Çalışma İzni Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Yabancı çalışma izni için gerekli evraklar yabancı personelin çalışacağı  şirketin sektörüne göre farklılıklar göstermektedir, fakat ev hizmetleri de dahil olmak üzere tüm çalışma izni başvuruları ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ ve Elektronik imza ile yapılmaktır, elektronik imza ve KEP adresi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yabancı çalışma izni için gerekli evraklar

İlk başvuru için işveren tarafından gönderilecek belgeler

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına (elektronik başvuru sırasında taranarak çevrimiçi gönderilen; Bakanlığa doğrudan müracaatta basılan) gönderilen bir çalışma izni başvuru formu, Çalışma İzni Başvuru Formu
 • Geçen yıl vergi makamları tarafından onaylanmış (elektronik başvuru sırasında taranan ve çevrimiçi gönderilen) bir bilanço ve bir kar / zarar tablosu,  Faaliyet Belgesi
 • Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren (elektronik başvuru sırasında taranan ve çevrimiçi gönderilen) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,  Resmi Gazete
 • Çevrimiçi başvuru yaparken, yetkili kişi için noter tasdikli bir vekaletname ve başvuranın şirketle olan iş sözleşmesi  Vekaletname
 • Mühendislik, inşaat, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri alanlarında yabancı uzman istihdam etmek isteyen kurumlar için aynı pozisyonda çalışan Türk vatandaşlarının ücretleri ve yabancı uzman ile işveren arasındaki sözleşme

 

İlk kez başvuran yabancı kişiler tarafından gönderilecek belgeler

Yukarıdaki belgelere ek olarak, belirli alanlarda uzman olarak çalışma izni başvurusunda bulunan yabancılar aşağıdaki belgeleri sunmalıdır:

 • 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7 / p maddeleri uyarınca (elektronik başvuru esnasında taranarak çevrimiçi gönderilen) Yurtdışında Edinilen Derecelerin Eşdeğerliği Yönetmeliği uyarınca, yüksek öğrenimlerini Türkiye dışında gerçekleştiren adaylar için Denklik belgesi
 • Bakanlık için gerekli görülürse, mezuniyet derecesinin veya geçici belgenin tercüme edilmiş ve noter tasdikli bir örneği; Pilotlar için, orijin ülkelerinden alınan pilot lisansı (taranmış ve elektronik başvuru sırasında çevrimiçi gönderildi; ayrıca başvuru dosyası için basılacak)
 • Sertifikalı Turizm İşletmeleri için iş sözleşmesinin Türkçe ve başvuranın ana dilindeki kopyaları, Tavsiye Kararnamesi Türkçe’ye tercüme edilmiştir (elektronik başvuru sırasında taranır ve çevrimiçi gönderilir, doğrudan başvuru için basılır)
 • Yabancılar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yetki alanına giren eğitim hizmetlerinde istihdam edilebilmek için, aynı Bakanlıktan alınan Yeterlilik Sertifikası. (Elektronik başvuru sırasında taranır ve çevrimiçi gönderilir)
 • Münferit vizelerin işlenmesi ve yabancıların yasal olarak ikamet ettirilmesi ve istihdam edilmesi için çalışma yetkisi. İzinlerin geçerlilik süresi ve yerleşim veya uzatma maliyeti (mümkünse).

Kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapılan başvurular, bütün belgelerin eksiksiz ve eksiksiz olması koşuluyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca genellikle 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Başvurunun Türkiye dışında yapılması halinde, çalışma izni başvurusu sonucu, ilgili Türk misyonunu bilgilendirmek amacıyla Dışişleri Bakanlığı’na gönderilir. Önemli derecede önemli yatırımlar olarak kabul edilen doğrudan yabancı yatırımlarda “anahtar personel” için çalışma izni başvuruları, tüm belgelerin eksiksiz ve eksiksiz olması kaydıyla 15 gün içinde sonuçlandırılır.

Çalışma izni, ikili veya tek taraflı anlaşmalara aykırı herhangi bir madde bulunmaması koşuluyla, maksimum 1 yıllık bir süre için (iş sözleşmesinin süresi ve ekonomik koşullarına bağlı olarak) verilebilir. Çalışma izni, yabancı çalışanın aynı çalışma yerinde veya aynı girişim ve meslekte çalışmaya devam etmesi koşuluyla, 2 yıllık bir süre için uzatılabilir. 3 yıllık toplam çalışma süresinin sonunda çalışma izni 3 yıl uzatılabilir ve yabancı çalışan, istediği her çalışanın yanında çalışabilir.

