Çalışma İzni Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Yabancı çalışma izni için gerekli evraklar yabancı personelin çalışacağı  şirketin sektörüne göre farklılıklar göstermektedir, fakat ev hizmetleri de dahil olmak üzere tüm çalışma izni başvuruları ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ ve Elektronik imza ile yapılmaktır, elektronik imza ve KEP adresi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yabancı çalışma izni için gerekli evraklar

İlk başvuru için işveren tarafından gönderilecek belgeler

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına (elektronik başvuru sırasında taranarak çevrimiçi gönderilen; Bakanlığa doğrudan müracaatta basılan) gönderilen bir çalışma izni başvuru formu, Çalışma İzni Başvuru Formu
 • Geçen yıl vergi makamları tarafından onaylanmış (elektronik başvuru sırasında taranan ve çevrimiçi gönderilen) bir bilanço ve bir kar / zarar tablosu,  Faaliyet Belgesi
 • Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren (elektronik başvuru sırasında taranan ve çevrimiçi gönderilen) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,  Resmi Gazete
 • Çevrimiçi başvuru yaparken, yetkili kişi için noter tasdikli bir vekaletname ve başvuranın şirketle olan iş sözleşmesi  Vekaletname
 • Mühendislik, inşaat, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri alanlarında yabancı uzman istihdam etmek isteyen kurumlar için aynı pozisyonda çalışan Türk vatandaşlarının ücretleri ve yabancı uzman ile işveren arasındaki sözleşme

 

İlk kez başvuran yabancı kişiler tarafından gönderilecek belgeler

Yukarıdaki belgelere ek olarak, belirli alanlarda uzman olarak çalışma izni başvurusunda bulunan yabancılar aşağıdaki belgeleri sunmalıdır:

 • 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7 / p maddeleri uyarınca (elektronik başvuru esnasında taranarak çevrimiçi gönderilen) Yurtdışında Edinilen Derecelerin Eşdeğerliği Yönetmeliği uyarınca, yüksek öğrenimlerini Türkiye dışında gerçekleştiren adaylar için Denklik belgesi
 • Bakanlık için gerekli görülürse, mezuniyet derecesinin veya geçici belgenin tercüme edilmiş ve noter tasdikli bir örneği; Pilotlar için, orijin ülkelerinden alınan pilot lisansı (taranmış ve elektronik başvuru sırasında çevrimiçi gönderildi; ayrıca başvuru dosyası için basılacak)
 • Sertifikalı Turizm İşletmeleri için iş sözleşmesinin Türkçe ve başvuranın ana dilindeki kopyaları, Tavsiye Kararnamesi Türkçe’ye tercüme edilmiştir (elektronik başvuru sırasında taranır ve çevrimiçi gönderilir, doğrudan başvuru için basılır)
 • Yabancılar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yetki alanına giren eğitim hizmetlerinde istihdam edilebilmek için, aynı Bakanlıktan alınan Yeterlilik Sertifikası. (Elektronik başvuru sırasında taranır ve çevrimiçi gönderilir)
 • Münferit vizelerin işlenmesi ve yabancıların yasal olarak ikamet ettirilmesi ve istihdam edilmesi için çalışma yetkisi. İzinlerin geçerlilik süresi ve yerleşim veya uzatma maliyeti (mümkünse).

Kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapılan başvurular, bütün belgelerin eksiksiz ve eksiksiz olması koşuluyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca genellikle 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Başvurunun Türkiye dışında yapılması halinde, çalışma izni başvurusu sonucu, ilgili Türk misyonunu bilgilendirmek amacıyla Dışişleri Bakanlığı’na gönderilir. Önemli derecede önemli yatırımlar olarak kabul edilen doğrudan yabancı yatırımlarda “anahtar personel” için çalışma izni başvuruları, tüm belgelerin eksiksiz ve eksiksiz olması kaydıyla 15 gün içinde sonuçlandırılır.

