid to the owner of the protection card

No wages below the minimum wage can be paid for protected foreigners. Working in association, foundation and nonprofit organizations in accordance with the Law No. 5253 dated 4/11/2014 with the associations having the status of associations working in the public interest and the amendments made in some laws dated 30/7/2003 and numbered 4962 and tax exemption to foundations Foundations that are granted tax exemption under the Law on Recognition may apply to the Ministry to employ foreigners who are temporarily protected in humanitarian service activities.

Branches or representatives of non-profit organizations outside associations, foundations, associations, federations, confederations, foreign associations and centers located abroad and non-profit organizations outside the foundation may apply to the Ministry to employ foreigners provided temporary protection. However, the appropriate opinion of the Ministry of the Interior for applicant organizations is sought. Applicants from non-eligible organizations are removed without evaluation.

Vocational Training

Within the scope of the courses and programs organized by the Turkish Employment Agency within the scope of active labor services, those who will receive vocational education and occupational education at a workplace and those who will be employed at the same workplace at the end of the training period can apply to the Ministry.

For applications to be made under this article, the Ministry of Labor may apply differently to the employment quota.

Work permits that foreigners whose temporary protection has been terminated or canceled within the scope of the regulation have been canceled.

6 yorum

 • İSMET YILMAZ

  suriye vatandaşı 99 ile başlayan geçici T.C. kimliğine sahip olup halan perakende döner sandviç satış faaliyetinde bulunmaktadır. belediye ruhsat aşamasında çalışma izin belgesi istenmektedir. Konu hakkında bilgi alabilirmiyim

  • Ata Kurumsal

   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan herkes, eğer çalışacaksa veya ticaret yapacaksa çalışma izni almak zorundadır, ruhsat alabilmeniz için yabancı kişinin bir firması olması gerekmektedir ve o firma üzerinden kendisine çalışma izni alınması gereklidir.

 • İSMET YILMAZ

  bu vatandaş 16/01/2017 tarihi itibari ile vergi mükellefi olarak ticari faaliyete başladı. kendi halinde birisi döner sandaviç yaparak geçimini sağlıyor. Kapı komşusunun şikayeti üzerine belediye ile başı derde girdi. Belge belediye tarafından istenmektedir. Vergi dairesinde bir sıkıntı yaşanmadı. Bu konuda siz yardımcı olurmusunuz ücreti nedir, yada tavsiyeniz nedir. İş elimize yapıştı kaldı. 🙁 Şimdiden teşekkür ederim. iyi çalışmalar

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, kişinin adına açılmış bir işletme var anladığımız kadarıyla, eğer ki yabancının geçici koruma kartının verildiği il ile şu an dükkanın açıldığı il aynı yer ise çalışma izni alabiliriz, ücreti 1250 TL + KDV dir.

 • Mohamad albarm

  Suriyelim Beş yıldan beri İstanbul’da yaşıyorum ama çalışma izni yok bende pasaportla resmi giriş yapmışım bide yabancı tanıtıma belgesi sahipim bir yerde çalışıyorum çalışma izni çıkarmak için ne gerekiyor bilgiler bide ben mi gelmem gerekiyor yoksa çalıştığım yer sahibi cevap verirseniz sevinirim
  Saygılar sunuyorum ✋

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, Çalışma izni işlemlerini işveren yapar, sizin geçici kimlik kartınızın olması yeterlidir, 444 7 284 nolu telefondan bizi arayarak isterseniz Arapça isterseniz Türkçe destek alabilir, çalışma izni çıkartabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

how can we help you?

Our team knows English, Arabic, Russian and Francais languages.