Yabancı doktor çalışma izinleri

Yabancı doktor çalışma izni sayfamız  6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa güncellenmiştir

Güncelleme: 05.01.2021 Uzmanlık ve ustalık gerektiren meslekler kapsamında yabancı doktorların maaşları asgari ücretin 3 katı 3.577,50 x 3 = 10.732,50 TL şeklinde güncellenmiştir. 

 

YABANCI UYRUKLU DOKTORLARA ÇALIŞMA İZNİ NASIL ALINIR?

Özel Sağlık Kuruluşlarının yabancı uyruklu doktor çalıştırması için öncelikli olarak Sağlık Bakanlığından ön izin belgesi alması gerekmektedir.

Önceki dönemlerde yabancılara yasak olan meslekler dahilinde bulunan doktorluk mesleği ülkemizde serbest hale getirilmiştir. Şirketler için istenilen evrakların haricinde ekstra olarak Sağlık Bakanlığından ön izin belgesi, yabancı doktorun diplomasının YÖK denkliği ve Türkçe dil sınavından en az B geçer not aldığını gösterir belge ile yabancı doktor çalışma izni için başvuruda bulunulabilir.

Ön izin belgesi bağlı bulundukları il sağlık müdürlüğünden alınır.

Yabancı Doktor Ön izin belgesi için gerekli evraklar;

Yabancı Doktor Türkiye’den mezun ise

1. Mes’ul müdür dilekçesi (Ön izin belgesinin talep edildiğini gösterir yazı).

2.Çalışma başvurusunda bulunan doktorun dilekçesi

3.Doktor ve Kuruluş arasında imzalanan hizmet sözleşmesi (Sözleşme eki ile birlikte) (mesai saatleri ve ücretlerin belirtildiği sözleşme)

4.Yabancının diplomasının aslı ve fotokopisi (aslı gibidir yapılacaktır).2016

5.Pasaport aslı ve fotokopisi

6.2 adet fotoğraf

7.Oturma izni kartının fotokopisi

8.Yabancının ikametgahı

  Yabancı Doktor  Türkiye’den mezun değil ise aşağıda yer alan belgelerin de olması zorundadır.

 • İlgili merci tarafından diploma ve uzmanlık belgelerinin denkliğinin kabul edildiğini gösterir belge
 • Geldikleri ülkenin sağlık bakanlığı veya büyük elçiliğinden alınan ve kanunen mesleğini yapmaya engel halinin bulunmadığını gösterir belge
 • Çalışacakları özel sağlık kuruluşu ile yabancı sağlık personeli arasında yapılan aylık ücret miktarını da belirtildiği belirli süreli iş sözleşmesi
 • Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından yapılan Türkçe dil sınavında (B) veya üzeri seviyede başarılı olduğuna dair belge. (1 yıl içinde de ibraz edilebilir).

Ön izin belgesi en geç 1 hafta süre ile hastaneye gönderilir ama bu süre değişebilir.

Transfer işlemlerinde sadece eski çalışma izni kartının fotokopisi yeterlidir.

Sağlıkta yabancı personelin çalıştırılması Sağlık Bakanlığının yetkisinde olmasına ve yukarıda belirtilen Yönetmeliğin çıkartılmasına karşın çalışma izni Çalışma Bakanlığı tarafından verilmektedir. Fakat, Kanuna göre ise sadece Türkiye’deki eğitime denk tıp eğitimi alan ve bunu Sağlık Bakanlığınca onaylatan doktorlar çalışma izni alabilirler. İşte bu doğrultuda, çalışma izni öncesinde çalışmak isteyen yabancı doktor ve hemşirelere Sağlık Bakanlığından ön izin almaları şartı getirilmiştir. Ön izin bu sağlık personelinin yeterliliğini gösteren ve Sağlık Bakanlığının olumlu görüşü niteliğinde bir belgedir. Türkiye’de çalışacak yabancı sağlık personelin bazı şartları taşıması gerekir. Yönetmeliğe göre şu şartlan taşıyan yabancı sağlık personeline çalışma izni verilebilir:

1.Diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin denkliği onaylanmış ve Bakanlıkça tescilleri yapılmış bulunmak,
2.Mesleğini icra etmesine kanunen engel hali bulunmamak,
3.Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından yapılan Türkçe dil sınavında Avrupa Dil Port folyosu kriterlerine göre (B) veya üzeri seviyede başarılı olmak,
4.İlgili mevzuata göre Türkiye’de çalışma ve ikamet izni almış olmak,
5.Hekimler için, zorunlu mesleki malî sorumluluk sigortası yaptırmak.

Yabancı doktor istihdamına izin veren kanun değişikliği doktorlarla birlikte sadece hemşireleri kapsamaktadır. Ebelik, diş doktorluğu ve eczacılık mesleklerinde yabancı yasağı devam etmektedir. Doktorlar dışında önemli sayıda çalışma izni alan yardımcı sağlık çalışanları hemşire ve ebelerdir. Ebelik yabancılara yasak meslekler arasında olsa da bu kişiler genellikle ebe yardımcıları yada ebelik görevini yapan hemşirelerdir.

YABANCI UYRUKLU HEKİMLERİN TÜRKİYE’DE ÇALIŞABİLMELERİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE İZLENEN SÜREÇ HAKKINDA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANAN BİLGİ NOTU

1) Yabancı uyruklu hekimler Türkiye’de yalnızca özel hastaneler ve tıp merkezlerinde çalışabilmektedir.

