Yabancı Çalışma İzni 2017 sayfamızda ki tüm içerikler, Yabancıların Türkiye’de çalışmaları ile ilgili esasları düzenleyen 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğine göre düzenlenmiştir. Benzersiz ve güncel bilgiler içermektedir. ATA Kurumsal Danışmanlık benzersiz bir danışmanlık hizmet sağlayıcısıdır. Vekâlet dâhilinde tüm başvuruları müşterileri adına yapar ve sonuçlanıncaya kadar süreci yönetir.

 

Türkiye’de oturan yabancıların çalışması için ya da Türkiye’ye çalışmak için gelen yabancıların tabi olduğu bazı kanunlar vardır. 6735 sayılı Uluslararası İşgücü hakkında Kanun ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde, ülkemize gelen yabancıların çalışma izinleri düzenlenmiştir.

Kaç Çeşit Çalışma İzni Vardır ?

Ülkemizde 4 çeşit yabancı çalışma izni vardır. Bunlar;

Süreli çalışma izni: 13/8/2016 tarih ve 29800 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe giren 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa göre; yaptığı yabancılar çalışma izni başvurusundan olumlu cevap alan kişiler, işverenle yaptıkları sözleşmenin süresini geçmemek şartıyla, en fazla 1 yıl çalışma izni verilir. Bu sürenin bitiminde, aynı işyerinde olmak kaydıyla çalışma iznini uzatmak isteyen yabancılara, en fazla 2 yıl daha izin verilir. Üç ve üçten fazla yapılan başvurularda, en fazla 3 yıla kadar çalışma izni verilir.

Süresiz çalışma izni: Ülkemizde uzun bir süre oturma izni alan yabancılarla, en az 8 yıl süreyle süreli çalışma izni almış yabancılar, süresiz çalışma izni başvurusu yapmaya hak kazanmış olurlar. Süresiz çalışma izni almış yabancılar, kanunlarda yapılan bazı özel düzenlemeler hariç olmak kaydıyla, Türk vatandaşlarına sağlanan haklardan faydalanabilirler. Ancak askerlik, kamu kurumlarında çalışma, seçme ve seçilme gibi haklardan yararlanamazlar.

Bağımsız çalışma izni : Süreli olarak düzenlenen bağımsız çalışma izninden her yabancı faydalanamaz. Bu izin;

• Eğitim seviyesi • Mesleki tecrübesi
• Bilim ve teknolojiye yapacağı katkı
• Türkiye’de yaptığı yatırımın ülke ekonomisine katkısı
• Yabancı bir şirketin ortağı ise, ülkemize koyacağı sermaye

gibi etkenler göz önüne alınarak, bakanlıkça değerlendirilir.
• Turkuaz Kart

Turkuaz Kart, ülkemize ekonomi, bilim, teknoloji, sanayi alanında katkı sağlayan, yatırım yapıp istihdam sağlayan ya da sağlayacağı değerlendirilen yabancılara verilen bir karttır. Bu karta sahip olanlar, süresiz çalışma izni alan yabancılara sağlanan tüm haklardan faydalanırlar. Bu karta sahip olanların eş ve çocuklarına da, süresiz oturma izni yerine geçen bir belge verilir.

İlk 3 yıl, geçiş süreci olarak tanımlanır. Bu süre zarfında, kendilerinden beklenen katkıyı gerçekleştiremeyen yabancıların Turkuaz Kartı iptal edilir. Eğer bu 3 yılın dolmasına 6 ay ya da daha az bir süre kala, Turkuaz Kartını süresiz yapmak için başvuru yapılırsa ve gereken şartlar sağlanıyorsa, Süresiz Turkuaz Kart verilir. Ancak bu 3 yıllık süre dolduktan sonra yapılan başvurular kabul edilmez ve sahip oldukları kart geçersiz olur.