Çalışma izni, ikili veya tek taraflı anlaşmalara aykırı herhangi bir madde bulunmaması koşuluyla, maksimum 1 yıllık bir süre için (iş sözleşmesinin süresi ve ekonomik koşullarına bağlı olarak) verilebilir. Çalışma izni, yabancı çalışanın aynı çalışma yerinde veya aynı girişim ve meslekte çalışmaya devam etmesi koşuluyla, 2 yıllık bir süre için uzatılabilir. 3 yıllık toplam çalışma süresinin sonunda çalışma izni 3 yıl uzatılabilir ve yabancı çalışan, istediği her çalışanın yanında çalışabilir.

Yabancı birey, Türkiye’de 8 yıllık yasal ve kesintisiz çalışma süresini tamamlamış olmak şartıyla, belirsiz bir süreli çalışma izni de alabilir.

1.YURTİÇİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER.

Yabancı personel için gereken belgeler;

*1 Ocak 2015 itibariyle, pasaport geçerliliği çalışma izni bitiş tarihinden 60 gün uzun olmayan kişilerin Türkiye’ye girişine izin verilmemektedir.

İşveren tarafından gerekli dökümanlar ;

Listenin üstünde yer alanların eksiksiz olduğu unutulmamalıdır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı değerlendirme sürecinde diğer gerekli belgeleri talep etme hakkına sahiptir. Destekleyen dökümanlar işverenin sektörüne veya işin doğasına göre değişiklik gösterebilmektedir.

2-YURTDIŞI BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER

Türkiye dış temsilciliklerinin takdir haklarına veya ikili anlaşmalara göre, diğer bazı destekleyici belgeler çalışma vizesi başvuru sürecinde istenebilmektedir.

İşverenden istenen belgeler ;

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adresli bir çalışma izni başvuru dilekçesi,  Başvuru Dilekçesi Örneği
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adresli bir çalışma izni formu,  Başvuru Formu Örneği
 • İş sözleşmesi (Yeminli tercüman tarafından çevrilmiş) , Belirli İş Sözleşmesi Örneği
 • Yabancının pasaport kopyası (Yeminli tercüman tarafından çevrilmiş),  Pasaport Örneği
 • Yabancının diploma kopyası (Yeminli tercüman tarafından çevrilmiş),  Diploma Örneği
 • Gerekirse, yabancının referans mektubu (Yeminli tercüman tarafından çevrilmiş)

Kaynaklar:

http://www.alo170.gov.tr

What are the required documents for work permit ?

For those who are not Turkish citizens and want to work in Turkey, the documents required during the application process vary according to the sector they want to work. Employers must provide appropriate documentations relevant to their business sector.

Documents to be sent by the employer for first application

 • Work permit application form sent to the Ministry of Labor and Social Security (sent online by screening during electronic application, printed in direct application to the Ministry)
 • Balance sheet and profit / loss statement approved by the tax authorities last year (scanned and sent online during electronic application)
 • The Turkish Trade Registry Gazette, which shows the latest capital and partnership structure (scanned and sent online during electronic application)
 • When applying online, a notarized power of attorney for the authorized person and the applicant’s employment contract with the company
 • The fees for Turkish citizens working in the same position for the institutions that want to employ foreign experts in the fields of engineering, construction, contracting and consultancy services and the contract between the foreign expert and employer.

Documents to be submitted by first time applying foreigners

In addition to the documents above, foreigners who have been granted expertise in specific areas must submit the following documents:

 • Equivalence Regulations Obtained Abroad, sent in accordance with Articles 3 and 7/p of the law no. 2547 (sent online by scanning during electronic application), for applicants who have completed their higher education outside Turkey,
 • If deemed necessary for the Ministry, a copy of the degree of graduation or transcript of the temporary document and certified by a notary; For pilots, a pilot license from the country of origin (scanned and submitted online during electronic application, to be printed for application file)
 • Copies of the labor contract in Turkish and the applicant’s mother tongue for Certified Tourism Companies have been translated into Recommendation Decree Turkish (scanned and sent online during electronic application, printed directly for submission)
 • In order to be employed in the education services that fall under the jurisdiction of the Ministry of National Education, proficiency certificates obtained from the same Ministry for foreigners. (Scanned and sent online during electronic application)
 • The authority to work individual visas and work for the legal residence and employment of foreigners. The validity period of the permits and the cost of settlement or extension (if possible).