2) Türkiye’de meslek icrası için:

a) Yabancı ülkedeki bir tıp fakültesinden mezun olanların öncelikle diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin denkliğinin kabul edildiğini gösterir belge alması gerekmektedir. Hekimlik diplomasının denkliğine ilişkin belge için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına, uzmanlık belgelerinin denkliği için ise Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne başvurulması gerekir.

b) Başvuru tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine göre (B) veya üzeri seviyede Türkçe bildiğine dair belge ibraz edilmesi gerekmektedir. Dil belgesi Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden (TÖMER) alınabilmektedir. Türkçe eğitim veren öğretim kurumlarından mezun olanlardan belge istenmemektedir.

c) Türkiye’de ilk defa meslek icra edeceklerin, geldikleri ülkenin yetkili makamlarından kanunen mesleğini yapmaya engel halinin bulunmadığını gösteren belge alması gerekmektedir. Bu belge, başvuru tarihinden önceki bir yıl içerisinde Türkiye’deki öğretim kurumlarından mezun olanlardan, başvuru tarihi itibarıyla beş yıldır Türkiye’de kesintisiz ikamet ettiğini belgeleyenlerden ve ülkelerindeki olağanüstü hal nedeniyle Türkiye’ye sığınmış olanlardan istenmemektedir.

3) Yukarıda belirtilen belgeleri/şartları sağlamış olanlar çalışmak için bir özel hastane veya tıp merkezine başvuru yapmalıdır. Çalışacakları özel sağlık kuruluşu ile yabancı hekim arasında hekime ödenecek aylık brüt ücret miktarının da belirtildiği ve her sayfasında tarafların isim ve imzalarının bulunduğu hizmet sözleşmesi düzenlenmelidir.

4) Yabancı hekimin çalışma başvurusu hekimi istihdam edecek özel sağlık kuruluşu tarafından, dilekçe ekinde hizmet sözleşmesi ve yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte özel sağlık kuruluşunun bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne yapılır. Belgelerde eksiklik ve uygunsuzluk bulunmaması durumunda hekimin diploma ve/veya uzmanlık belgesinin bir örneği müdürlük tarafından Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tescil, Denklik İşlemleri Daire Başkalığına tescil ve denklik işlemlerinin sorgulanması için gönderilir. Tescil, Denklik İşlemleri Daire Başkalığından gelen cevap üzerine ilgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından müdürlük onayı alınır ve yabancı hekimin özel sağlık kuruluşunda çalışabileceğine dair belge (ön izin belgesi) düzenlenir.

5) Valilik tarafından düzenlenen ön izin belgesi ile birlikte çalışma izni almak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca düzenlenecek çalışma izni belgesi ile de ikamet izni almak üzere Emniyet Makamlarına başvurulur.

6) İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen çalışma izin yazısı ve Emniyet makamlarınca verilen ikamet izninin tasdikli birer örnekleri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Sağlık Tesisleri Faaliyet Daire Başkanlığına gönderilir. Yabancı sağlık meslek mensubunun bilgileri Bakanlık bilgi sistemi ile Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemine (SKYS) kaydedilir. SKYS kaydı yapılan Yabancı sağlık meslek mensubunun Personel çalışma belgesi ilgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenir. Yabancı hekim personel çalışma belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren ilgili özel sağlık kuruluşunda çalışmaya başlayabilir.

 

Sağlık turizmi konusunda da körfez ülkeleriyle iş birliğine gidebileceklerini dile getiren Gümüş, “Yeni yaptığımız şehir hastanelerinin bir kısmı uluslararası hasta hizmetleri için ayrılmıştır. Burada yabancı dil bilen hemşirelerimiz, hekimlerimiz görev alacaklardır. Körfez ülkelerinden gelebilecek hekimler ve hemşireler buralarda çalışabileceklerdir.” diye konuştu.

 

Yabancı doktor çalışma izni için gerekli evraklar

1) Yabancı doktor’un İlgili merci tarafından diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin denkliğinin kabul edildiğini gösterir belge.
2) Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından yapılan Türkçe dil sınavında Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine göre (B) veya üzeri seviyede başarılı olduğuna dair belge. Bu belge;
a) Başvuru tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde ibraz edilmek zorundadır. Bu süre sonunda belge ibraz edilmemiş ise Müdürlükçe personel çalışma belgesi iptal edilir.
b) Türkçe eğitim veren öğretim kurumlarından mezun olanlardan istenmez.
3) Türkiye’de ilk defa meslek icra edeceklerin, geldikleri ülkenin yetkili makamlarından alınan ve kanunen mesleğini yapmaya engel halinin bulunmadığını gösteren belge. Bu belge;
a) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içerisinde Türkiye’deki öğretim kurumlarından mezun olanlardan,
b) Başvuru tarihi itibarıyla beş yıldır Türkiye’de kesintisiz ikamet ettiğini belgeleyenlerden,
c) Ülkelerindeki olağanüstü hal nedeniyle Türkiye’ye sığınmış olanlardan,
istenmez.
4) Çalışacakları özel sağlık kuruluşu ile yabancı sağlık personeli arasında yapılan, yabancı sağlık personeline ödenecek aylık ücret miktarının da belirtildiği ve her sayfasında tarafların isim ve imzalarının bulunduğu hizmet sözleşmesi.