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ülkemizde çalışmak isteyen yabancıların, yabancı çalışma izni kapsamında bazı belgeleri ibraz etmesi ve bazı aşamalardan geçmesi gerekir. Bunlar;

Yabancılar çalışma izni başvurusu, yabancıların oturma izni aldığı yada uyruğunda bulunduğu Türk Konsolosluklarına müracaatı ile yapılır. Başvuru aşamasında;

• İş sözleşmesi
• Davet mektubu
• Çalışma izni için başvuru dilekçesi
• Yabancı personel başvuru formu
• Pasaport sureti
• Yeminli mütercim tercüman yada resmi kurumlarca Türkçe’ye çevrilmiş diploma yada geçici mezuniyet belgesi sureti ( Ev hizmetleri için yapılan başvurularda, son bitirilen okul diploması )
• Ülkemizden, yabancı personeli işe alacak olan kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuru yapma yetkisi olan kişinin noter onaylı vekâletnamesi veya kullanıcı sıfatındaki kişinin, başvuruyu yapan kurum ve kuruluşta çalıştığını gösterir belge
• Yabancı personeli istihdam edecek olan kurum ya da kuruluşun, en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
• Son yıla ait, vergi dairesi ya da yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış bilanço ve kar/zarar tablosu
ibraz edilmesi zorunludur.

Aynı zamanda Türkiye’den yabancı personeli istihdam edecek olan kurum yada kuruluş, elektronik başvuru esnasında gerekli belgeleri taratarak, kendisine tanınan süre içerisinde, internet ortamında göndermesi gerekir. Başvurunun tamamlanmasının ardından istenilen belgeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına elden ya da posta yoluyla teslim etmesi gerekir.

Ülkemizde yaşayan yabancıların çalışma izni başvurusu yapabilmesi için, en az 6 ay süreli oturma izni bulunması gerekmektedir. Bu durumda olan yabancıların başvurularını, internet üzerinden online olarak yapmaları gerekir. Başvuruyu takip eden 6 iş günü içerisinde, başvuru formu ve başvuru dilekçesinin Çalışma ve Güvenlik Bakanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

Yabancı Çalışma İzni Başvurusunun Kabul Edilmesi İçin Neler Gerekir ?

Yukarıda sayılan maddeler yerine getirilse de, yapılan başvuruların olumlu değerlendirilebilmesi için, hem işverenin hem de yabancı personelin karşılaması gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Bunlar;

• İşverenin, işyerinde en az 5 Türk vatandaşı çalıştırıyor olması gerekir. Eğer birden fazla yabancı personel işe alınacaksa, her yabancı personel için 5 Türk personel çalıştırılıyor olması gerekir.
• Yabancı personel çalıştıracak işyerinin, en az 100 bin TL sermayesinin bulunması gerekir. Eğer bu gereksinim sağlanmıyorsa, işyerinin brüt satışlarına bakılır. Bu satışların 800 bin TL olması ya da yurt dışına yaptığı satış tutarının minimum 250 bin $ olması gerekir.
• Eğer çalışma izni isteyen bir şirket ortağıysa, en az 40 bin TL sermayesi olması gerekir.
• Yabancıya verilen ücretin, mesleki yeterliliğine uygun olması gerekir.
Buna göre;

• Üst düzey yöneticiler için asgari ücretin 6,5 katı,
• Birim veya şube müdürleri ile, mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı,
• Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde istihdam edilecekler, öğretmenler, psikologlar, fizyoterapistler, müzisyenler ve sahne sanatçıları için asgari ücretin 3 katı,
• Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için en az asgari ücret, yukarıda sayılanlar dışındaki diğer mesleklerde ( Satış elemanı, pazarlama-ihracat görevlisi gibi görevler ) çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı olması gerekmektedir.
• Turizm-Animasyon ve organizasyon firmalarında, akrobat ve benzeri görevlerde çalışacak yabancılar ile masör, masöz ve SPA terapisti gibi işlerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 2 katı.

Şartsız Olarak Çalışma İzni Alabilecek Yabancılar

Aşağıdaki şartları taşıyan yabancılar, bu şartları taşıdıklarına dair Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi makamlarından aldıkları belgeleri ibraz ettikleri takdirde, kendilerine koşulsuz olarak çalışma izni verilir.

• Anne, baba veya çocuğu Türk vatandaşı olan yabancılar,
• En az üç yıl süreyle, bir Türk vatandaşı ile evli olan yabancılar,
• Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan yabancılar,
• Türk ve akraba toplulukları uygulamaları çerçevesinde, oturma izni verilmiş olan yabancılar,
• İnsani mülahazalar çerçevesinde, oturma izni verilmiş olan yabancılar,
• İnsan kaçakçılığından mağdur duruma düştüğü için, oturma izni verilmiş olan yabancılar,
• Vatansız ( haymatlos ) statüsünde, oturma izni verilmiş olan yabancılar.

Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’nün Görevi Nedir?