Yabancı birey, Türkiye’de 8 yıllık yasal ve kesintisiz çalışma süresini tamamlamış olmak şartıyla, belirsiz bir süreli çalışma izni de alabilir.

1.YURTİÇİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER.

Yabancı personel için gereken belgeler;

*1 Ocak 2015 itibariyle, pasaport geçerliliği çalışma izni bitiş tarihinden 60 gün uzun olmayan kişilerin Türkiye’ye girişine izin verilmemektedir.

İşveren tarafından gerekli dökümanlar ;

Listenin üstünde yer alanların eksiksiz olduğu unutulmamalıdır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı değerlendirme sürecinde diğer gerekli belgeleri talep etme hakkına sahiptir. Destekleyen dökümanlar işverenin sektörüne veya işin doğasına göre değişiklik gösterebilmektedir.

2-YURTDIŞI BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER

Türkiye dış temsilciliklerinin takdir haklarına veya ikili anlaşmalara göre, diğer bazı destekleyici belgeler çalışma vizesi başvuru sürecinde istenebilmektedir.

İşverenden istenen belgeler ;

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adresli bir çalışma izni başvuru dilekçesi,  Başvuru Dilekçesi Örneği
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adresli bir çalışma izni formu,  Başvuru Formu Örneği
 • İş sözleşmesi (Yeminli tercüman tarafından çevrilmiş) , Belirli İş Sözleşmesi Örneği
 • Yabancının pasaport kopyası (Yeminli tercüman tarafından çevrilmiş),  Pasaport Örneği
 • Yabancının diploma kopyası (Yeminli tercüman tarafından çevrilmiş),  Diploma Örneği
 • Gerekirse, yabancının referans mektubu (Yeminli tercüman tarafından çevrilmiş)

Kaynaklar:

http://www.alo170.gov.tr

What are the required documents for work permit ?

For those who are not Turkish citizens and want to work in Turkey, the documents required during the application process vary according to the sector they want to work. Employers must provide appropriate documentations relevant to their business sector.

Documents to be sent by the employer for first application

 • Work permit application form sent to the Ministry of Labor and Social Security (sent online by screening during electronic application, printed in direct application to the Ministry)
 • Balance sheet and profit / loss statement approved by the tax authorities last year (scanned and sent online during electronic application)
 • The Turkish Trade Registry Gazette, which shows the latest capital and partnership structure (scanned and sent online during electronic application)
 • When applying online, a notarized power of attorney for the authorized person and the applicant’s employment contract with the company
 • The fees for Turkish citizens working in the same position for the institutions that want to employ foreign experts in the fields of engineering, construction, contracting and consultancy services and the contract between the foreign expert and employer.

Documents to be submitted by first time applying foreigners

In addition to the documents above, foreigners who have been granted expertise in specific areas must submit the following documents:

 • Equivalence Regulations Obtained Abroad, sent in accordance with Articles 3 and 7/p of the law no. 2547 (sent online by scanning during electronic application), for applicants who have completed their higher education outside Turkey,
 • If deemed necessary for the Ministry, a copy of the degree of graduation or transcript of the temporary document and certified by a notary; For pilots, a pilot license from the country of origin (scanned and submitted online during electronic application, to be printed for application file)
 • Copies of the labor contract in Turkish and the applicant’s mother tongue for Certified Tourism Companies have been translated into Recommendation Decree Turkish (scanned and sent online during electronic application, printed directly for submission)
 • In order to be employed in the education services that fall under the jurisdiction of the Ministry of National Education, proficiency certificates obtained from the same Ministry for foreigners. (Scanned and sent online during electronic application)
 • The authority to work individual visas and work for the legal residence and employment of foreigners. The validity period of the permits and the cost of settlement or extension (if possible).

Applications made in accordance with the laws and regulations shall be finalized within 30 days by the Ministry of Labor and Social Security provided that all documents are complete. If the application is made outside Turkey, the result of the application for work will be sent to the Ministry of Foreign Affairs to inform the relevant Turkish mission. Work permits for “key personnel” in direct foreign investments considered significant investments at significant times are concluded within 15 days, provided that all documents are complete.

The work permit may be granted for a maximum period of 1 year (depending on the duration of the employment contract and economic conditions), provided that there are no substances contrary to the bilateral or unilateral agreement. The work permit may be extended for a period of 2 years provided that the foreign employee continues to work in the same workplace or in the same enterprise and profession. At the end of the 3-year total study period, the work permit can be extended for 3 years and the foreign employee can work with any employee which he/she wants.

