Yabancı kabin memurlarının çalışma izinleri

Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A) kapsamında, yirmi ve üzeri yolcu koltuk kapasitesine sahip hava araçları ile tarifeli ve tarifesiz seferlerle yolcu taşımacılığı yapmak üzere ruhsatlandırılmış havayolu işletmeleri yabancı kabin memuru çalıştırabilir.

SHY-6A Yönetmeliğinin “Lisanslı Personel Temini” başlıklı 22nci maddesinin dördüncü fıkrasının; “4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun kapsamına girmeyen durumlarda; sadece yurt dışındaki operasyonlar sırasında Türkiye Cumhuriyeti tescilli uçaklarda görev alacak yabancı personel ile ilgili izinler Genel Müdürlük tarafından ayrıca değerlendirilir.” amir hükmü ve; Yine aynı maddenin beşinci fıkrasının; “Kabin ekibinin tamamının Türk vatandaşı olması esastır. Ancak dış hat seferlerde istihdam edilecek yabancı kabin ekibine ilişkin gereklilikler Genel Müdürlükçe ayrıca düzenlenir” amir hükmü uyarınca; havayolu işletmelerinin geçici bir süreliğine kabin ekibi üyesi olarak yabancı uyruklu kabin memurlarını görevlendirilmelerini teminen Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne yapılacak başvurularda aranacak asgari gereklilikleri aşağıdaki gibidir.

Genel şartlar

 • Havayolu işletmesi tarafından istihdam edilen yabancı uyruklu kabin memuru, sadece ilgili dış hat seferlerinde görevlendirilir.
 • Havayolu işletmesi tarafından istihdam edilen yabancı uyruklu kabin memuru sayısı, hiçbir surette işletme bünyesinde görev yapmakta olan T.C. uyruklu kabin memuru sayısına eşit veya bundan fazla olamaz.
 • Genel Müdürlüğe yapılacak başvurularda; dış-hat uçuş noktaları ya da “wet-lease” operasyonları kapsamında yurtdışında uçuş yapılacak hatları belgelendirmek suretiyle, hangi hatlarda hangi yabancı dile ihtiyaç bulunduğu açıkça belirtilecektir.
 • Havayolu işletmesi tarafından istihdam edilen yabancı uyruklu kabin memuru; istihdam gerekçesi olan lisan bilgisini iyi seviyede konuşabildiğini, uluslarası geçerliliği olan bir belge ile kanıtlamak zorundadır. Kişinin, ilgili dilin kullanıldığı ülke vatandaşı veya söz konusu lisanın resmi dil olarak kabul edildiği bir ülke vatandaşı olması durumunda bu belge aranmaz.
 • Bu kapsamda görev yapacak yabancı uyruklu kabin memuru, esas itibariyle görev alacağı dış-hat uçuşları haricinde, uçuş görev ve dinlenme sürelerine ilişkin Talimat (SHT FTL) kapsamında tanımlı azami/asgari süre limitlerine riayet etmek kaydıyla, kapasitenin efektif kullanımı açısından ortak dil gereklilikleri sağlamak kaydıyla diğer dış-hat uçuşlarında da görevlendirilebilir.
 • Havayolu işletmesi, bu konu ile ilgili yapacağı herbir başvuruda; görevlendirme talebinde bulunduğu personel haricinde halihazırda istihdam edilmiş olan yabancı uyruklu kabin memurlarına ilişkin; ad, soyad, uyruk, göreve başlama tarihi, çalışma izni süresi, görevlendirildiği hatlar vb. bilgileri içeren yabancı uyruklu kabin memuru listesini Genel Müdürlüğe sunar.
 • Havayolu işletmesi, istihdam edeceği herbir yabancı uyruklu kabin memuru için EASA Air OPS Mevzuatının ORO.CC.110 maddesi ile belirlenmiş olan gereklilikleri sağlamakla yükümlüdür.
 • Yabancı uyruklu kabin memuru adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca düzenlenmiş olan çalışma izin belgesinde belirtilen sürelere uygun olarak başvuruyu değerlendirilir.
 • Havayolu işletmesi, bir uçuş operasyonunda görev alacak kabin ekibinin oluşumunda; kabin amiri ile en kıdemli kabin memurunun havayolu işletmesinde görevli ve T.C. uyruklu olmaları kaydıyla;

A- Dar gövdeli yolcu uçaklarında en az 2 (iki) T.C. vatandaşı kabin ekibi üyesinin,

B- Geniş gövdeli yolcu uçaklarında ise, en az 3 (üç) T.C. vatandaşı kabin ekibi üyesinin görevlendirilmesini garanti altına alacaktır.