Applications made in accordance with the laws and regulations shall be finalized within 30 days by the Ministry of Labor and Social Security provided that all documents are complete. If the application is made outside Turkey, the result of the application for work will be sent to the Ministry of Foreign Affairs to inform the relevant Turkish mission. Work permits for “key personnel” in direct foreign investments considered significant investments at significant times are concluded within 15 days, provided that all documents are complete.

The work permit may be granted for a maximum period of 1 year (depending on the duration of the employment contract and economic conditions), provided that there are no substances contrary to the bilateral or unilateral agreement. The work permit may be extended for a period of 2 years provided that the foreign employee continues to work in the same workplace or in the same enterprise and profession. At the end of the 3-year total study period, the work permit can be extended for 3 years and the foreign employee can work with any employee which he/she wants.

A foreign individual may also obtain an indefinite period of work permit, provided that he/she has completed the legal and uninterrupted working period of 8 years in Turkey.
1. DOCUMENTS REQUIRED FOR THE DOMESTIC APPLICATION

Documents required for foreign employee;

 • Business Contract (signed by foreign and employer)
 • Passport Copy (translated by sworn translator)
 • Diploma Copy (Translated by sworn translator)
 • If appropriate, reference letter (translated by sworn translator)
 • Copy of the current Residence Permit for at least 6 months
 • Original work permit (for work permit extension application)

* As of 1 January 2015, passport validity is not allowed for entry to Turkey that is not longer than 60 days from the end date of the work permit.

Documents required by the employer;

 • A work permit application petition addressed to the Ministry of Labor and Social Security,
 • A work permit form at the Ministry of Labor and Social Security,
 • Balance sheet and profit and loss statement of the previous year
 • Turkish Trade Registry Gazette containing the current capital of the organization and its affiliate structure
 • Operating certificate
 • Notarized warrant of the person authorized to use online application system
 • Document that the company is not owed an unpaid tax

It should not be forgotten that the list above is complete, the Ministry of Labor and Social Security has the right to request other necessary documents in the evaluation process. Supporting documents may vary depending on the employer’s industry or the nature of the business.
2-DOCUMENTS REQUIRED IN ABROAD APPLICATIONS

Documents to be provided by foreign employee;

 • Passport
 • Work permit application form
 • Business contract or official job offer
 • A photo

Depending on the discretion of Turkish diplomatic representatives or bilateral agreements, some other supporting documents may be requested during the application process.

Documents requested by the employer;

 • A work permit application petition addressed to the Ministry of Labor and Social Security,
 • A work permit form at the Ministry of Labor and Social Security,
 • Business contract (translated by sworn translator)
 • Copy of foreign passport (translated by sworn translator)
 • Diploma copy of foreigner (translated by sworn translator)
 • If necessary, foreign reference letter (translated by sworn translator)

الأوراق المطلوبة لطلب الحصول على اذن العمل 

بالنسبة للأجانب من غير المواطنين الأتراك الذين يرغبون في العمل في تركيا فان أذونات العمل والأوراق المطلوبة تختلف وفقا لنوع العمل . يجب على أصحاب العمل توفير الأوراق المناسبة ذات الصلة لنوع العمل.

الأوراق المطلوبة للحصول على اذن العمل

الأوراق التي يتم إرسالها من قبل صاحب العمل لطلب الأولي

* ارسال استمارة طلب اذن العمل الالكتروني ( نسخة ممسوحة ضوئيا وإرسالها عبر الانترنت الى موقع وزارة العمل والضمان الاجتماعي)

* بيان الميزانية العمومية والأرباح / الخسائر في العام الماضي ( نسخة ممسوحة ضوئيا وإرسالها عبر الانترنت من خلال موقع الالكتروني) والتي وافقت عليها السلطات الضريبية

*الجريدة​ الرسمية للسجل التجاري في تركيا (نسخة ممسوحة ضوئيا وإرسالها عبر الانترنت) . يبين هيكل رأس المال الشركة وبنية الشركة .

*وكالة موثقة للشخص المفوض بتقديم الطلب وعقد العمل مقدم الطلب مع الشركة عند تقديم على الانترنت .