A foreign individual may also obtain an indefinite period of work permit, provided that he/she has completed the legal and uninterrupted working period of 8 years in Turkey.
1. DOCUMENTS REQUIRED FOR THE DOMESTIC APPLICATION

Documents required for foreign employee;

 • Business Contract (signed by foreign and employer)
 • Passport Copy (translated by sworn translator)
 • Diploma Copy (Translated by sworn translator)
 • If appropriate, reference letter (translated by sworn translator)
 • Copy of the current Residence Permit for at least 6 months
 • Original work permit (for work permit extension application)

* As of 1 January 2015, passport validity is not allowed for entry to Turkey that is not longer than 60 days from the end date of the work permit.

Documents required by the employer;

 • A work permit application petition addressed to the Ministry of Labor and Social Security,
 • A work permit form at the Ministry of Labor and Social Security,
 • Balance sheet and profit and loss statement of the previous year
 • Turkish Trade Registry Gazette containing the current capital of the organization and its affiliate structure
 • Operating certificate
 • Notarized warrant of the person authorized to use online application system
 • Document that the company is not owed an unpaid tax

It should not be forgotten that the list above is complete, the Ministry of Labor and Social Security has the right to request other necessary documents in the evaluation process. Supporting documents may vary depending on the employer’s industry or the nature of the business.
2-DOCUMENTS REQUIRED IN ABROAD APPLICATIONS

Documents to be provided by foreign employee;

 • Passport
 • Work permit application form
 • Business contract or official job offer
 • A photo

Depending on the discretion of Turkish diplomatic representatives or bilateral agreements, some other supporting documents may be requested during the application process.

Documents requested by the employer;

 • A work permit application petition addressed to the Ministry of Labor and Social Security,
 • A work permit form at the Ministry of Labor and Social Security,
 • Business contract (translated by sworn translator)
 • Copy of foreign passport (translated by sworn translator)
 • Diploma copy of foreigner (translated by sworn translator)
 • If necessary, foreign reference letter (translated by sworn translator)

الأوراق المطلوبة لطلب الحصول على اذن العمل 

بالنسبة للأجانب من غير المواطنين الأتراك الذين يرغبون في العمل في تركيا فان أذونات العمل والأوراق المطلوبة تختلف وفقا لنوع العمل . يجب على أصحاب العمل توفير الأوراق المناسبة ذات الصلة لنوع العمل.

الأوراق المطلوبة للحصول على اذن العمل

الأوراق التي يتم إرسالها من قبل صاحب العمل لطلب الأولي

* ارسال استمارة طلب اذن العمل الالكتروني ( نسخة ممسوحة ضوئيا وإرسالها عبر الانترنت الى موقع وزارة العمل والضمان الاجتماعي)

* بيان الميزانية العمومية والأرباح / الخسائر في العام الماضي ( نسخة ممسوحة ضوئيا وإرسالها عبر الانترنت من خلال موقع الالكتروني) والتي وافقت عليها السلطات الضريبية

*الجريدة​ الرسمية للسجل التجاري في تركيا (نسخة ممسوحة ضوئيا وإرسالها عبر الانترنت) . يبين هيكل رأس المال الشركة وبنية الشركة .

*وكالة موثقة للشخص المفوض بتقديم الطلب وعقد العمل مقدم الطلب مع الشركة عند تقديم على الانترنت .

*بالنسبة للكيانات القانونية التي تعمل على توظيف متخصصين أجانب في مجال الهندسة والمقاولات والخدمات الاستشارية ، فان لائحة الأجور تفيد بأن الموظفين الأتراك تم توظيفهم لنفس الوظيفة .

الأوراق المطلوبة من الأجنبي أثناء تقديم الطلب الأولي

بالإضافة إلى الأوراق المذكورة أعلاه ، الأجانب الذين يتقدمون لأذن العمل كخبراء في مجالات محددة يجب تقديم الأوراق التالية :

* شهادة معادلة التخرج التي يتم الحصول عليها وفقا للائحة معادلة الشهادات من مؤسسات التعليم العالي الأجنبية (نسخة ممسوحة ضوئيا وإرسالها عبر الانترنت) وفقا لقانون (2547) المادة 3 و 7 / ب .

*اذا اقتضت الضرورة للوزارة ، وثيقة الدرجات أو وثيقة مؤقتة مترجمة وموثقة ، على سبيل المثال للطيارين ، رخصة طيارة الصادرة من بلد الأصلي(نسخة ممسوحة ضوئيا وإرسالها عبر الانترنت وفضلا عن تقديم نسخة مطبوعة).