 • Geçmişte yaptığı uçuşlarda yabancı uyruklu kabin memuru görevlendiren havayolu işletmeleri, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne herhangi bir başvuruda bulunmaksızın hükümler çerçevesinde mevcut operasyonlarını sürdürecektir.

Havayolu işletmelerince, kendi uçuş kodları ile gerçekleştirilen operasyonlar esnasında görev alacak yabancı uyruklu kabin memurlarına ilişkin asgari gereklilikler ve Havayolu işletmelerince kendi uçuş kodları ile gerçekleştirilen operasyonlarda görev alacak yabancı uyruklu kabin memurlarının çalıştırılmasına yönelik olarak, başvuru sırasında aranacak şartlar ve kayıtlar aşağıdaki gibidir.

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca ilgili kabin memuru adına 4817 Sayılı Kanuna göre düzenlenmiş çalışma izni belgesi,
 • Genel Müdürlüğümüzce yetkili kılınmış havacılık tıp merkezleri veya EASA kuruluşuna üye ülke makamlarınca yetkilendirilmiş sağlık kuruluşları tarafından düzenlenmiş geçerli sağlık sertifikası,
 • Genel Esaslar başlıklı kısımda belirtilen 4üncü madde hükmü uyarınca; ilgili kabin memurunun mevcut görev ve sorumluluklarına uygun olarak, yolcu ve uçuş ekibi ile ortak bir lisan üzerinden etkin ve doğru bir iletişim kurabilme becerisini gösterir bilgi/belgeler,
 • Havayolu işletmesinin mevcut onaylı eğitim programı (CCTM) kapsamında, ilgili personele ilişkin yer ve uçuş eğitimlerin gerçekleştirildiğini ve anılan personelin bu eğitimler sonrasında yapılan kontrolleri başarıyla tamamladığını gösteren; işletmeler tarafından kabin memuru adına EASA Air OPS Mevzuatının “ORO.CC.215(b)(2)” ve “GM1-ORO.CC.215(b)(2)” hükümlerine göre düzenlenmiş olan Kabin Ekibi Hava Aracı Tipi/Serisi Sertifikası (CabinCrew Aircraft Type/Variant Qualification(s)),
 • Yurtiçi veya yurtdışında asgari 10 yıllık temel eğitim süresini tamamladığını gösterir lise veya benzeri okul mezunu olduğuna dair diploma.

“Wet-lease” operasyonlarında 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun kapsamına girmeyen hallerde, havayolu işletmelerince istihdam edilerek sadece yurtdışı operasyonlar sırasında görevlendirilecek olan yabancı uyruklu kabin memurlarına ilişkin başvuru sırasında aranacak şartlar ve kayıtlar:

 • Havayolu işletmesince yürütülen “wet-lease” operasyonu kapsamında, yabancı uyruklu kabin memurunun hangi ülke ve şehirde, ne kadar süre ile istihdam edileceğine dair bilgilendirme metni,
 • Genel Müdürlükçe tanzim edilmiş olan resmi “wet-lease” onay yazısı ve ilgili “wet-lease” anlaşma metninin bir kopyası,
 • Genel Müdürlüğümüzce yetkili kılınmış havacılık tıp merkezleri veya EASA kuruluşuna üye ülke makamlarınca yetkilendirilmiş sağlık kuruluşları tarafından düzenlenmiş geçerli sağlık sertifikası,
 • Genel Esaslar başlıklı kısımda belirtilen 4üncü madde hükmü uyarınca; ilgili kabin memurunun mevcut görev ve sorumluluklarına uygun olarak, yolcu ve uçuş ekibi ile ortak bir lisan üzerinden etkin ve doğru bir iletişim kurabilme becerisini gösterir bilgi/belgeler,
 • Havayolu işletmesinin mevcut onaylı eğitim programı (CCTM) kapsamında, ilgili personele ilişkin yer ve uçuş eğitimlerin gerçekleştirildiğini ve anılan personelin bu eğitimler sonrasında yapılan kontrolleri başarıyla tamamladığını gösteren; işletmeler tarafından kabin memuru adına EASA Air OPS Mevzuatının “ORO.CC.215(b)(2)” ve “GM1-ORO.CC.215(b)(2)” hükümlerine göre düzenlenmiş olan Kabin Ekibi Hava Aracı Tipi/Serisi Sertifikası (Cabin Crew Aircraft Type/Variant Qualification(s)),
 • Yurtiçi veya yurtdışında asgari 10 yıllık temel eğitim süresini tamamladığını gösterir lise veya benzeri okul mezunu olduğuna dair diploma.