28/7/2016 tarihinde kabul edilen 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’nun, 13/8/2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle kurulmuş olan Uluslar Arası İşgücü Genel Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyete başlamıştır. Yabancılara verilen çalışma izinlerini belirlemek, denetlemek ve onay vermek üzere kurulmuştur.

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu Kabul Edilmeyen Yabancılar Nereye İtiraz Edebilir ?

Çalışma izni başvurusu yada çalışma iznini uzatmak için yaptıkları başvuru reddedilen yabancılar, reddedilme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, internet üzerinden online olarak itiraz edebilirler. Yapılan bu itirazda, itirazın kabul edilmesi ile ilgili olarak detaylı açıklamaların yapıldığı dilekçe ve gerekli diğer belgelerin taratılarak sisteme yüklenmesi gerekir. İtirazın tekrar reddedilmesi durumunda, mahkeme yoluna başvurulabilir.

Kaçak Olarak Çalıştığı Tespit Edilen Yabancılara ve İşverenlere Hangi İşlemler Uygulanır?

Çalışma izni bulunmayan yabancıları çalıştırdığı tespit edilen işverenler ve çalıştırdığı yabancılara idari para cezası uygulanır. Ayrıca işveren; çalıştırdığı yabancının, evli ise eşinin, varsa çocuklarının ülkemizden çıkana kadar konaklama ve sağlık masraflarını, bu yabancının ve ailesinin, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları karşılamak zorundadır. Yabancı çalışma izni bulunmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar, sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığına teslim edilir. Oradan da Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne teslim edilir ve gerekli işlemler yapılır.

Çalışma İzni Alan Yabancılar Hangi Mesleklerde Çalışamaz?

Türkiye’de çalışma izni alan yabancıların çalışamayacağı bazı meslekler vardır.

Bunlar;

• Avukatlık
• Noterlik
• Dişçilik
• Hasta Bakıcılık
• Veterinerlik
• Gümrük Müşavirliği
• Turist Rehberliği
• Eczacılık
• Özel Sağlık Kuruluşlarında Müdürlük
• Güvenlik Görevlisi
• Kara sularımızda balıkçılık, kaptanlık, tayfalık vb.

Meslekleri yapamazlar.

Türkiye’ye Turist Olarak Gelen Yabancılar Çalışma İzni Başvurusu Yapabilir mi?

Turistik vize alarak ülkemize gelen yabancılar, çalışma izni için ülkemizden başvuru yapamazlar. Bu durumda olan yabancılar, kendi ülkelerinden Türk Konsolosluklarına, gerekli evraklar ile başvuru yapabilirler.

Suriyeli Çalıştırmak İçin Hangi Belgeler Gereklidir ?

Bilindiği gibi, geçtiğimiz yıllarda Suriye’de başlayan iç karışıklıktan dolayı ülkemize yüzbinlerce Suriyeli gelmişti. Ülkemize gelen Suriyelilerden istihdam etmek isteyen işverenler, Çalışma ve Güvenlik Bakanlığına başvuru yapabilirler. Bunun için istihdam edilmek istenen Suriyeli vatandaşın, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden aldığı, en az 6 aylık olan oturma izninin henüz bitmemesi gerekmektedir.