*أجانب ذوي شهادات سياحية نسخة من شهادة بلغة الأم واللغة التركية ومرسوم التوصية  مترجمة الى اللغة التركية (نسخة ممسوحة ضوئيا وإرسالها عبر الانترنت) وفضلا عن تقديم نسخة مطبوعة .

* شهادة الكفاءة من نفس الوزارة للأجانب من أجل العمل في الخدمات التعليمية التي تقع ضمن اختصاص وزارة التربية والتعليم (نسخة ممسوحة ضوئيا وإرسالها عبر الانترنت).

*المعالجة الفردية تأشيرات الأجانب المقيمين بشكل قانوني وغير مصرح لهم بالعمل ، التي ينبغي استخدامها . تكلفة تسوية أو تمديد فترة صلاحية تصاريح (إذا امكن).

اذا كانت الطلبات المقدمة وفقا للقانون وان جميع الأوراق كاملة ودقيقة فان وزارة العمل والضمان الاجتماعي يتم إعلان النتيجة عادة في غضون 30 يوما . واذا قدمت طلب خارج تركيا فان طلبات الحصول على أذونات العمل للأجانب لعمل كموظفين الريئسين . يتم إرسالها إلى وزارة الخارجية لإبلاغ السفارة التركية ذات الصلة اذا كان جميع الأوراق كاملة يتم إعلان نتيجة خلال 15 يوما .

يمكن إعطاء اذن عمل ، اتفاقات ثنائية أو أحادية مع عدم وجود أي احكام المنصوص عليها مدة أقصاها سنة واحدة (اعتمادا على مدة عقد العمل والأوضاع الاقتصادية).

يمكن تجديد اذن العمل في نفس مكان العمل أو المهنة شريطة نفس العمل واستمرارية لمدة سنتين . ويمكن تمديد اذن العمل أو المهنة لمدة 3 سنوات من إجمالي وقت العمل 3 سنوات ويمكن للعامل الأجنبي العمل في أي عمل يريده .

الأجانب يمكن أن يأخذوا اذن العمل غير محددة المدة شريطة أن يكون قد أكملوا 8 سنوات من العمل القانوني ودون انقطاع من  تركيا .

1- الأوراق المطلوبة لتقديم المحلي (من داخل تركيا ) الأوراق المطلوبة للعاملين الأجانب

* عقد العمل (موقّع عليها الأجنبي وصاحب العمل)

* نسخة من جواز السفر (مترجمة من قبل مترجم معتمد)

*نسخة من شهادة (مترجمة من قبل مترجم معتمد)

* خطابات مرجعية مناسبة (مترجمة من قبل مترجم معتمد)

*نسخة من إذن الإقامة صالحة على أقل 6 أشهر

* اعتبارا من 1 يناير 2015 لا تسمح للأجانب للدخول الى تركيا اذا كان لديهم 60 يوما من تاريخ انتهاء صلاحية جواز السفر .

الأوراق اللازمة من قبل صاحب العمل

*عريضة طلب اذن عمل معنونة الى وزارة العمل والضمان الاجتماعي

* استمارة اذن عمل معنونة الى وزارة العمل والضمان الاجتماعي

*الميزانية العمومية والأرباح والخسائر للسنة السابقة .

*جريدة السجل التجاري التركي يحتوي على رأس المال والهيكل الحالي للشركة

*وثيقة نشاطات الشركة

*توكيل موثق للشخص المخول له لتقديم الطلبات عبر الانترنت

* وثيقة تبين أنه ليس هناك ديون مستحقة للشركة .

قد تختلف الأوراق المطلوبة وفقا لطبيعة صاحب العمل ، أن الوزارة العمل والضمان الاجتماعي لديها الحق في طلب اوراق        ضرورية اخرى اضافة الى الأوراق المعلنة اعلاه

الأوراق المطلوبة لتقديم الطلب خارج تركيا

الأوراق الواجب تقديمها من قبل الموظفين الأجانب:

*جواز السفر

*استمارة طلب اذن العمل

*عقد العمل أو عرض عمل رسمي

*صورة شخصية واحدة

يمكن طلب بعض الأوراق الداعمة الأخرى أثناء عملية طلب التأشيرة العمل وفقا للقانون أو الاتفاقيات الثنائية اذا كان الممثل العامل الأجنبي في تركيا

الأوراق المطلوبة من قبل صاحب العمل

* عريضة طلب اذن العمل معنونة الى وزارة العمل والضمان الاجتماعي

*استمارة اذن عمل معنونة الى وزارة العمل والضمان الاجتماعي

*عقد العمل (مترجمة من قبل مترجم معتمد)

*نسخة من جواز السفر الأجنبي (مترجمة من قبل مترجم معتمد)

*نسخة من شهادة الأجنبي (مترجمة من قبل مترجم معتمد)

*خطاب المرجعية الخارجية (مترجمة من قبل مترجم معتمد) اذا لزم الامر

Quels sont les documents requis pour le permis de travail?