“Wet-lease” operasyonları kapsamında, kiraya verilmiş olan hava aracında görevlendirilmek üzere seçilmiş olan, kiracı işletmeye mensup yabancı uyruklu kabin memurlarına ilişkin başvuru sırasında aranacak şartlar ve kayıtlar:

 • Konuya ilişkin detaylı açıklamaları ve ilgili hükümleri ihtiva eden “wet-lease” anlaşma metninin bir kopyası,
 • Kiralanacak yabancı uyruklu kabin memurunun; sadece hava aracını kiraya veren işletme operasyonlarında görev alacaklarına dair taahhütname,
 • Genel Esaslar başlıklı kısımda belirtilen 4üncü madde hükmü uyarınca; ilgili kabin memurunun mevcut görev ve sorumluluklarına uygun olarak, yolcu ve uçuş ekibi ile ortak bir lisan üzerinden etkin ve doğru bir iletişim kurabilme becerisini gösterir bilgi/belgeler,
 • Havayolu işletmesinin mevcut onaylı eğitim programı (CCTM) kapsamında, ilgili personele ilişkin yer ve uçuş eğitimlerin gerçekleştirildiğini ve anılan personelin bu eğitimler sonrasında yapılan kontrolleri başarıyla tamamladığını gösteren; işletmeler tarafından kabin memuru adına EASA Air OPS Mevzuatının “ORO.CC.215(b)(2)” ve “GM1-ORO.CC.215(b)(2)” hükümlerine göre düzenlenmiş olan Kabin Ekibi Hava Aracı Tipi/Serisi Sertifikası (Cabin Crew Aircraft Type/Variant Qualification(s)),
 • Yurtiçi veya yurtdışında asgari 10 yıllık temel eğitim süresini tamamladığını gösterir lise veya benzeri okul mezunu olduğuna dair diploma.

Kaynak : http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/mevzuat/sektorel/genelgeler/UOD_2017-2.pdf

Within the scope of Commercial Air Transport Operation Regulations (SHY-6A), the airline companies which have been authorized to perform passenger transportations are able to employ foreign cabin attendants for scheduled or nonscheduled services with twenty seats or more capacity included in their aircrafts.

According to SHY-6A Regulations’ “Licensed Personnel Recruitment” article number 22 and its fourth paragraphs’ governing law; “In circumstances which are out of the scope of law number 4817 about Work Permit for Foreigners; relating permissions for foreign personnels who will be assigned for certified Turkish Republic aircrafts only within the operations during overseas, will be utilized seperately by the Head Office” and; according to the governing law of fifth paragraph of the same article this time; ”It is essential that whole cabin crew should include Turkish citizens. However, necessities for foreigner cabin attendants who are to be employed for international flights will be utilized seperately by the Head Office”; minimum requirements that will be looked for in the applications directly to Directorate General of Civil Aviation of foreign cabin attendants as a member of cabin crew which are made by airline companies are indicated below.