*بالنسبة للكيانات القانونية التي تعمل على توظيف متخصصين أجانب في مجال الهندسة والمقاولات والخدمات الاستشارية ، فان لائحة الأجور تفيد بأن الموظفين الأتراك تم توظيفهم لنفس الوظيفة .

الأوراق المطلوبة من الأجنبي أثناء تقديم الطلب الأولي

بالإضافة إلى الأوراق المذكورة أعلاه ، الأجانب الذين يتقدمون لأذن العمل كخبراء في مجالات محددة يجب تقديم الأوراق التالية :

* شهادة معادلة التخرج التي يتم الحصول عليها وفقا للائحة معادلة الشهادات من مؤسسات التعليم العالي الأجنبية (نسخة ممسوحة ضوئيا وإرسالها عبر الانترنت) وفقا لقانون (2547) المادة 3 و 7 / ب .

*اذا اقتضت الضرورة للوزارة ، وثيقة الدرجات أو وثيقة مؤقتة مترجمة وموثقة ، على سبيل المثال للطيارين ، رخصة طيارة الصادرة من بلد الأصلي(نسخة ممسوحة ضوئيا وإرسالها عبر الانترنت وفضلا عن تقديم نسخة مطبوعة).

*أجانب ذوي شهادات سياحية نسخة من شهادة بلغة الأم واللغة التركية ومرسوم التوصية  مترجمة الى اللغة التركية (نسخة ممسوحة ضوئيا وإرسالها عبر الانترنت) وفضلا عن تقديم نسخة مطبوعة .

* شهادة الكفاءة من نفس الوزارة للأجانب من أجل العمل في الخدمات التعليمية التي تقع ضمن اختصاص وزارة التربية والتعليم (نسخة ممسوحة ضوئيا وإرسالها عبر الانترنت).

*المعالجة الفردية تأشيرات الأجانب المقيمين بشكل قانوني وغير مصرح لهم بالعمل ، التي ينبغي استخدامها . تكلفة تسوية أو تمديد فترة صلاحية تصاريح (إذا امكن).

اذا كانت الطلبات المقدمة وفقا للقانون وان جميع الأوراق كاملة ودقيقة فان وزارة العمل والضمان الاجتماعي يتم إعلان النتيجة عادة في غضون 30 يوما . واذا قدمت طلب خارج تركيا فان طلبات الحصول على أذونات العمل للأجانب لعمل كموظفين الريئسين . يتم إرسالها إلى وزارة الخارجية لإبلاغ السفارة التركية ذات الصلة اذا كان جميع الأوراق كاملة يتم إعلان نتيجة خلال 15 يوما .

يمكن إعطاء اذن عمل ، اتفاقات ثنائية أو أحادية مع عدم وجود أي احكام المنصوص عليها مدة أقصاها سنة واحدة (اعتمادا على مدة عقد العمل والأوضاع الاقتصادية).

يمكن تجديد اذن العمل في نفس مكان العمل أو المهنة شريطة نفس العمل واستمرارية لمدة سنتين . ويمكن تمديد اذن العمل أو المهنة لمدة 3 سنوات من إجمالي وقت العمل 3 سنوات ويمكن للعامل الأجنبي العمل في أي عمل يريده .

الأجانب يمكن أن يأخذوا اذن العمل غير محددة المدة شريطة أن يكون قد أكملوا 8 سنوات من العمل القانوني ودون انقطاع من  تركيا .

1- الأوراق المطلوبة لتقديم المحلي (من داخل تركيا ) الأوراق المطلوبة للعاملين الأجانب

* عقد العمل (موقّع عليها الأجنبي وصاحب العمل)

* نسخة من جواز السفر (مترجمة من قبل مترجم معتمد)

*نسخة من شهادة (مترجمة من قبل مترجم معتمد)

* خطابات مرجعية مناسبة (مترجمة من قبل مترجم معتمد)

*نسخة من إذن الإقامة صالحة على أقل 6 أشهر

* اعتبارا من 1 يناير 2015 لا تسمح للأجانب للدخول الى تركيا اذا كان لديهم 60 يوما من تاريخ انتهاء صلاحية جواز السفر .