Pour ceux qui ne sont pas citoyens turcs et veulent travailler en Turquie, les documents requis pendant le processus de demande varient selon le secteur où ils souhaitent travailler. Les employeurs doivent aussi fournir des documentations appropriées concernant leur secteur d’activité.

Documents à être envoyer par l’employeur pour la première demande

 • Formulaire de demande de permis de travail envoyé au Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale (envoyé en ligne lors de la demande électronique, imprimé et signé puis remit directement auprès du Ministère)
 • Bilan et état des profits et pertes approuvés par les autorités fiscales de l’année précédente (scannés et envoyés en ligne lors de la demande électronique)
 • La Gazette des Registre Commercial Turque, qui présente la dernière structure de capital et de partenariat (scannée et envoyée en ligne lors de la demande électronique)
 • Pendant l’application en ligne, une lettre de procuration à la personne autorisée et le contrat de travail du demandeur avec l’entreprise
 • Les honoraires pour les citoyens turcs travaillant dans le même poste pour les institutions qui souhaitent employer des experts étrangers dans les domaines de l’ingénierie, de la construction, des contrats et des services de conseil et le contrat entre l’expert étranger et l’employeur.

Les documents à soumettre par les ètrangers faisant leurs premiére demande

En plus des documents ci-dessus, les étrangers ayant obtenu une expertise dans des domaines spécifiques doivent soumettre les documents suivants:

 • Règlements d’équivalence obtenus à l’étranger, envoyés conformément aux articles 3 et 7 / p de la loi no. 2547 (envoyé en ligne par scan lors d’une application électronique), pour les candidats qui ont terminé leurs études supérieures en dehors de la Turquie,
 • Si le ministère le juge nécessaire, une copie du diplôme ou de la transcription du document temporaire et certifié par un notaire; Pour les pilotes, une licence de pilote du pays d’origine (scannée et soumise en ligne pendant la demande électronique, doit être imprimée pour le dossier de candidature)
 • Des copies du contrat de travail en turc et dans la langue maternelle du demandeur pour les entreprises de tourisme certifiées ont été traduites en tant que Recommandation Décret Turc (scanné et envoyé en ligne lors d’une demande électronique, imprimé directement pour soumission)
 • Pour être employés dans les services éducatifs relevant de la compétence du ministère de l’Éducation nationale, des certificats de compétence obtenus auprès du même ministère pour les étrangers. (Scanné et envoyé en ligne lors d’une application électronique)
 • Le droit de pouvoir faire travailler des ètrangers ayant visas personel et de résidencer légalement et l’emploi des étrangers. La durée de validité des permis et le coût du règlement ou de l’extension (si possible).

Les demandes faites conformément aux lois et règlements seront finalisées dans un délai de 30 jours par le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale à condition que tous les documents soient complets. Si la demande est faite en dehors de la Turquie, le résultat de la demande de travail sera envoyé au Ministère des Affaires Etrangères pour informer la mission Turque concernée. Les permis de travail pour le «personnel clé» dans les investissements directs étrangers considèrent que des investissements significatifs à des moments importants sont conclus sous 15 jours, à condition que tous les documents soient complets.

Le permis de travail peut être accordé pour une durée maximale de 1 an (en fonction de la durée du contrat de travail et des conditions économiques), à condition qu’il n’y ait pas de substances contraires à l’accord bilatéral ou unilatéral. Le permis de travail peut être prolongé pour une période de 2 ans à condition que l’employé étranger continue de travailler dans le même lieu de travail ou dans la même entreprise et profession. À la fin de la période d’étude totale de 3 ans, le permis de travail peut être prolongé de 3 ans et l’employé étranger peut travailler avec l’employé qu’il souhaite.

 1. DOCUMENTS REQUIS POUR L’APPLICATION DOMESTIQUE

Documents requis pour un employé étranger;

 • Contrat commercial (signé par l’étranger et l’employeur)
 • Copie du Passeport (traduit par un traducteur assermenté)
 • Copie du diplôme (Traduit par un traducteur assermenté)
 • En cas échéant, lettre de référence (traduit par un traducteur assermenté)
 • Copie du Titre de Sèjours ayant uen validitées total d’au moins 6 mois
 • Permis de travail original (pour demande d’extension de permis de travail)

* À compter du 1er janvier 2015, les ètrangers dont la validité du passeport ne dépassant pas 60 jours à compter de la date de fin du permis de travail ne seront pas autorisée à entrer en Turquie.