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE’DE ÖZEL SAĞLIK

KURULUŞLARINDA ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/2/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Suriye uyruklu sağlık meslek mensuplarının muafiyet durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Türkiye’de geçici koruma altına alınanlara hizmet vermek üzere, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından kurulan barınma merkezleri ile Sağlık Bakanlığınca koordine edilen ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca uygun görülen göçmen sağlığı merkezlerinde çalışmak isteyen Suriye uyruklu sağlık meslek mensupları mesleğini icraya yetkili olduğuna dair belge ibraz etmek kaydıyla 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki şartlardan muaf tutulur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
22/2/2012 28212
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 16/7/2013 28709
2- 16/6/2016 29744

Kaynak:

http://www.saglik.gov.tr/TR/ana-sayfa/1-0/20160907.html

http://www.calismaizni.gov.tr/

6735 Sayılı Uluslararası İş gücü Kanunu

Our foreign doctor work permit article has been updated to the new International Labor Law No. 6735. It will continue to be updated according to the implementing regulation of Law No. 6735. 201

HOW TO GET WORK PERMIT FOR FOREIGN DOCTORS?

In order to employ a foreign doctor for private health institutions, it is necessary to obtain a preliminary permission document from the Ministry of Health.

In previous years, working as a doctor for foreign citizens was prohibited, but there is no legal barrier for working as a doctor in Turkey now. In addition to the documents required for companies, foreign doctor may apply for a work permit with a document showing that the pre-permission document from the Ministry of Health, the diploma of foreign doctor and the Turkish language exam have passed at least B passing grade.

The preliminary permission document is taken from the Provincial health directorate.

Documents required for Foreign Doctor Pre-authorization document;

If the foreign doctor graduated from Turkey

 1. Responsible manager’s petition (letter indicating that the pre-authorization document is requested).
 2. Petition of doctor who applies for work permit
 3. The service contract signed between the Doctor and the Organization (together with the contract) (working hours and the contract for which the fees are stipulated)
 4. Original and photocopy of the diploma of the foreigner (same as original) .2016
 5. Original and photocopy of passport
 6. 2 photos
 7. Photocopy of the residence permit card
 8. Foreign residence

  If the foreign doctor haven’t graduated from Turkey, the following documents must also be obtained.

 • Document showing that diploma and specialty certificates are accepted by the relevant authority
 • A document from the ministry of health or major embassy of the country of origin showing that there are no legal obstacles to doing business
 • A fixed-term job contract that specifies the amount of monthly pay made between the private health institution and the foreign health personnel
 • Document that the students are successful in the Turkish language exam (B) or above by the Turkish Language Instruction Application and Research Centers of the universities. (Can be presented within 1 year).

The preliminary authorization certificate is sent to the hospital for a period of at least 1 week, but this time can change.

Only a photocopy of the old work permit card is sufficient for transfer operations.

Although the Ministry of Health is authorized to employ foreign personnel in health and the above-mentioned Regulation is issued, the work permit is issued by the Ministry of Labor. However, according to the law, doctors who receive medical education equivalent to education in Turkey and who have approved it in the Ministry of Health can get a work permit. In this direction, foreign doctors and nurses who want to work before the work permit are required to obtain preliminary permission from the Ministry of Health. The preliminary permit is a document that demonstrates the adequacy of these health personnel and is a positive opinion of the Ministry of Health. Foreign health personnel working in Turkey should carry some conditions. According to the Regulation, work permit for foreign health personnel with the following conditions can be granted:

 1. The disciplinary and/or expertise certificates have been approved and registered in the Ministry,
 2. Having no legally obstruct from employing in this occupation,
 3. To be successful in the Turkish Language Examination conducted by the Turkish Language Instruction Application and Research Centers of the universities according to the criteria of the European Language Portfolio (B) or above,
 4. According to the legislation, to have a work and residence permit in Turkey,
 5. To have compulsory occupational liability insurance for doctors.

The amendment to the law allowing the employment of foreign doctors includes only nurses with doctors. Midwives, dentistry and pharmacy professions have foreign ban to work in Turkey. Apart from doctors, a significant number of work permits are nursing assistants, nurses and assistants. Midwives are among the forbidden professions, but these are often nurse assistants and nurses who act as midwives.

INFORMATION NOTE PREPARED BY THE MINISTRY OF HEALTH ABOUT REQUIRED CONDITIONS AND PROCESS TO WORK IN TURKEY FOR FOREIGN CITIZEN DOCTORS

1) Yabancı uyruklu hekimler Türkiye’de yalnızca özel hastaneler ve tıp merkezlerinde çalışabilmektedir.

2) For practicing in Turkey:

a) Those graduating from a medical faculty in a foreign country must first obtain a certificate showing that the diploma and/or expertise certificates have been accepted. It is necessary to apply to the Council of Higher Education (YÖK) for the certificate of the degree of medical degree and to the General Directorate of Health Services of the Ministry for the certificate of expertise.

b) In one year after application date, a document which proves the foreigner knows Turkish at least (B) or above level according to the European Language Portfolio criteria should be submitted. The language certificate can be obtained from Universities’ Teaching and Research Center for Turkish Teaching (TÖMER). Documents are not required from graduates of Turkish educational institutions.

c) The person who will work in Turkey for first time, it is necessary to obtain a certificate from the competent authorities of the country where they are going to perform their profession to show that they are not obstructing their profession. This document is not required from those who have graduated from Turkey’s educational institutions within one year prior to the date of application, those who have been living in Turkey for five years as of the date of application and those who have taken refuge in Turkey due to the state of emergency in their country.

3) Those who have obtained the above mentioned documents/conditions should apply to a private hospital or medical center to work. The service contract, in which the names and signatures of the parties are held, should be arranged on the every page where the monthly gross wage to be paid between the private health institution and the foreign doctor shall be paid.