General Terms

 • Foreign cabin attendants who are employed by the airline company are only assigned for international flights.
 • The number of the foreign cabin attendants who are employed by the airline company, can be on no condition equal or more than the number of Turkish cabin attendants that work for the airline company.
 • By means of documenting the international flight points or the lines of international flights within the operations of “wet-lease”, it will be clearly specified on the applications to the Head Office about which flight line requires which specific foreign language.
 • A foreign cabin attendant who was employed by an airline company has to prove that he or she is worthy of the employment reason of speaking a language on a good level with a certificate which has international currency. A certificate will not be necessary if the relevant language is the cabin attendant’s native language.
 • Foreign cabin attendants who will perform their duty on this basis, except for the international flights they are to attend, complying with the defined limits of minimum/maximum hours of flight and rest spans within the scope of instructions (SHT FTL), may be assigned for other international flights for the effective usage of capacity as long as they can provide common language requirements.
 • Airline companies submit an informative list to the Head Office about foreign cabin attendants with every application they give; these lists include not only the new applicants’ but also already employed foreign cabin attendants’ names, surnames, nationalities, start dates of duty, duration of work permits, appointed lines, etc.
 • All airline companies are responsible for providing the requirements, which were established by article ORO.CC.110 of EASA Air OPS regulations, for every foreign cabin attendant that they will employ.
 • The airline company, in the scope of having a Turkish cabin supervisor and a Turkish senior cabin attendant, in the formation of a cabin crew within a flight operation;

A- At least 2 (two) Turkish cabin crew members’ attendance in narrow bodied passenger aircrafts,

B- At least 3 (three) Turkish cabin crew members’ attendance on widebodied passenger aircrafts will be guarenteed.

 • Airline companies which employed foreign cabin attendants for the past flights may maintain their present operations within the main terms without any other applications to Civil Aviation Head Office.

The necessary terms and records that will be looked for in the applications, minimum requirements related to the assigned foreign cabin attendants for the operations and the employment process of the foreign cabin attendants by airline companies for the flights that are operated within their own flight codes, are indicated below.

 • Work Permit document which was prepared for the related cabin attendant and organized by the Ministry of Labor and Social Security according to the law number 4817,
 • A valid health certificate regulated by aviation health centres which are authorized by our Head Office or health institutions which are authorized by the members of EASA establishment,
 • According to the sentence which was indicated in the 4th article in the part titled as “General Terms”; in pursuant of the responsibilities and duties of the related cabin attendant, information/documents which show the ability of correct and efficient communication based on the passengers’ and cabin crew’s common language,
 • Within the scope of airline managament’s approved training program (CCTM), a CabinCrew Aircraft Type/Variant Qualification(s) that were organized according to the EASA Air OPS Regulations “ORO.CC.215(b)(2)” and “GM1-ORO.CC.215(b)(2)” which are prepared for the cabin attendant that shows he or she has completed the directions within the process of training and after the training,
 • A domestical or international certificate which is related to the cabin attendant’s graduate degree of high school or likewise.

In case of the situations out of the scope of the law number 4817 namely Work Permit for Foreigners within the operations of “Wet-lease”, the records that will be looked for while the applications are made concerning the foreign cabin attendants who will be assigned only for international operations:

 • Within the scope of the “wet-lease” operation which is processed by the airline company, an informative text based on the foreign cabin attendant’s informations about how long and where (the country and the city) they will be assigned for,
 • A copy of offical “wet-lease” letter of approval organized by the Head Office and the document of “wet-lease” agreement,
 • A valid health certificate regulated by aviation health centres which are authorized by our Head Office or health institutions which are authorized by the members of EASA establishment.
 • According to the sentence which was indicated in the 4th article in the part titled as “General Terms”; in pursuant of the responsibilities and duties of the related cabin attendant, information/documents which show the ability of correct and efficient communication based on the passengers’ and cabin crew’s common language.
 • Within the scope of airline managament’s approved training program (CCTM), a CabinCrew Aircraft Type/Variant Qualification(s) that were organized according to the EASA Air OPS Regulations “ORO.CC.215(b)(2)” and “GM1-ORO.CC.215(b)(2)” which are prepared for the cabin attendant that shows he or she has completed the directions within the process of training and after the training,
 • A domestical or international certificate which is related to the cabin attendant’s graduate degree of high school or likewise.