Documents requis par l’employeur;

 • Une pétition de demande de permis de travail adressée au Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale,
 • Le formulaire de permis de travail du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale
 • Bilan et état des profits et pertes de l’année précédente
 • La Gazette des Registre Commercial Turque contenant la structure de capital et de partenariat actuel.
 • Certificat d’exploitation
 • Lettre de procuration notariée de la personne autorisée à utiliser le système de demande en ligne
 • Documenter que l’entreprise n’est pas redevable d’une taxe impayée

Il ne faut pas oublier que la liste ci-dessus est complète, le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale a le droit de demander d’autres documents nécessaires dans le processus d’évaluation. Les documents justificatifs peuvent varier en fonction de l’industrie de l’employeur ou de la nature de l’entreprise.

2-DOCUMENTS REQUIS DANS LES DEMANDES FAITE À L’ÉTRANGER

Documents à fournir par un employé étranger;

 • Copie du Passeport
 • Formulaire de demande de permis de travail
 • Contrat commercial ou offre d’emploi officielle
 • Une photo

Selon la discrétion des représentants diplomatiques Turcs ou des accords bilatéraux, d’autres pièces justificatives peuvent être demandées au cours du processus de demande.

Documents demandés par l’employeur;

 • Une pétition de demande de permis de travail adressée au Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale,
 • Un formulaire de permis de travail au Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale,
 • Contrat d’emploi (traduit par un traducteur assermenté)
 • Copie du passeport étranger (traduit par un traducteur assermenté)
 • Copie du diplôme de l’étrangère (traduit par un traducteur assermenté)
 •  Si nécessaire, une lettre de référence étrangère (traduit par un traducteur assermenté)
how can we help you?

Our team knows English, Arabic, Russian and Francais languages.

85 yorum

 • iroda

  Merhabalar , iyi çalışmalar dilerim
  Çalışmakta olduğum şirkette işveren 1 ay önce çalışma iznim için uzatma başvurusunda bulundu. Değerlendirme aşamasında daha sonra şirketin vergi borcu olmadığına dair yazının 30 gün içinde sisteme yüklenmesi gerektiği, aksi takdirde başvurunun olumsuz sonuçlandırılacağı işverene mail ortamında bildirildi.
  Danışmak istediğim, neden buna gerek görüldüğü, ek olarak ÇSGB ve vergi daireleri entegre mi çalışıyorlar? Yani, Çalışma Bakanlığı istediği takdirde vergi dairelerinden şirketlerin vergi borcu olup olmadığını öğrenebilir mi?
  Teşekkür ediyorum,
  Danışmanlık kapsamına giren bilgiler değil ise, yardımcı olabilirseniz çok sevinirim,

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, evet yabancılar için çalışma izni uzatılma başvurusunun onaylanması için şirketin vergi borcunun bulunmaması gerekmektedir, detaylı bilgi için buraya göz atabilirsiniz; https://www.atakurumsal.com/yabanci-calisma-izni-uzatma-sartlari/

   • iroda

    Yine hızlı dönüşünüz ve değerli bilgi paylaşımlarınız için çok teşekkür ediyorum Sayın Ata Kurumsal firması!
    Maalesef çalışmakta olduğum iş yerinin vergi borcu bulunmaktadır, ki bir süredir devam eden zorlu geçiş sürecinde ve piyasa şartlarında vergi borcu olmayan şirketin var olduğu pek söylenemez gibi..
    Peki, bu durumda 24.06.2019 bitiş tarihli çalışma iznim olumsuz sonuçlanacak ve 25.06.2019 tarihinden itibaren sgk çıkışım yapılarak işten ayrılmam mı gerekiyor?
    Çalışma izni başvurularında kriterlere bakılmaksızın değerlendirilen bazı şartlar olduğunu okumuştum sitenizde. Bunlardan, en az 3 yıldır türk vatandaşı ile aile birliği içinde yaşanmış olması şartı bana uyuyor. Başvuru sayfasında yabancı kimlik numaram girildiğinde aile ikamet izni bilgilerimin otomatik yükleniyor olmasından zaten biliniyor.
    Bu arada işverenin e-imza sertifika süresi sona erdi, yine de yenileme yaparak, iş yerinin vergi borcu olduğuna dair belgeyi sisteme yükleyerek denemeye değer mi ?
    Kusura bakmayın biraz uzun oldu
    Saygılarımla,

 • İBRAHİM HALİL

  Merhaba, perde ve mefruşat işletmesine 1 suriyeli işçi alacağız çalışma izni çıkarmak için suriyelinin oturma izni ve yabancı kimlik kartı durumu nasıl olmalıdır? süre sınırı vb nedir acaba? Teşekkürler..