4) The applicant’s application for foreign doctor is made by the private health institution that will employ the doctor, the service contract in addition to the petition and the above-mentioned documents along with the health directorate where the private health institution is located. In case of absence of deficiencies and non-conformities in the documents, an example of the diploma and / or expertise document of the doctor is sent by the directorate for registration of the General Directorate of Health Services of the Ministry, registration of the Department of Equivalence and for the questioning of equivalence transactions. Upon receipt of the response from the Registrar, the Registrar’s Office receives the approval of the Directorate and a certificate (pre-permission document) indicating that the foreign doctor can work in the private health institution is prepared.

5) The preliminary permit issued by the Governor’s Office is applied to the Ministry of Labor and Social Security for permission to work together with the Ministry of Labor and Social Security and the Ministry of Labor to obtain a residence permit with a work permit to be issued by the Ministry of Labor and Social Security.

6) A copy of the work permit issued by the Ministry of Labor and Social Security by the Provincial Health Directorate and certified copies of the residence permit issued by the security authorities shall be sent to the Directorate of Health Services General Directorate of Private Health Facilities. The information of the foreign healthcare professional is recorded in the Health Information Management System (SKYS) with the information system of the Ministry. Personnel working certificate of Foreign Health Professionals who are registered with SKYS is regulated by the relevant Provincial Health Directorate. The foreign physician may start working in the relevant private health institution from the date the staff work document was issued.

 

Gümüş underlined that they can make a collaboration with Gulf countries on medical tourism and said “Some of the new city hospitals we have built have special parts for international patient services. Our nurses, physicians and foreign language-speaking nurses are here to work. Doctors and nurses who can come from the Gulf countries will be able to work there. ”

.

 

Documents required for foreign doctor work permit

1) Document showing that the accepted equivalent of diploma and/or expertise certificates of foreign doctor by the relevant authority.
2) Certificate of success as (B) or above level according to the criteria of the European Language Portfolio in the Turkish language examination conducted by the Universities’ Turkish Language Teaching Application and Research Centers. This document;
a) Must be submitted within one year at the latest from the date of application. If the document has not been submitted at the end of this period, the personnel working certificate of the Directorate shall be canceled.
b) Those who are graduated of Turkish educational institutions are not required.
3) Document showing for who will be performing their profession for the first time in Turkey, taken from the competent authorities of the country where they come from and have no legal obstacles to doing their profession. This document;
a) Those who graduated from educational institutions in Turkey within one year prior to the application date,
b) Those who have been living in Turkey for five years as of the date of application,
c)Those who have taken refuge in Turkey due to the state of emergency in their country,
not required.
4) A service contract between the private health institution and the foreign health personnel, in which the amount of the monthly salary to be paid to the foreign health personnel is stated, and the names and signatures of the parties are listed on each page.

REGULATIONS

From the Ministry of Health:

THE REGULATION OF AMENDMENT IN OPERATIONAL PROCEDURES AND PRINCIPLES OF THE PRIVATE MEDICAL INSTITUTIONS IN TURKEY FOR FOREIGN HEALTH PERSONNEL

ARTICLE 1 – Provisional Article 1 of the Regulation on the Procedures and Principles of Working in Private Health Institutions in Turkey published in the Official Gazette dated 22/2/2012 and numbered 28212 has been amended as follows.

“Exemption status of Syrian national health professionals

PROVISIONAL ARTICLE 1 – (1) The Ministry of Health coordinated with the Disaster and Emergency Management Presidency and the Ministry of Health to provide temporary protection for those in Turkey, and the health of Syrian citizens who want to work in the centers of the Emergency and Emergency Management (A) and (b) of the first paragraph of Article 5, provided that the profession of the profession is entitled to practice ”

ARTICLE 2 – This Regulation shall enter into force on the date of its publication.

ARTICLE 3 – The provisions of this regulation shall be executed by the Minister of Health.

 

The date of Official Gazette published regulations
Date Number
22/2/2012 28212
The Official Gazette of the Regulations making amendment
Date Number
1- 16/7/2013 28709
2- 16/6/2016 29744

Source:

http://www.saglik.gov.tr/TR/ana-sayfa/1-0/20160907.html

http://www.calismaizni.gov.tr/

6735 Sayılı Uluslararası İş gücü Kanunu

قد تم تحديث صفحة تصريح عمل الطبيب الأجنبي إلى القانون الجديد رقم 6735 بشأن قوة العمل الدولية. وسيستمر تحديثها وفقا للوائح التنفيذية للقانون رقم 6735. 2017

كيف تحصل على اذن عمل للأطباء الأجانب؟

من أجل توظيف طبيب أجنبي للمؤسسات الصحية الخاصة، من الضروري الحصول على وثيقة إذن مبدئي من وزارة الصحة.

في السنوات السابقة، كان عمل طبيب أجنبي محظورا ، ولكن لا يوجد أي حاجز قانوني للعمل كطبيب في تركيا الآن. بالإضافة إلى الوثائق المطلوبة للشركات، يجوز للطبيب الأجنبي التقدم بطلب للحصول على اذن عمل مع وثيقة تبين أن وثيقة الإذن المسبق من وزارة الصحة، ودبلوم الطبيب الأجنبي واجتياز امتحان اللغة التركية على الأقل درجة النجاح .

يتم أخذ وثيقة إذن الأولية من مديرية الصحة في المحافظات.

المستندات المطلوبة للطبيب الأجنبي للحصول على وثيقة إذن مبدئي

إذا كان طبيب أجنبي  تخرج  في  تركيا

1- عريضة المدير المسؤول (رسالة تشير إلى أن وثيقة إذن الأولية مطلوبة).