Within the scope of “wet-lease” operations, the terms and records that will be looked for in the foreigner cabin attendants’ applications who were assigned for rented aircraft and who belong to the renting operator:

 • A copy of the “wet-lease” agreement document which contains of related detailed statements and related regulations,
 • A written contract corresponding to the employment of the foreign cabin attendant who will be employed only for the operations performed by the renter of the aircrafts.
 • According to the sentence which was indicated in the 4th article in the part titled as “General Terms”; in pursuant of the responsibilities and duties of the related cabin attendant, information/documents which show the ability of correct and efficient communication based on the passengers’ and cabin crew’s common language.
 • Within the scope of airline managament’s approved training program (CCTM), a CabinCrew Aircraft Type/Variant Qualification(s) that were organized according to the EASA Air OPS Regulations “ORO.CC.215(b)(2)” and “GM1-ORO.CC.215(b)(2)” which are prepared for the cabin attendant that shows he or she has completed the directions within the process of training and after the training,
 • A domestical or international certificate which is related to the cabin attendant’s graduate degree of high school or likewise.

Source : http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/mevzuat/sektorel/genelgeler/UOD_2017-2.pdf

اذن عمل للمضيف الطيران الأجنبي

ضمن نطاق أنظمة عمليات النقل الجوي التجاري ، يمكن لشركات الطيران التي لديها مقاعد ركاب من عشرين وما فوق ومشغلي شركات الطيران المرخص لهم بحمل الركاب في رحلات مجدولة وغير مجدولة تشغيل مضيف طيران أجنبي .

وفقا لقانون “التوظيف المرخص للموظفين” المادة 22 والفقرات الرابعة “القانون الذي يحكمه اضافة لظروف التي تكون خارج نطاق القانون رقم 4817 حول تصريح العمل للأجانب. المتعلقة بأذونات الأفراد الأجانب الذين سيتم تعيينهم لطائرات الجمهورية التركية المعتمدة فقط ضمن العمليات الخارجية ، سيتم استخدامها بشكل منفصل من قبل المكتب الرئيسي ”  وفقا للقانون الذي يحكم الفقرة الخامسة من المادة نفسها ؛ “من الضروري أن يشمل طاقم الطائرة بأكمله المواطنين الأتراك. ومع ذلك، سيستخدم المكتب الرئيسي بشكل منفصل الضروريات اللازمة لحضور المضيفين الأجانب الذين سيستخدمون في الرحلات الدولية؛ الحد الأدنى من المتطلبات التي سيتم البحث عنها في التطبيقات مباشرة إلى المديرية العامة للطيران المدني من المضيف الأجنبي كعضو في طاقم الطيران التي تقوم بها شركات الطيران مبينة أدناه.

الشروط العامة

 • يتم تعيين مضيف طيران أجنبي الذي يعمل من قبل شركة الطيران فقط للرحلات الدولية.
 •  لا يمكن أن يكون عدد المضيفين الأجانب الذين يعملون لدى شركة الطيران في حالة مساوية أو أكثر عن عدد المضيفيين الأتراك الذين يعملون لدى شركة الطيران.
 • من خلال توثيق نقاط الطيران الدولية أو خطوط الرحلات الدولية ضمن عمليات “التأجير الشامل للخدمة”، سيتم تحديده بوضوح في الطلبات المقدمة إلى المكتب الرئيسي بشأن خط الطيران الذي يتطلب لغة أجنبية محددة.
 •  المضيف الطيران الأجنبي الذي يعمل لدى شركة الطيران. يجب عليه أن يثبت أنه يستحق العمل بسبب التحدث بلغة على مستوى جيد مع شهادة ذات مصداقية دولية. لن تكون الشهادة ضرورية إذا كان الشخص مواطنا في البلد الذي تتكلم فيه هذه اللغة أو مواطنا من بلد تقبل فيه هذه اللغة كلغة رسمية.
 • موظفو الطيران الأجانب الذين يؤدون واجباتهم على هذا الأساس، باستثناء الرحلات الدولية التي سيحضرونها ، والامتثال للحدود المحددة من الحد الأدنى / الحد الأقصى لساعات الطيران والراحة يمتد ضمن نطاق التعليمات ، يمكن تخصيصهم لرحلات دولية أخرى للاستخدام الفعال للقدرة طالما أنها يمكن أن توفر متطلبات اللغة المشتركة.
 • تقدم شركات الطيران قائمة بالمعلومات إلى المكتب الرئيسي عن المضيفين الأجانب مع كل طلب يقدمونه؛ هذه القوائم لا تشمل فقط المتقدمين الجدد “ولكن أيضا العاملين بالفعل أسماء المضيفين الأجانب ، وألقاب، والجنسيات، وبدء مواعيد الخدمة، ومدة تصاريح العمل، والخطوط المعينة، وما إلى ذلك.
 • جميع شركات الطيران هي المسؤولة عن توفير المتطلبات، التي أنشئت بموجب المادة من قوانين وكالة الفضاء الأوروبية إيرس أوبس، لكل طاقم المضيفين الأجانب ليتم توظيفهم.
 • في تشكيل طاقم الطائرة التي ستخدم في عملية الطيران. كابينة الحاضرين وكبار المضيفين وكبار المرافقين في عملية الطيران يجب ان يكونوا مواطنين اتراك