 • Jemile

  Çocuk bakıcılığına Özbekistandan referans numarası almam için ne evraklar lazım lütfen yardımcı olur musunuz

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, sorularınız danışmanlık hizmetlerimiz kapsamına girdiği için maalesef cevap veremiyoruz, ofislerimiz de saati 100 dolar olmak şartı ile sorularınıza cevap alabilirsiniz.

 • Asem

  Merhaba,
  Şirket çalışma iznine başvuru yapmak istiyor. En az 6 aylık Geçerli İkamet İzni’nin kopyası gerekiyormuş. Nasıl anlayabilirim? Çünkü benim ikamet iznimin üresi 24.07.2018-24.07.2019 bir senelik. Yaklaşık dört ay sonra süresi bitiyor. Ben çalışma izni için başvurda bulunabilir miyim? Teşekkürler ve iyi çalışmalar dilerim

 • eliso

  ikamet izini kartla çalişma izini için baş vurduk ,ama iş veren şirketin bir evrak vergi borcu yioktur göndermemişler,sonradan tamamlandik.çalişma izni çikar mi bu durumda?

 • Bülent

  Yabancı çalışma izin için onay geldi SSK giriş yapacağız. Normal ssk lılar gibi bir gün önceden mi giriş yapacağız yoksa istediğimiz gün yapabilirmiyiz. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar

 • Tuncer

  merhabalar , yabancı uyruklu izin müracaatımız yaptık henüz cevap gelmedi 3 hafta oldu. Acaba ne kadar sürüyor.

 • ahmet

  Sureyeli bir işçi için ilk defa çalışma izni almak istiyorum. Bunun için gerekli belgeler nedir. Bu konu ile ilgili yardımcı olursanız çok memnun olur. iyi günler.

 • Sergey

  Merhaba ;

  çalışan olarak, çalışma izni için diploma zorunluluğu şartı var mı ?

  okul okumayanlar çalışma izni alamazlar mı ?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, yabancılara çalışma izni alabilmek için yapacağı işe göre en az lise diploması olması zorunludur, suriyeliler için bu durum geçerli değildir.

 • yusuf

  Merhaba
  Benimde şahsi şirket var
  Bağkurlum .. kisa dönem ikamet tezkerim var .. ilk kez çalışma izin başvurmak istiyorum
  Online yapmam gerekiyor yoksa mali meşvur yapması gereken bir şey?
  Gerekli Belgeler nedir ?
  Saygilarimla

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, çalışma izni başvuruları online olarak yapılmaktadır, ister siz isterseniz vekalet verdiğiniz bir Türk vatandaşı başvuruyu yapabilir.

 • Merhaba,

  Benim çalışma izinim bulunmaktadır ama iş değişikliği yapacağım oğrenci oturma iznim süresi bitmiştir çalışma izni ile devam edebilirisiniz dediler. Şimdi yeni iş yerim çalışma izne başvuracaktır oturma iznim yok herhangi bir sorun olur mu

 • muhammed

  Is yerimin transfer edilme konusunda yardimci olacagini sanmiyorum. Diger is yeri calisma iznimi cikarana kadar gecen sure icin oturma izni cikarirsam yine de ulkeme donup soylediginiz prosedurleri izlemek zorunda miyim? Tesekkurler.

  • Ata Kurumsal

   Hayır en az 6 aylık bir oturma izni alabilirseniz kendi ülkenize gitmeden yurt içinden başvuru yapılabilir.

   • cansun

    Çalışma izni başvurusunu yaptık onay ne zaman gelir red gelme ihtimali varmıdır.

    • Ata Kurumsal

     Merhaba, ortak yanılgı çalışma izni başvurusunun yapılmasıyla her şeyin hallolduğu yönünde olsa da bu sadece başvuru kısmıdır ve sistem hata yapmaya müsaade etmez, yabancının maaşını ve sözleşmesini doğru girdiyseniz, yapacağı görevi İŞKUR üzerinden ayarladıysanız ve Çalışma bakanlığı da uygun görürse 30 iş günü için sonuçlanacaktır.