2- عريضة الطبيب الذي يقدم طلبا للحصول على اذن عمل

3- عقد الخدمة الموقع بين الطبيب والمنظمة (مع العقد) (العقد الذي تحدد فيه ساعات العمل والرسوم)

4- نسخة أصلية ومصورة من شهادة  ألاجنبي (ان يكون نسخة المصورة طبق الاصل من نسخة الاصلية ) .2016

5- جواز السفر الأصلي و نسخة مصورة

6- صورة شخصية عدد 2

7- نسخة مصورة من بطاقة الإذن الاقامة

8- الإقامة السكن الأجنبي

 إذا لم يكن الطبيب الأجنبي خريج من تركيا، فيجب أن يكون لديه الوثائق التالية.

* وثيقة تبين أن شهادات الدبلوم والتخصص مقبولة من قبل السلطة المختصة

* وثيقة من وزارة الصحة أو السفارة في بلد الاجنبي تبين أنه لا توجد عقبات قانونية

* عقد عمل محدد المدة يحدد مقدار الأجور الشهرية بين المؤسسة الصحية الخاصة وموظف الصحة الأجنبي

* وثيقة تثبت أنه ناجح في امتحان اللغة التركية مستوى (ب) أو أعلى من قبل الجامعات التركية مراكز البحوث في اللغة التركية. (يمكن تقديمها في غضون سنة واحدة ).

يتم إرسال وثيقة الإذن الأولية إلى المستشفى لمدة أقصاها أسبوع واحد، ولكن هذا المدة قد يختلف.

فقط نسخة من بطاقة اذن العمل القديمة كافية لعمليات النقل.

وعلى الرغم من أن وزارة الصحة مخولة باستخدام موظفين أجانب في مجال الصحة، وأن اللائحة المذكورة أعلاه تصدر، تصدر وزارة العمل اذن العمل. ومع ذلك، وفقا للقانون، يمكن للأطباء الذين يحصلون على تعليم طبي يعادل التعليم في تركيا والذين وافقوا عليهم في وزارة الصحة الحصول على اذن عمل. وفي هذا الصدد، يطلب من الأطباء والممرضين الأجانب الذين يرغبون في العمل قبل الحصول على اذن عمل الحصول على إذن مبدئي من وزارة الصحة. والتصريح الأولي هو وثيقة تبين مدى كفاية هؤلاء الموظفين الصحيين، وهي رأي إيجابي من وزارة الصحة. يجب على العاملين الصحيين الأجانب العاملين في تركيا تحمل بعض الشروط. ووفقا للوائح، يمكن منح العاملين الصحيين الأجانب الذين لديهم الشروط التالية للعمل:

 • تمت الموافقة على شهادات و / أو شهادات الخبرة في الوزارة
 • عدم منعه من تنفيذ مهنته قانونيا
 • أن تكون ناجحا في امتحان اللغة التركية التي أجراها نظام التعليم التركي ومراكز البحوث في الجامعات وفقا لمعايير اللغة الأوروبية (B) أو مستوى أعلى
 • وفقا للتشريعات ذات الصلة في تركيا يجب ان يكون لديه اذن الاقامة واذن العمل
 • أن يكون إلزاميا تأمين المسؤولية المهنية للأطباء.

التعديل الذي يسمح بتوظيف الأطباء الأجانب يشمل فقط الممرضات مع الأطباء. ولا تزال القابلات وطب الأسنان ومهن الصيدلة محظورا . وبصرف النظر عن الأطباء، وهناك عدد كبير من تصاريح العمل والعاملين الصحيين والممرضين و القابلات. وعلى الرغم من أن القابلات من بين المهن المحرمة، فإنهن عادة ما يكونن مساعدين للقابلات أو ممرضات يعملن كقابلات.

مذكرة معلومات أعدتها وزارة الصحة حول الشروط والإجراءات المطلوبة للعمل في تركيا للاطباء الأجانب

 • الأطباء الأجانب يمكن أن يعملوا فقط في المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية في تركيا.
 • للممارسة المهنة في تركيا:
 • يجب على أولئك الذين تخرجوا من كلية الطب في بلد أجنبي أن يحصلوا أولا على شهادة تبين أن شهادات الدبلوم و / أو الخبرة قد قبلت. من الضروري تقديم طلب إلى مجلس التعليم العالي للحصول على شهادة درجة الطب والمديرية العامة للخدمات الصحية بالوزارة للحصول على شهادة الخبرة.
 • في سنة واحدة بعد تاريخ تقديم الطلب، يجب تقديم وثيقة تثبت أن الأجنبي يعرف التركية على الأقل مستوى (ب) أو أعلى مستوى وفقا لمعايير اللغة الأوروبية. ويمكن الحصول على شهادة اللغة من مركز الجامعات للتعليم والبحث في التعليم التركي (تومر). ولا يشترط الحصول على وثائق من خريجي المؤسسات التعليمية التركية.
 • الشخص الذي سيعمل في تركيا لأول مرة، فمن الضروري الحصول على شهادة من السلطات المختصة في البلاد لانهم ذاهبون لأداء مهنتهم لإظهار أنه لا يوجد شئ تعيق مهنتهم. هذه الوثيقة غير مطلوبة من أولئك الذين تخرجوا من المؤسسات التعليمية في تركيا في غضون سنة واحدة قبل تاريخ تقديم الطلب،

والذين يعيشون في تركيا لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب والذين لجأوا إلى تركيا بسبب حالة الطوارئ في بلادهم.