أ- ان يكون على الأقل 2 (اثنان) من أعضاء الطاقم المضيفين اتراك في الطائرات الركاب الصغيرة

ب- ان يكون على الأقل 3 (ثلاثة) أعضاء الطاقم المضيفين اتراك في الطائرات الركاب الكبيرة.

 •  يمكن لشركات الطيران التي تستخدم مضيفين أجانب في الرحلات السابقة أن تحتفظ بعملياتها الحالية ضمن الشروط الرئيسية دون أي طلبات أخرى إلى المكتب الرئيسي للطيران المدني.

وفيما يلي المتطلبات والسجلات التي سيتم البحث عنها أثناء الطلب بالنسبة للحد الأدنى من متطلبات طواقم المضيفين الأجانب للمشاركة في العمليات التي يقوم بها مشغلو شركات الطيران برموز الرحلات الخاصة بهم وتشغيل المضيفين الأجانب للمشاركة في العمليات التي يقوم بها مشغلو شركات الطيران برموز الطيران الخاصة بهم.

 • وثيقة اذن العمل التي أعدت لمضيف الطيران والتي نظمتها وزارة العمل والضمان الاجتماعي وفقا للقانون رقم 4817
 •  شهادة صحية سارية المفعول صادرة عن مركز طبي للطيران مخول من المديرية العامة أو من قبل السلطات الصحية المرخص لها من قبل سلطات الدولة او من مؤسسة  إيسا  .
 •  عملا بأحكام البند الرابع في قسم المبادئ العامة، المعلومات / الوثائق التي تثبت القدرة على التواصل بشكل فعال ودقيق مع طاقم الركاب والطيران بلغة مشتركة، وفقا للواجبات والمسؤوليات القائمة لأفراد طاقم الطائرة
 • ضمن نطاق برنامج التدريب المعتمد من شركة الطيران، كابينكرو نوع الطائرة / متغير المؤهلات التي تم تنظيمها وفقا  لقوانين (او بي اس)   التي يتم إعدادها للمضيف التي تبين أنه قد أكمل التوجيهات في عملية التدريب وبعد التدريب
 • دبلوم يشير إلى أنه قد تخرج من المدرسة الثانوية أو مدرسة مماثلة تبين أنه قد أكمل 10 سنوات على الأقل من فترة التعليم الأساسي في الداخل أو في الخارج تركيا .

في الحالات خارج نطاق القانون رقم 4817 وهي تصريح العمل للأجانب في عمليات ” تأجير الطائرة “، والسجلات التي سيتم البحث عنها في حين يتم تقديم الطلبات فيما يتعلق المضيفين الأجانب الذين سيتم تعيينهم فقط للعمليات الدولية:

 • في نطاق عملية “التأجير الشامل للخدمة” التي تتم تنفيدها من قبل شركة الطيران، نص بالمعلومات عن المضيف الأجنبي حول متى وأين (البلد والمدينة) سيتم تعيينهم
 • نسخة من خطاب الموافقة “التأجير الشامل للخدمة” الذي ينظمه المكتب الرئيسي ووثيقة “عقد الإيجار الشامل للخدمات”
 •  شهادة صحية سارية المفعول صادرة عن مركز طبي للطيران مخول من المديرية العامة أو من قبل السلطات الصحية المرخص لها من قبل سلطات الدولة او من مؤسسة  إيسا  .
 • عملا بأحكام البند الرابع في قسم المبادئ العامة، المعلومات / الوثائق التي تثبت القدرة على التواصل بشكل فعال ودقيق مع طاقم الركاب والطيران بلغة مشتركة، وفقا للواجبات والمسؤوليات القائمة لأفراد طاقم الطائرة
 •  ضمن نطاق برنامج التدريب المعتمد من شركة الطيران ، كابينكرو نوع الطائرة / متغير المؤهلات التي تم تنظيمها  وفقا لقوانين (او بي اس) التي يتم إعدادها للمضيف التي تبين أنه قد أكمل التوجيهات في عملية التدريب وبعد التدريب
 • دبلوم يشير إلى أنه قد تخرج من المدرسة الثانوية أو مدرسة مماثلة تبين أنه قد أكمل 10 سنوات على الأقل من فترة التعليم الأساسي في الداخل أو في الخارج تركيا .
 •        الشروط والسجلات المراد تفتيشها أثناء تقديم طلب لأفراد طاقم المضيفين الأجانب في إدارة المستأجرين الذين تم اختيارهم لتعيينهم في المركبة الجوية المقدمة لغرض عمليات الإيجار الشامل للخدمة:
 •  نسخة من وثيقة اتفاق “التأجير الشامل للخدمة” التي تحتوي على البيانات التفصيلية للموضوع والاحكام ذات الصلة
 • عقد مكتوب يقابل توظيف المضيف الأجنبي الذي سيتم توظيفه فقط للعمليات التي يقوم بها المستأجر للطائرات.
 • عملا بأحكام البند الرابع في قسم المبادئ العامة، المعلومات / الوثائق التي تثبت القدرة على التواصل بشكل فعال ودقيق مع طاقم الركاب والطيران بلغة مشتركة، وفقا للواجبات والمسؤوليات القائمة لأفراد طاقم الطائرة
 • ضمن نطاق برنامج التدريب المعتمد من شركة الطيران  كابينكرو نوع الطائرة / متغير المؤهلات التي تم تنظيمها وفقا لقوانين (او بي اس) التي يتم إعدادها للمضيف التي تبين أنه قد أكمل التوجيهات في عملية التدريب وبعد التدريب
 •  دبلوم يشير إلى أنه قد تخرج من المدرسة الثانوية أو مدرسة مماثلة تبين أنه قد أكمل 10 سنوات على الأقل من فترة التعليم الأساسي في الداخل أو في الخارج تركيا.

 

مصدر:  http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/mevzuat/sektorel/genelgeler/UOD_2017-2.pdf

how can we help you?

Our team knows English, Arabic, Russian and Francais languages.

4.7 177 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
7 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Bayramhan
Bayramhan
1 ay önce

Merhaba yabanciyim nasıl host ola bilirim ok

Islombek
Islombek
1 yıl önce

Merhabalar ben yabancıyım Türkiye’de nasl host olarak çalışabilirim ne yapmalıyım öncelikle

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
Reply to  Islombek
1 yıl önce

Merhaba, Türkiye’de Yabancılara çalışma izinleri belirli bir işyeri veya işletme üzerinden verilebilmektedir. Yabancılara istedikleri herhangi bir işyerinde çalışabilmesine imkân veren bir izin sistemi mevcut değildir. Çalışma izin başvurularının yabancı şahsı çalıştırmak isteyen işveren tarafından yapılması zorunludur.

ıslam
ıslam
Reply to  Islombek
5 ay önce

merhaba 2 aydır yabancılar nasıl host olabılır dıye arıyorum sonucbulamadım sızde aynı durumdasınız sanırım

Yasemin
Yasemin
2 yıl önce

Merhabalar
Ben Iraklıyım Turizm ve otel işletmeciliği bölümünden mezunum
Kabin memur olmak için
Hangi firmalar yabancıları çalışma izniyle çalıştırır?

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
Reply to  Yasemin
2 yıl önce

Merhaba, havacılık sektöründe ki bütün firmalar yabancıları çalışma izni ile çalıştırmaktadır, iş bulmanız durumunda kolaylıkla çalışma izni sahibi olabilirsiniz.

7
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x