     • cansun

      Tekrardan merhaba ben şu anda yüksek lisans lisans yapmaktayım ikamet tezkeremde 2020 yılına kadar mevcuttur ben bu ikamet ile çalışma iznine başvuru yapabiyormuyum çalışma bakanlığına sordum evet cevabını aldım aa googledan araştırınca öğrenci ikamet izniyle olmaz cevabını alıyorum. teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim

 • muhammed

  Merhaba su an calismakta oldugum is yerinden ayrilip baska bir is yerine gecis yapacagim. Fakat calistigim is yerinin bana cikarmis oldugu calima iznini iptal ettirip tekrar calisma izni yapilana kadar nasil bir yol izlemem gerekiyor. tesekkurler.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, eski işyeriniz çalışma izninizi iptal ettirecekse kendi ülkenize gitmeniz ve oradaki Türk büyükelçilikleri üzerinden tekrar çalışma izni başvurusunda bulunmanız gerekmektedir, fakat eski işvereniniz yeni işyerinize geçmenize izin verir çıkışınızı yapmazsa bu işleme gerek kalmaz, çalışma izni transferi detayları danışmanlık hizmetlerimiz kapsamına girdiği için bizden hizmet almanızı öneririz.

 • Sab

  Merhaba, Turk Soylu olmayi nasil tespit ediyorlar ? turk soyluluk belgesi nasil aliniyor ? ve ulkeye bagli mi ? mesele Iran turkleri ala bilirler mi ?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, sorunuzun cevabını kesin olarak bilmemekle beraber Osmanlı imparatorluğu zamanında diğer ülkelere yerleştirilmiş Türklerin aile bireylerine verildiğini tahmin ediyoruz.

 • Kate

  Merhaba. Yabancı personel için başka iş yerine geçiş nasıl oluyor? Yeni çalışma izni gelene kadar eski olan iptal edilmemesi mi gerekiyor?
  Teşekkür ederim

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, çalışma izninizi başka bir işveren yanına aldırmak için mevcut işvereninizin izin vermesi çalışma izninizi iptal etmemesi ve SGK nızı ödemesi gerekmektedir. Danışmanlık hizmetlerimizden faydalanmanızı öneririz.

 • oktay

  çalışma izin süresi en fazla kaç sene veriyorlar iyi çlaışmalar

 • iroda

  Merhabalar, bir konuda tekrar danışmak istiyorum. Çalışma iznim onaylandı. Sgk giriş bildirimini sisteme yüklenmesi gerekiyor mu veya ilgili kuruma elden gönderilerek bildirilmesi gerekiyor mu? Şimdiden teşekkür ediyorum. Saygılarımla,

 • Azize

  Merhaba. Yabancı uyruklu lisans ogrencileri calısma izni icin nereye muracaat etmeliler? Bir de belirli bir şirket olmasa bile calisma izni icin basvuru yapabiliyor muyuz?

 • muharrem

  iyi günler. Şirketimde afganlı bir eleman çalıştırmak istiyorum. afganistandan gelebilmesi için davetiye mi göndermem gerekiyor ve şirketimde çalışması için şirkette olması gereken zorunluluklar var mıdır??
  ilginiz için teşekkür ederim.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, şirketinizde yabancı çalıştırmak için ödenmiş sermayenizin 100 bin tl ve üzeri veya geçmiş dönem cirolarınızın 800 bin tl ve üzeri olması gerekmektedir, ayrıca en az 5 sigortalı Türk personelinizin olması gerekmektedir, bu şartları sağlıyorsanız yabancıya çalışma izni alabilirsiniz. Yabancının gelebilmesi için ilk önce Afganistan büyükelçiliğine sonra Çalışma Bakanlığına başvuru yapmanız gerekmektedir, ayrıca elektronik imza ve KEP adresinizin olması gerekiyor, bizden hizmet alarak çalışma izninizi kolaylıkla alabiliriz, ücretimiz 1500 TL + KDV dir. Harici başka bir masrafınız yoktur.

 • Fatmanur

  Merhaba eğitim sektöründe çalışan bir yabancının çalışma izin belgesinin kaybolması durumunda izlenen süreç hakkında bilgi alabilir miyim ? çalışma izin belgesinin yenilenmesi veya yeniden çıkartılması sürecinden farklı bir durum söz konusu mu ?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, çalışma izni kartı kaybolması sebebiyle yeniden kart talep etmeniz yeterlidir, talebinizin onaylanması durumunda kart ücreti ödemeniz olacaktır.

Bir cevap yazın