 • والذين حصلوا على الوثائق المذكورة أعلاه / ينبغي أن تنطبق الشروط إلى مستشفى خاص أو مركز طبي للعمل. وينبغي ترتيب عقد الخدمة، في كل صفحة الذي يتم فيه الاحتفاظ بأسماء وتوقيعات الطرفين، يدفع فيها الأجر الإجمالي الشهري الذي تدفعه المؤسسة الصحية الخاصة للطبيب الأجنبي.
 • يتم تقديم طلب للطبيب الأجنبي من قبل المؤسسة الصحية الخاصة التي سوف تستخدم الطبيب، عقد الخدمة بالإضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه جنبا إلى جنب الى مديرية الصحة المحافظة حيث توجد المؤسسة الصحية الخاصة. في حالة نقص وعدم المطابقة في الوثائق، ترسل مديرية الخدمات الصحية بالوزارة مثالا للدبلوم و / أو وثيقة الخبرة الفنية للطبيب، ،   يتم إرسال معاملات المعادلة إلى رئيس الإدارة للاستفسار عن معاملات التسجيل والمعادلة. وعند استلام رد المسجل، يتلقى مكتب المسجل موافقة المديرية، كما يتم إعداد شهادة (وثيقة إذن الأولية) تشير إلى أنه يمكن للطبيب الأجنبي أن يعمل في المؤسسة الصحية الخاصة.
 • ويطبق وثيقة إذن الأولية الصادرة عن مكتب الحاكم المحافظة على وزارة العمل والضمان الاجتماعي للحصول على إذن بالعمل مع إذن وزارة العمل والضمان الاجتماعي للحصول على اذن إقامة من وزارة العمل والضمان الاجتماعي.
 • يتم إرسال نسخة من اذن العمل الصادر عن وزارة العمل والضمان الاجتماعي ونسخة مصدقة من اذن الإقامة الصادرة عن مديرية الصحة بالمحافظة إلى مديرية الخدمات الصحية التابعة لمديرية الخدمات الصحية. يتم تسجيل المعلومات من أخصائي الرعاية الصحية الأجنبية في نظام المعلومات في الوزارة ونظام إدارة المؤسسات الصحية (SKYS). يتم تنظيم شهادة عمل الموظفين من المهنيين الصحيين الأجانب المسجلين في (SKYS) من قبل مديرية الصحة المحافظة ذات الصلة. ويجوز للطبيب الأجنبي أن يبدأ العمل في المؤسسة الصحية الخاصة ذات الصلة من تاريخ إصدار وثيقة عمل الموظفين (SKYS) : نظام إدارة المؤسسات الصحية الخاصة

وأكدت غوموش أنها قادرة على التعاون مع دول الخليج في مجال السياحة العلاجية وقال: “إن بعض مستشفيات المدينة الجديدة التي بنينا لها أجزاء خاصة لخدمات المرضى الدوليين. لدينا الممرضات والأطباء والممرضات الناطقة باللغة الأجنبية هنا للعمل. وسيتمكن الأطباء والممرضون الذين يأتون من دول الخليج من العمل هناك. “

الوثائق المطلوبة للحصول على اذن عمل طبيب أجنبي

 • وثيقة طبيب أجنبي تشير إلى أن الشهادة و / أو شهادات الخبرة قد قبلت من قبل السلطة المختصة.
 • شهادة النجاح مستوى (ب) أو أعلى مستوى وفقا لمعايير اللغة الأوروبية في امتحان اللغة التركية التي أجرتها الجامعات التركية تطبيق تدريس اللغة ومراكز البحوث هذا المستند:
 • يجب تقديمه خلال سنة واحدة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب. وإذا لم تقدم الوثيقة في نهاية هذه الفترة، تلغى شهادة عمل الموظفين في المديرية.
 • الذين تخرجوا من المؤسسات التعليمية التركية ليست مطلوبة.
 • وثيقة تبين من سيقوم بأداء مهنتهم لأول مرة في تركيا، مأخوذة من السلطات المختصة في البلد الذي يأتون منه وليس لديهم أي عقبات قانونية أمام ممارسة مهنتهم هذا المستند:
 • الذين تخرجوا من المؤسسات التعليمية في تركيا في غضون سنة واحدة قبل تاريخ الطلب
 • الذين يعيشون في تركيا لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ الطلب
 • الذين لجأوا إلى تركيا بسبب حالة الطوارئ في بلادهم،غير مطلوب.
 • عقد خدمة بين المؤسسة الصحية الخاصة وموظفي الصحة الأجانب، يتم فيه تحديد مبلغ الراتب الشهري الذي يدفع للعاملين الصحيين الأجانب، وترد أسماء وتوقيعات الأطراف في كل صفحة.

القوانين

من وزارة الصحة:

 

وضع تعديل في الإجراءات العمل المؤسسات الطبية الخاصة في تركيا لموظفي الصحة الأجانب

 

القوانين

المادة 1 – تم تعديل المادة 1 من اللائحة التنفيذية الخاصة بإجراءات ومبادئ العمل في مؤسسات الصحة الخاصة في تركيا والمنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/2/2012 والبالغ عددها 28212 كما يلي:

 

“حالة الإعفاء من المهنيين الصحيين السوريين

المادة المؤقتة 1 – (1) قامت وزارة الصحة بالتنسيق مع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ ووزارة الصحة لتوفير الحماية المؤقتة للذين هم في تركيا، المواطنين السوريين الموظفي الصحة الذين يرغبون في العمل في مراكز الطوارئ و إدارة الطوارئ (أ) و (ب) من الفقرة الأولى من المادة 5، شريطة أن يحق له ممارسة  المهنة ”

المادة 2 – يدخل هذا القانون حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشره.