الأوراق اللازمة من قبل صاحب العمل

*عريضة طلب اذن عمل معنونة الى وزارة العمل والضمان الاجتماعي

* استمارة اذن عمل معنونة الى وزارة العمل والضمان الاجتماعي

*الميزانية العمومية والأرباح والخسائر للسنة السابقة .

*جريدة السجل التجاري التركي يحتوي على رأس المال والهيكل الحالي للشركة

*وثيقة نشاطات الشركة

*توكيل موثق للشخص المخول له لتقديم الطلبات عبر الانترنت

* وثيقة تبين أنه ليس هناك ديون مستحقة للشركة .

قد تختلف الأوراق المطلوبة وفقا لطبيعة صاحب العمل ، أن الوزارة العمل والضمان الاجتماعي لديها الحق في طلب اوراق        ضرورية اخرى اضافة الى الأوراق المعلنة اعلاه

الأوراق المطلوبة لتقديم الطلب خارج تركيا

الأوراق الواجب تقديمها من قبل الموظفين الأجانب:

*جواز السفر

*استمارة طلب اذن العمل

*عقد العمل أو عرض عمل رسمي

*صورة شخصية واحدة

يمكن طلب بعض الأوراق الداعمة الأخرى أثناء عملية طلب التأشيرة العمل وفقا للقانون أو الاتفاقيات الثنائية اذا كان الممثل العامل الأجنبي في تركيا

الأوراق المطلوبة من قبل صاحب العمل

* عريضة طلب اذن العمل معنونة الى وزارة العمل والضمان الاجتماعي

*استمارة اذن عمل معنونة الى وزارة العمل والضمان الاجتماعي

*عقد العمل (مترجمة من قبل مترجم معتمد)

*نسخة من جواز السفر الأجنبي (مترجمة من قبل مترجم معتمد)

*نسخة من شهادة الأجنبي (مترجمة من قبل مترجم معتمد)

*خطاب المرجعية الخارجية (مترجمة من قبل مترجم معتمد) اذا لزم الامر

Quels sont les documents requis pour le permis de travail?

Pour ceux qui ne sont pas citoyens turcs et veulent travailler en Turquie, les documents requis pendant le processus de demande varient selon le secteur où ils souhaitent travailler. Les employeurs doivent aussi fournir des documentations appropriées concernant leur secteur d’activité.

Documents à être envoyer par l’employeur pour la première demande

 • Formulaire de demande de permis de travail envoyé au Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale (envoyé en ligne lors de la demande électronique, imprimé et signé puis remit directement auprès du Ministère)
 • Bilan et état des profits et pertes approuvés par les autorités fiscales de l’année précédente (scannés et envoyés en ligne lors de la demande électronique)
 • La Gazette des Registre Commercial Turque, qui présente la dernière structure de capital et de partenariat (scannée et envoyée en ligne lors de la demande électronique)
 • Pendant l’application en ligne, une lettre de procuration à la personne autorisée et le contrat de travail du demandeur avec l’entreprise
 • Les honoraires pour les citoyens turcs travaillant dans le même poste pour les institutions qui souhaitent employer des experts étrangers dans les domaines de l’ingénierie, de la construction, des contrats et des services de conseil et le contrat entre l’expert étranger et l’employeur.

Les documents à soumettre par les ètrangers faisant leurs premiére demande

En plus des documents ci-dessus, les étrangers ayant obtenu une expertise dans des domaines spécifiques doivent soumettre les documents suivants:

 • Règlements d’équivalence obtenus à l’étranger, envoyés conformément aux articles 3 et 7 / p de la loi no. 2547 (envoyé en ligne par scan lors d’une application électronique), pour les candidats qui ont terminé leurs études supérieures en dehors de la Turquie,
 • Si le ministère le juge nécessaire, une copie du diplôme ou de la transcription du document temporaire et certifié par un notaire; Pour les pilotes, une licence de pilote du pays d’origine (scannée et soumise en ligne pendant la demande électronique, doit être imprimée pour le dossier de candidature)
 • Des copies du contrat de travail en turc et dans la langue maternelle du demandeur pour les entreprises de tourisme certifiées ont été traduites en tant que Recommandation Décret Turc (scanné et envoyé en ligne lors d’une demande électronique, imprimé directement pour soumission)
 • Pour être employés dans les services éducatifs relevant de la compétence du ministère de l’Éducation nationale, des certificats de compétence obtenus auprès du même ministère pour les étrangers. (Scanné et envoyé en ligne lors d’une application électronique)
 • Le droit de pouvoir faire travailler des ètrangers ayant visas personel et de résidencer légalement et l’emploi des étrangers. La durée de validité des permis et le coût du règlement ou de l’extension (si possible).