Son Konular
Ev hizmetlerinde çalışacak yabancılara çalışma izni nasıl alınır? Yeni kanun ile evinde yabancı personel çalıştırmak isteyen kişiler için başlıca üç kıstas bulunmaktadır. 1- Evinde 15 (ONBEŞ) yaşından küçük çocuğu bulunanlar çocuk bakıcısı olarak çalıştırma şartıyla izin alabilir. 2- Evinde veya birinci derece akrabası olması şartıyla başka bir evde 65 (ALTMIŞBEŞ) yaşından büyük birisinin genel bakımını yapması şartıyla izin alabilir...
Yabancı doktor çalışma izni sayfamız yeni 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa güncellenmiştir. 6735 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğine göre güncellenmeye devam edecektir. 2017 YABANCI UYRUKLU DOKTORLARA ÇALIŞMA İZNİ NASIL ALINIR? Özel Sağlık Kuruluşlarının yabancı uyruklu doktor çalıştırması için öncelikli olarak Sağlık Bakanlığından ön izin belgesi alması gerekmektedir. Önceki dönemlerde yabancılara yasak olan meslekler dahilinde ...
Türkiye’de havacılık sektörü giderek gelişmektedir. Havayolu yolcu sayısı, havayolu işletme sayısı ve uçak sayısı her yıl artmaktadır. 2002 yılında 25 milyondan fazla yolcu taşınırken 2010 yılında %75 artarak 100 milyondan fazla yolcu taşınır olmuştur. Taşınan yolcuların yarısına yakınını iç ve dış hatlar yolcuları oluşturmakladır. Benzer şekilde 2002 yılında toplam 148 hava taşıtı işletmesi varken bu sayı 2011’de 170’e çıkmış ve uçak...
Yabancı uyruklu mühendislere çalışma izni alma sürecindeyseniz -  ATA Kurumsal Danışmanlık size benzersiz bir hizmet sunabilir, Yabancı mühendis ve mimarların çalışma izni süreci, diğer yabancılara alınan çalışma izni sürecinden çok daha detaylıdır, bu süreç aylarca sürebilir, ATA Kurumsal danışmanlık sizleri nokta atışı yönlendirir, vekaletiniz dahilinde yapılabilen bütün başvuruları uzman personelleri ile yapar, Türkiye'nin dev projelerinde, şirketle...
Yabancı Öğretmen çalıştırma şartları (2017) Yeni kanuna göre güncellenmiştir.    Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel eğitim kurumlarında görev yapacak yabancı öğretmen için Yüksek Öğrenim Kurumundan alınan denklik belgesi ve ön izin belgesi (mesleki yeterlilik belgesi) zorunludur. Yabancı öğretmen istihdam edecek kurumlar için de "Kurum açma ve öğretime başlama izni" ve "Ruhsatname" gereklidir İngiliz vatandaşlarının İngilizce öğretmen...
15.01.2016 Tarihi itibari ve bakanlar kurulu kararı ile Geçici Koruma Statüsündeki Yabancılar için artık çalışma izni alınabilecek. AFAD Kart sahibi yabancılar ve İl emniyet müdürlüğü veya valilik tarafından verilmiş geçici koruma kartı sahibi yabancıları kapsayan bu düzenlemede sadece Tarım ve Hayvancılıkta çalışacak kişiler için valilik tarafından çalışma izni verilmekte, diğer tüm alanlarda çalışacak yabancılar için yine Çalışma ve Sosyal G...
    1981 yılında çıkartılan 2527 sayılı Kanun Türkiye'de ikamet eden Türk soylu yabancıların ihtiyaç duyulan meslek ve sanatları serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Teşkilatı hariç olmak üzere, özel kuruluş veya İşyerlerinde bu meslek ve sanat dallarında çalıştırılabilmelerine olanak sağla­maktadır. 4817 sayılı Kanun çıktıktan sonra 2527 sayılı Kanunda Türk soylu yabancılara çalışma izni verme yetkisinin...
Yeni, 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ile beraber, yabancı futbolcular, yabancı antrenörler, diğer sporcu ve malzemeciler  için çalışma izni zorunluluğu getirildi. 4817 sayılı eski Yabancıları Koruma Kanununa göre bu kişiler çalışma izninden muaf tutuluyorlardı. Yeni kanuna göre, Türkiye’de faaliyet gösteren kulüplerde spor yapacak yabancılara çalışma izni alınması gerekiyor. Antrenörler, yardımcı antrenörler, malzemeciler de bu kapsamda değerl...
İstisnai çalışma izni kimlere verilir? Yabancı çalışma izni kriterlerinden bir veya bir kaçını yerine getiremeyen iş verenler için bakanlık olur u ile bir takım istisnalar uygulanmaktadır. Bu istisna uygulamasında Türkiye Cumhuriyetinin Menfaatlerine göre karar verilir. Hangi durumlarda istisna uygulanır? Yabancı navigasyon firmalarının Türkiye'de çalışacak personelleri için Türkiye Cumhuriyeti Devletinin dahil olduğu projeler de çalışacak perso...
Gürcü İşçi Çalıştırma Gürcistan uyruklu yabancılar genellikle ülkemizde ev hizmetlerinde yaşlı ve çocuk bakımlarında çalışmaktadırlar.  Çok ağır ve yatalak erkek hastaların bakımları için Gürcü erkek yabancı çalıştırılabilir. (Hastanın durumu belirten rapor belirtilmesi şartı ile) ÖNEMLİ: Personellerinizin maaşlarınızı Türk Lirası üzerinden ödemeye çalışın. Bunu kabul eden yabancı personeller ile çalışın. Evinde Gürcü persone...

Bu sayfa hazırlanırken aşağıdaki siteler kaynak olarak alınmıştır.as