المادة 3 – ينفذ وزير الصحة أحكام هذه اللائحة.

القوانين التي نشرتها الجريدة الرسمية
التاريخ العدد
22/2/2012 28212
 القوانين المعدلة المنشورة في الجريدة الرسمية
التاريخ العدد
1- 16/7/2013   28709
2- 16/6/2016   29744

 

 

مصدر:

 

http://www.saglik.gov.tr/TR/ana-sayfa/1-0/20160907.html

 

http://www.calismaizni.gov.tr/

 

6735 Sayılı Uluslararası İş gücü Kanunu

how can we help you?

Our team knows English, Arabic, Russian and Francais languages.

4.8 995 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
89 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Hana
Hana
4 ay önce

Merhaba, ben Sırbistandan geliyorum ve Tıp eğitimi Türkiyede aldım, Düzce Üniversitesinde. Mezuniyetten sonra Sırbistana geri geldim, biraz çalıştım ve burada uzmanlık için başvurmayı düşünüyorum. Merak ettiğim konu sırbistandaki uzmanlık Türkiyede geçerli mi, özellikle derma ve KBB, çünkü onları yazmayı düşünüyorum.
Cevap verirseniz çok mutlu olurum, şimdiden teşekkür ederim.

Ezgi
Ezgi
4 ay önce

Merhaba ben 3. Sınıf tıp fakültesi öğrencisiyim türk vatandaşıyım, mezun olduktan sonra uzmanlığımı isveçte yaparsam ve sonra türkiyeye dönersem uzmanlığım sayılır mı?

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
Reply to  Ezgi
3 ay önce

Merhaba, üzgünüz bu konu danışmanlık hizmetlerimiz kapsamında değildir.

Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

Zey
Zey
7 ay önce

Merhaba, ben yabancı uyrukluyum ve türkiyede tıp fakültesi öğrencisiyim , TUSa girip burda uzmanlığımı yapmak istiyorum, ancak duyduğuma göre yabancı asistanlara çok düşük bir maaş veriliyor ( sonradan TC vatandaşı olsan bile) hatta bir zamanlarda maaşsız çalıştırıyorlardı. Şimdi ne kadar veriyorlar yaklaşık olarak?
Bide nerede yerleştirilebiliriz yani yabancı kontejanı olan EAH yada fakülteler nelerdir?

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
Reply to  Zey
6 ay önce

Merhaba, konu hakkında bilgimiz veya hizmetimiz bulunmamaktadır.

Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

Hüseyin
Hüseyin
8 ay önce

Hello
From Iraq
I’m studying at Istinye University medicine faculty
In istanbul if I finish my study in university, how i can work in private hospital? Is it easier than those who studied in their country? Can you explain that please…

Ayşe
Ayşe
9 ay önce

Merhaba , Almanya çalışacak olan yabancı uyruklu doktorlara 3 ay dil eğitimi veriyor. Türkiye’de aynı durum geçerli mi? Cevabınız için teşekkür ederim ?

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
Reply to  Ayşe
9 ay önce

Merhaba, hayır Türkiye’de böyle bir uygulama bulunmamaktadır.

Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

Nooraddin ibrahim
Nooraddin ibrahim
10 ay önce

Merhaba ben yabancı uyruklu doktorum uludağ üniversitesi tip fakültesinden mezunum 2011de şuan ürdünde çalışıyorum … türkiyede çalışmak istiyorum aile hekimi olarak . Ne zaman gelmem lazim ve başvuru ne zaman yapılır … saygılarımla

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
Reply to  Nooraddin ibrahim
10 ay önce

Merhaba, konu hakkında bilgimiz veya hizmetimiz bulunmamaktadır maalesef.