Les demandes faites conformément aux lois et règlements seront finalisées dans un délai de 30 jours par le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale à condition que tous les documents soient complets. Si la demande est faite en dehors de la Turquie, le résultat de la demande de travail sera envoyé au Ministère des Affaires Etrangères pour informer la mission Turque concernée. Les permis de travail pour le «personnel clé» dans les investissements directs étrangers considèrent que des investissements significatifs à des moments importants sont conclus sous 15 jours, à condition que tous les documents soient complets.

Le permis de travail peut être accordé pour une durée maximale de 1 an (en fonction de la durée du contrat de travail et des conditions économiques), à condition qu’il n’y ait pas de substances contraires à l’accord bilatéral ou unilatéral. Le permis de travail peut être prolongé pour une période de 2 ans à condition que l’employé étranger continue de travailler dans le même lieu de travail ou dans la même entreprise et profession. À la fin de la période d’étude totale de 3 ans, le permis de travail peut être prolongé de 3 ans et l’employé étranger peut travailler avec l’employé qu’il souhaite.

 1. DOCUMENTS REQUIS POUR L’APPLICATION DOMESTIQUE

Documents requis pour un employé étranger;

 • Contrat commercial (signé par l’étranger et l’employeur)
 • Copie du Passeport (traduit par un traducteur assermenté)
 • Copie du diplôme (Traduit par un traducteur assermenté)
 • En cas échéant, lettre de référence (traduit par un traducteur assermenté)
 • Copie du Titre de Sèjours ayant uen validitées total d’au moins 6 mois
 • Permis de travail original (pour demande d’extension de permis de travail)

* À compter du 1er janvier 2015, les ètrangers dont la validité du passeport ne dépassant pas 60 jours à compter de la date de fin du permis de travail ne seront pas autorisée à entrer en Turquie.

Documents requis par l’employeur;

 • Une pétition de demande de permis de travail adressée au Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale,
 • Le formulaire de permis de travail du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale
 • Bilan et état des profits et pertes de l’année précédente
 • La Gazette des Registre Commercial Turque contenant la structure de capital et de partenariat actuel.
 • Certificat d’exploitation
 • Lettre de procuration notariée de la personne autorisée à utiliser le système de demande en ligne
 • Documenter que l’entreprise n’est pas redevable d’une taxe impayée

Il ne faut pas oublier que la liste ci-dessus est complète, le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale a le droit de demander d’autres documents nécessaires dans le processus d’évaluation. Les documents justificatifs peuvent varier en fonction de l’industrie de l’employeur ou de la nature de l’entreprise.

2-DOCUMENTS REQUIS DANS LES DEMANDES FAITE À L’ÉTRANGER

Documents à fournir par un employé étranger;

 • Copie du Passeport
 • Formulaire de demande de permis de travail
 • Contrat commercial ou offre d’emploi officielle
 • Une photo

Selon la discrétion des représentants diplomatiques Turcs ou des accords bilatéraux, d’autres pièces justificatives peuvent être demandées au cours du processus de demande.

Documents demandés par l’employeur;

 • Une pétition de demande de permis de travail adressée au Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale,
 • Un formulaire de permis de travail au Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale,
 • Contrat d’emploi (traduit par un traducteur assermenté)
 • Copie du passeport étranger (traduit par un traducteur assermenté)
 • Copie du diplôme de l’étrangère (traduit par un traducteur assermenté)
 •  Si nécessaire, une lettre de référence étrangère (traduit par un traducteur assermenté)
how can we help you?

Our team knows English, Arabic, Russian and Francais languages.

106 yorum

 • Avatar

  merhaba ben Türkiye de okuyan Azerbaycan vatandaşıyım 4 yıldır Türkiyedeyim okulu bitirdikten sonra burada kalıp çalışmak istiyorum
  çalışma izni almak için nereden başlamam lazım bana aşamalarını söyler misiniz

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, Türkiye’de Yabancılara çalışma izinleri belirli bir işyeri veya işletme üzerinden verilebilmektedir. Yabancılara istedikleri herhangi bir işyerinde çalışabilmesine imkân veren bir izin sistemi mevcut değildir. Çalışma izin başvurularının yabancı şahsı çalıştırmak isteyen işveren tarafından yapılması zorunludur. Çalışma izni almanız ilk önce iş bulmanız gerekmektedir.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 • Avatar
  Elbrus Gaziyev

  Merhaba
  Stajyerler için çalışma izini almak zorunlu mu? Banka ve ya sigorta firmalarında. Yabancı uyrukluyum

 • Avatar
  İnci

  Çalışma izni Danışmanlık hizmetiniz ne kadar?

 • Avatar
  burak

  MERHABA
  Başvuru yaparken bonservis ve sertifika istiyor bununla ilgli belge yok ise ne yapabiliriz ?

 • Avatar
  SEMRA ELMALI

  Yabancı personeli şubelerimizden birine almak istiyorsak,iş sözleşmesine şube adresi mi yoksa merkez adresi mi yazılmalı? Ayrıca daha sonra gerekirse diğer şubelere nakil yapmamızda yasal bir sakınca olur mu?

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, sorularınız danışmanlık hizmetlerimiz kapsamına girdiği için maalesef cevap veremiyoruz, danışmanlık hizmetimizden faydalanmak isterseniz 444 7 284 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.

 • Avatar
  SEMRA ELMALI

  Merhaba,oturma izninin bitimine az bir zaman var ise yine çalışma izni için başvurulabilinir mi? Ayrıca noter onaylı vekaletname konusunu anlayamadım,zaten imza yetkili işverenin kendi e-devleti ile giriş yapılabiliniyor,vekaletname ne için gerekli?

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba,
   Oturma izninin süresi dolmadan çalışma izni başvurusu yapabilirsiniz. Diğer sorunuz danışmanlık hizmetlerimiz kapsamına girdiği için maalesef cevap veremiyoruz, danışmanlık hizmetimizden faydalanmak isterseniz 444 7 284 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.

 • Avatar
  meltem

  Merhaba,
  Asgari ucretin 1.5 kati ucret almam gerekiyor. Sirket bana daha dusuk ucret verirse ne olur? verme imkani var mi?

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, resmi olarak altında bir ücret veremez, verirse şikayet edip hakkınızı arayabilirsiniz fakat bu durumda da işvereniniz de çalışma izninizi iptal edebilir.

 • Avatar
  oktay

  yabancı çalışma izni uzatımı yapacağız. E devlet üzerinden ilk başvuru gibimi yapacağız ve yine ilk başvuru gibi evraklar istiyorlar mı ? İyi çalışmalar

 • Avatar
  ADEM

  Merhaba
  Gürçistan uyruklu bir arkadaşım var çalışma izni başvurusu yapacak. benim sormak istediğim liseyi bitirmiş olsa bile çalışma bakanlığı diplomayı istiyor mu ? yada hanği eğitim durumuna kadar diploma isteniyor.

  İyi çalışmalar…

 • Avatar
  Amine

  Merhaba,
  Ben hala universite ogrencisiyim kendi ulkemde ama okulu biraktim. Su an sirketim calisma izni yapicak ama elimde sadecw lise diploma fotokopisi var, asli universitede. Diploma fotokopsi kabul olur mu? Asli mi gerekiyor?

 • Avatar
  Meltem sevinc

  Merhaba,
  Yabancilar icin universite diplomasi zorunlumu satis danismanligi yapmak icin? Sadece lise diplomasi var, calisma izini alamaz mi?

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, herhangi bir zorunluluk yok fakat değerlendirme aşamasında üniversite diploması sahibi yabancıların çalışma izni onayları daha baskın olmaktadır.

Bir cevap yazın