1 3 4 5
Assign Corporate Consultancy
4.7
Based on 506 reviews
powered by Google
O Potyyew
O Potyyew
07:44 03 Apr 21
Merhabalar! İyi günler, Tokat Gaziosmanpaşa üniversitesi, Gıda mühendisi 1.sınıf yabancı öğrencisiyim. Ben devlet... bursun dan veya Üniversite bursun dan yararlana biliyoruz mu? Hangisi iyi geleceğıni de söylerseniz efendim! Cevap verirseniz mutlu olurum.Devamını Oku
Selma Ceylan
Selma Ceylan
10:41 24 Mar 21
Çalışma izni danışmanlık firması, ne sorarsanız sorun ücretsiz cevap veriyorlar, dünyanın bir çok ülkesinde yaşadım ve... çalıştım bir çok firma ile çalıştım böyle bir firma ile ilk defa karşılaşıyorum. Soner beye ve marta hanıma ilgi ve alakaları için teşekkür ederim, profesyonellik budur.Devamını Oku
Hakan Doğan
Hakan Doğan
17:23 23 Feb 21
Merhaba eşime ikametkah izni çıkarıyorum. Elimde başvuru formu var. Başvuru formunda tek giriş vize harç bedeli... yazıyor orda fiyat yazmıyor ama bize dediler orda göç idaresinde 758 TL ücret ödeyecez bu doğrumuDevamını Oku
Sıla Zeybek
Sıla Zeybek
13:15 14 Feb 21
Merhaba , erkek arkadasım Fransız vatandasi.Vizesiz 6 aylik periyodda 3 ay kalma izni vardi .Koronadan dolayi Fransa'ya... girisler kapali.Su anda yasal olmayan bir yolla mi burda kaliyor bulunuyor.Bu bir sorun yaratir mi , ne yapmak gerekiyorDevamını Oku
Maya Atayeva
Maya Atayeva
16:54 05 Feb 21
Merhaba ben oturum izni uzatmak istiyorum. İkametim Sivas’ta ordan almıştık oturumu şimdi eşim Antalyada çalışyor biz... Sivas’a gitmeden uzatabilirmiyiz oturumu. Burda ücreti varmıdır ve ne kadar? Cevabınız için teşekkür ederimDevamını Oku
Yakup Dundar
Yakup Dundar
07:29 01 Feb 21
Merhaba, ben yabancı işçi çalıştırmak istiyorum meslek olarak ise (büyükbaş hayvan) çobanlık. Yabancı uyruklu... kisi(Afgan) hem kimliği hem de oturma izni mevcut ise ayrıca çalıştırma izni almaya gerek var mi? Çalıştırma izni almaya gerek yok ise şikayet oldugun da jandarma personeline hangi ilgili madde veya evrağı göstermem gerekiyor. Ayri ca ikamet adresi olarak köydeki diğer evimi kiracı olarak göstererek ikamet problemini halletmem mümkün mu. Şimdiden cok tesekkur ederim.Devamını Oku
Bobur Orinbekov
Bobur Orinbekov
19:51 08 Oct 20
Merhaba ben Özbekistan vatandaşiyim, şuanda turkiyadayim ve oturma iznim vardi ama zamani dolmuştu, ama süresi bitmiş... olsada oturma iznimdeki TC girildi, ve ben ameliyat oldum devlet hastanesinde, ücretli olarak tâbi ki, sonradan, bir kaç ay geçdi aradan, tekrar ameliyat olmamı söylediler, ama ben param olmadiğını soyledim hastane mudurune, sonra biz yardimcı oluruz dediler, ameliyat oldum çiktim, eve gittim, 2 hafta sonra geldim rapor almaya ameliyat olduğum hakkında ki , sonra işte eski oturma iznim deki teceyi girdilar ve borcun var dediler anlamadim odemen lazim dediler, şuanda öyle kaldım, ben şuanda ulkeme gidecem bilet alıp bir sorun çikarmi çikmazmi diye düşünüyorum lütfen bilgi verir misiniz..Devamını Oku
Nihat Heydarov
Nihat Heydarov
17:53 21 Sep 20
Merhaba benim ikamet iznim(ogrenci) ayin 27 si bitiyor ancak Turkiyedeki universitelere yuksek lisans basvurusu yaptim... ve mulakatlara falan girmem lazim o yuzden ulkede kalmam lazim daha. Ancak ikamet iznimi uzatmaya basvurursam ve randevu alirsam ulkeme donemeyecegim randevuya kadar.Istanbulda da randevular cok gec veriliyor bildiginiz gibi.Benim ozel bir izin falan ala bilme ihtimalim var mi?Veya ne yapa bilirim bu konuda ceza yememek icin.Cunki ulkeme simdi donemem cunki burda daha yapilmasi gereken islerim var.Ve onlari hall edip gitmek istiyorum.Ne yapa bilirim bu konuda?Devamını Oku
nihat hayyo
nihat hayyo
10:31 21 Sep 20
Merhaba hocamUn kimligi tasiyordum okul icin iraka geri donmem gerekiyordu bu arada ailem istanbul yasiyor emniyete... geldim kapaticam dedim gidiyorum ben dedim aldilar elimden kimligi tama dedi bir kagita imza at dedi attim kagita yazan 30 gun icin ikamet izni talebinde bulunmayanlar ve hakkinda sinir disi karari alinarak hakklarinda (0-100 tehdit kodu yurda giris yasagi) ve ikinci kagitta V-74 tehdit kodu kaldirildigi anlasilmistirSimdi ben vize alip gelebilirmiyim yani yasak yokmuDevamını Oku
YUSUF BAHÇELİ
YUSUF BAHÇELİ
19:32 16 Sep 20
Merhaba öncelikle benim bi sorum olacaktı ben Azerbaycan vatandaşıyım(Ahıska Türküyüm). 17 yaşımda Türkiye’ye... üniversite okumak için geldim 2020 yılında T.C vatandaşı oldum şu an 21 yaşındayım. 22 yaşımdan önce vatandaş olduğum için askerlik yapmam gerektiğini söylediler ne yapmam gerekiyor askerlik yapacakmiyim ?Devamını Oku
Kim Kayya
Kim Kayya
14:11 08 Aug 20
Merhabalar ben kirgizistan vatandaşiyim ve iki çocuklarim eski eşimden velayetleri bende peki,şuan 4 senelik resmi... olarak tc turk vatandaşi ile evliyim 3 aylik hamileyim ve tc kimlikli 3.5 yaşindaki ortak kizimiz var,aramiz bozuk olduģun için eşimle ayriyiz ama boşanma davamizda yok ve aile vize almam için de kocam gitmeyeni söyledi,geçen senede turistlik kisa donemli 1 yillik oturma izin almiştim ve suresi bitmişti ancak ben yurt dişindaydim tahliye uçakla gelmiştik.Goç idaresine gittiģimde bu konuyu anlattiģimda çalişma izin ve aile oturma alabileceģimi anlattilar peki eşim katilmiyorsa ,TC TURK VATANDAŞINDAN RESMI NIKAHI OLUP OLMASA BILE TC TURK VATANDAŞ ÇOCUGU VAR DIYE ALAMAZMIYIM OTURMA IZIN DIĢER IKI ÇOCUKLARIMDA EĢITIM ALMALIDIR OKULDA ....LÜTFEN BANA YARDAMCI OLUÑDevamını Oku
Diğer Değerlendirmeler
89
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x